Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021

Kazalo

Ob-1119/21, Stran 88
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26., 27. in 28. členom Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske (Uradni list RS, št. 63/16; v nadaljevanju Statut OZG), 20. in 22. členom Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske (Uradni list RS, št. 101/04, 69/05 in 72/13; v nadaljevanju: Odlok) in sklepom Sveta zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske z dne 19. 1. 2021, Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, objavlja prosto delovno mesto
direktorja 
zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske (m/ž)
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba zdravstvene, ekonomske, organizacijske ali pravne smeri, kar dokazuje z diplomo o dokončani najmanj univerzitetni izobrazbi po »pred-bolonjskih« programih oziroma magisterijem stroke (za imenom) – 2. bolonjska stopnja za izobrazbe po novih »bolonjskih« programih,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v zdravstvu, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi – fotokopija,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika (kopija spričevala ali potrdila),
4. potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje, izdano z datumom po objavi razpisa, s katerim kandidat dokazuje, da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica oziroma, če zaradi trenutnih epidemioloških razmer potrdila o nekaznovanosti ni mogoče pridobiti v roku za prijavo na razpis, naj kandidat priloži izjavo, s katero izjavi, da mu s pravnomočno sodbo sodišča ni prepovedano opravljanje poklica ter predloži potrdilo o oddaji vloge za izdajo potrdila o nekaznovanosti,
5. program razvoja Osnovnega zdravstva Gorenjske za obdobje mandata.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let in je po poteku te dobe lahko ponovno imenovan. Direktorja zavoda imenuje Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske v soglasju z ustanoviteljicami.
Pisna vloga z dokazili o izpolnjevanju pogojev se pošlje priporočeno po pošti v zaprti (zalepljeni ali zapečateni) ovojnici na naslov: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, s pripisom »razpis direktorja zavoda – ne odpiraj«.
Prijava je pravočasna, če je poslana priporočeno po pošti in je na njej poštni žig z datumom do vključno 6. 2. 2021. Nepravočasne prijave kandidatov ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonskem roku, ki ne sme biti daljši kot 30 dni od dneva objave razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske

AAA Zlata odličnost