Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021

Kazalo

225. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem režimu in varovanju narave na območju naravne vrednote Klevevška Toplica v Občini Šmarješke Toplice, stran 774.

  
Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18), 65. in 98. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B), 160., 160.a, 161. in 161.a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) in 8. ter 10. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 13. redni seji dne 25. 11. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem režimu in varovanju narave na območju naravne vrednote Klevevška Toplica v Občini Šmarješke Toplice 
1. člen 
V 5. členu Odloka o prometnem režimu in varovanju narave na območju naravne vrednote Klevevška Toplica v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 93/20, v nadaljnjem besedilu: Odlok) se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Obiskovalci območja naravne vrednote Klevevška Toplica za parkiranje vozil uporabljajo urejeno parkirišče, katerega lokacija je označena z ustrezno prometno signalizacijo.«
2. člen 
V prvem odstavku 6. člena Odloka o prometnem režimu in varovanju narave na območju naravne vrednote Klevevška Toplica v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 93/20, v nadaljnjem besedilu: Odlok) se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Na celotnem območju naravne vrednote Klevevška Toplica je strogo prepovedano:
– parkiranje zunaj urejenega parkirišča, navedenega v prejšnjem členu tega Odloka;
– kurjenje na prostem;
– kurjenje za potrebe priprave hrane;
– taborjenje in kampiranje;
– organiziranje zabave na prostem;
– povzročanje prekomernega hrupa;
– nabiranje zaščitenih rastlin;
– vznemirjenja divjih živali;
– prosto gibanje psov in njihovo kopanje;
– uporaba kemičnih sredstev in spreminjanje kemične značilnosti tal;
– odlaganje odpadkov v naravo;
– kurjenje odpadkov.«
3. člen 
7. člen Odloka se spremeni, kot sledi:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka in na njegovi podlagi izdanih predpisov izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki.«
4. člen 
8. člen Odloka se spremeni, kot sledi:
»Za prekrške, ki jih ne določajo področni predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji se s tem členom Odloka predpisujejo globe v določenem znesku.
Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. ki ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom 3. člena tega Odloka;
2. ki ravna v nasprotju s 5. členom tega Odloka;
3. ki ravna v nasprotju s 6. členom tega Odloka.«
Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ali podjetnik posameznik, ki samostojno opravlja svojo dejavnost.
Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba podjetnika posameznika, ki samostojno opravlja svojo dejavnost.«
Z globo 100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik – fizična oseba.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2020-6
Šmarjeta, dne 26. novembra 2020
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Marjan Hribar

AAA Zlata odličnost