Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021, Kazalo


MINISTRSTVA

197. Pravilnik o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov na podlagi zakonsko določene upokojitvene starosti ali upokojitvene starosti, ki jo določi član
198. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pogojih, rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja za obvezne uporabnike
199. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tlačni opremi
200. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
201. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2020
202. Odločba o prenehanju ustanove z imenom Fundacija Chariyo, ustanova za digitalno dobrodelnost

USTAVNO SODIŠČE

203. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci

BANKA SLOVENIJE

204. Sklep o uporabi Smernic o specifikaciji in razkritju kazalnikov sistemske pomembnosti

SODNI SVET

205. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za dodelitev enega sodnika, ki ima najmanj naziv okrožni sodnik, na delo v strokovno službo Sodnega sveta za opravljanje del in nalog generalnega sekretarja Sodnega sveta
206. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

207. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednika volilne komisije volilne enote 400 – Ljubljana Bežigrad
208. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnice člana okrajne volilne komisije 806 Gornja Radgona
209. Sklep o imenovanju namestnika člana v okrajni volilni komisiji 709 Maribor
210. Sklep o imenovanju člana v volilni komisiji volilne enote 300 Ljubljana - Center

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

211. Sklep o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

212. Revalorizacija minimalne letne tarife

OBČINE

Braslovče

213. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče, št. 3 (SD OPN 3)

Cerkno

214. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka v Občini Cerkno

Horjul

215. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kranj

216. Obvezna razlaga 1.105 a točke 47. člena v povezavi s 46. členom Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj
217. Obvezna razlaga prvega (1) in drugega (2) odstavka 2.2.2.2. točke 12. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj

Ljubljana

218. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana

Medvode

219. Sklep o uskladitvi višine zneska denarne pomoči v Občini Medvode

Murska Sobota

220. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Murska Sobota
221. Cenik storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje

Prebold

222. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2022
223. Odlok o preklicu Odloka o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve lokalnih cest in javnih poti v Občini Prebold

Rečica ob Savinji

224. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Šmarješke Toplice

225. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem režimu in varovanju narave na območju naravne vrednote Klevevška Toplica v Občini Šmarješke Toplice
226. Sklep o ukinitvi statusa prenehanja javnega dobra

Velike Lašče

227. Sklep o imenovanju predstavnikov zainteresirane javnosti v svet Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti