Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021

Kazalo

Ob-1099/21, Stran 87
Svet zavoda Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora na podlagi sklepa, ki je bil sprejet na 10. seji Sveta zavoda Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Pričetek dela bo 27. 6. 2021. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (v primeru, da kandidat nima ravnateljskega izpita, ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku in potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite s programom vodenja zavoda in kratkim življenjepisom v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora, Koroška ulica 12, 4280 Kranjska Gora, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora 

AAA Zlata odličnost