Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021

Kazalo

213. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče, št. 3 (SD OPN 3), stran 762.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) je župan Občine Braslovče dne 8. 1. 2021 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče, št. 3 (SD OPN 3) 
1. člen 
(vsebina in pravna podlaga) 
(1) Občina Braslovče ima veljaven Občinski prostorski načrt Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 61/18; v nadaljevanju: OPN). S tem sklepom župan Občine Braslovče določa začetek in način priprave njegovih tretjih sprememb, tj. Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče, št. 3 (v nadaljevanju: SD OPN 3).
(2) Pravna podlaga za pripravo SD OPN 3 je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2).
(3) S tem sklepom se potrdi oziroma določi:
– potrditev izhodišč za pripravo SD OPN 3
– območje in predmet načrtovanja
– način pridobitve strokovnih rešitev
– vrsto postopka
– roke za pripravo SD OPN 3 in njegovih posameznih faz
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj
– načrt vključevanja javnosti in
– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja.
2. člen 
(potrditev izhodišč) 
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo SD OPN 3 z dne 7. 1. 2021.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Predmet načrtovanja SD OPN 3 je umestitev gospodarske cone in intermodalnega centra na območju Trnave in Šentruperta v Občini Braslovče. Zaradi izgubljenih resursov kmetijskih zemljišč se s prostorskim aktom določijo tudi nadomestna kmetijska zemljišča v Občini Braslovče na območju Spodnjega Podvrha, ki se jih nameni za kompenzacijo.
(2) Gospodarska cona (GC): Predvidena je umestitev gospodarske cone na dveh območjih (GC1 in GC2). Območje GC1 je zasnovano kot širitev obstoječe gospodarske cone Trnava proti zahodu. Območje je veliko 2,15 ha. Na severu je omejeno z A1, na zahodu in jugu s kmetijskimi površinami ter na vzhodu z že obstoječo poslovno cono. Območje GC2 je zasnovano kot širitev obstoječe gospodarske cone Trnava proti vzhodu. Prometno se navezuje na že obstoječe križišče za obstoječo cono. Območje je veliko 8,3 ha. Na severu je omejeno z A1, na zahodu z regionalno cesto, na jugu in vzhodu pa s kmetijskimi površinami.
(3) Intermodalni center (PO): Vzhodno od Šentruperta se umešča intermodalni center za namen prevozništva in regionalnega parkirišča za dnevne migracije. Območje PO se umesti na že obstoječe območje parkirnih površin, ob priključku regionalne ceste prti Mozirju na regionalno cesto Ljubljana–Celje. Območje je veliko 1,92 ha. Na vzhodu je omejeno z regionalno cesto proti Šentrupertu, na jugu z regionalno cesto Ljubljana–Celje, na zahodu s pasom kmetijskih površin in nadalje z grajeno strukturo naselja Šentrupert, na severu pa s kmetijskimi površinami. Območje je po namenski rabi razdeljeno na dva dela (PO1 in PO2).
(4) Nadomestna kmetijska zemljišča (KZ): Zaradi posegov GC in PO na kmetijska zemljišča se zagotovijo nadomestna kmetijska zemljišča na enem območju (KZ), ki se namenijo kmetijski proizvodnji. Območje nadomeščanja kmetijskih resursov je veliko 12,45 ha. Območje se nahaja v zahodnem delu občine v Spodnjem Podvrhu, severno od avtoceste.
(5) Vsa območja SD OPN 3 so podana kot okvirna območja pobud, ki se lahko v nadaljnjem postopku še korigirajo. Tako so v nadaljnjem postopku SD OPN 3 možne manjše spremembe območij pobud, če se izkaže, da predlogi niso optimalno določeni.
(6) Območja SD OPN 3 oziroma območja načrtovanja so podana v Tabeli 1. V primeru odstopanja med zemljiškimi parcelami, navedenimi v Tabeli 1, in zemljiškimi parcelami, prikazanimi v grafični prilogi, se šteje, da območja SD OPN 3 zajemajo zemljiške parcele kot so prikazane v grafični prilogi v Izhodiščih. Pomen kratic je naslednji:
Tabela1:
oznaka območja
površina v ha
št. parcel (celotne parcele ali njihovi deli)
k.o.
veljavna NR v OPN
predlog NR v SD OPN 3
GC1
2.15
160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 164/3, 165/1, 166/1, 167/1, 168, 169, 170, 171, 172, 375/2, 376, 855/3
TRNAVA
K1
IG
GC2
8.30
187/2, 188/1, 189/1, 190/1, 191/1, 192/1, 194/1, 195/1, 197/1, 198/1, 201/1, 202/1, 222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 225, 226/1, 226/2, 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 228/1, 228/2, 229/2, 229/4, 229/5, 229/6, 229/7, 230/1, 230/2, 231/2, 236/1, 236/2, 237, 238, 239, 240/1, 240/2, 241, 242, 243
ORLA VAS 
K1
OG
KZ
13.06
105/54, 105/55, 105/57, 105/58, 1453/1, 192/2, 192/3, 192/4, 203, 204/1, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 206, 207, 208, 209/1, 210, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226/1, 226/2, 238, 243, 244, 249, 250, 255, 256, 262, 263, 269, 270, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 294, 295, 296, 297, 305
PODVRH
GZ
K2
PO1
1.47
450/1, 450/3, 451/1, 451/2, 452/6, 452/7, 581/1
ORLA VAS
K1
PO
PO2
0.45
453, 454/1, 454/2, 581/1
ORLA VAS
K1
CD
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Način pridobitve strokovnih rešitev je izdelava ustreznih strokovnih podlag skladno s 60. členom ZUreP-2.
(2) V postopku SD OPN 3 se smiselno upoštevajo že izdelane strokovne podlage, ki so bile izdelane za potrebe drugih prostorskih aktov občine, mdr.:
a) s področja poselitve:
– Strokovne podlage za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red Občine Braslovče (Urbanisti Gorazd Furman Oman s.p., Celje, št. proj. 05-14, 05-13, datum: julij, 2005 – september, 2006)
– Posebne strokovne podlage za območje pobud v postopku priprave SPRO in PRO Braslovče z interno št. (iz občinske evidence) 275, 318 in 329, 260 in 277 in 337, 324 in 326, 4 in 5 in 331, 6, 122 in 165 in 169 (Urbanisti Gorazd Furman Oman s.p., Celje, št. proj. 05-13, 05-14, datum: 24. 8. 2007)
b) s področja kmetijstva:
– Priprava kmetijskih strokovnih podlag Občine Braslovče, Izdelava pedološke karte in karte bonitetnih vrednosti Občine Braslovče ter interpretacija pedoloških podatkov za potrebe pridobivanja bonitetnih ocen kmetijskih, gozdnih in drugih zemljišč v Občini Braslovče (ProTellus, d.o.o., Celje, št. poročila: PT1/2014, datum: januar 2014)
– Elaborat posegov na kmetijska zemljišča – strokovne podlage za kmetijstvo v postopku sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče (Občina Braslovče, 20. 10. 2016)
c) področja poplavne varnosti:
– Hidrološko-hidravlični elaborati, na katerih temeljijo iKRPN: IZVO-R d.o.o., Ljubljana; SPPŠ M. B. Marinček s.p., Celje; Inženiring za vode d.o.o., ID študije: 0099_ARSO; 0134_ARSO; 0262_IZVRS; 0001_DRSV, 0082_IZVRS, 0141_IZVRS, 0025_ARSO, 0036_ARSO (območje v vzhodnem delu občine) in Inženiring za vode d.o.o., Ljubljana; IZVO-R d.o.o., Ljubljana, ID študije: 0130_ARSO (območje v osrednjem delu občine)
– Analiza obstoječega stanja območja Trebnik in Radigaj s predlogom ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti, št. projekta F02-FR/12, februar 2012, IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o.
– Hidrološko hidravlična analiza s poplavnimi kartami 3. razvojna os – sever: Šentrupert – Velenje, obstoječe stanje, št.: 898/OS/II-FR/16, december 2016, Ljubljana
– Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti – obstoječe stanje (Savinja, Bolska, Trnavica), Inženiring za vode, št. nač. 873-FR/08, št. proj. 33/08, Ljubljana, februar 2011
– Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti na širšem območju DPN Savinja: Ločica – Letuš, Inženiring za vode d.o.o., Ljubljana, A99-FR/10, februar 2010
d) s področja energetike:
– Lokalni energetski koncept Občine Braslovče (energetika Vransko, d.o.o., št. proj. 3/2012-POG, 2012).
(3) V postopku SD OPN 3 se smiselno upoštevajo že izdelane strokovne podlage, ki so bile izdelane za potrebe nadomeščanja kmetijskih resursov v nedokončanem postopku SD OPN 2:
– Ocena primernosti spremembe namenske rabe gozdnih v kmetijska zemljišča na območju visokonapetostnega daljnovoda med Šmatevžem in Prekopo v Savinjski dolini, (izdelovalec ProTellus d.o.o., datum december 2017) z recenzijo (Kmetijski inštitut Slovenije, 19. 12. 2017)
– Priprava prostorskih izvedbenih pogojev pri usposobitvi nadomestnih kmetijskih zemljišč (ProTellus, d.o.o., Celje, datum: 3. 9. 2018)
– Načrt s področja elektrotehnike; SKLOP: Elaborat križanja z 400 in 200 kV DV (Elektroenergetika, d.o.o., št. načrta 845/19, datum: februar, 2019).
(4) V postopku SD OPN 3 so bile izdelane tudi nove strokovne podlage, ki so se skladno z 61. členom ZUreP-2 pripravile v obsegu, vsebini in obliki, ki ustreza zahtevnosti obravnavane problematike, in sicer:
– Strokovne podlage umestitve gospodarske cone na območju Trnave in Šentruperta v Občini Braslovče (Urbanisti, d.o.o., št. 204-2020, junij 2020).
(5) Kot obvezna strokovna podlaga bo v postopku SD OPN 3 skladno z 62. členom ZUreP-2 izdelan elaborat ekonomike.
5. člen 
(vrsta postopka) 
SD OPN 3 se skladno s 123. členom ZUreP-2 pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje OPN.
6. člen 
(roki za pripravo SD OPN 3 in njegovih posameznih faz) 
(1) Postopek SD OPN 3 skladno z ZUreP-2 teče po naslednjih fazah in v naslednjih rokih, navedenih v Tabeli 2.
Tabela 2:
FAZA:
ROKI:
(1) Izdelava izhodišč za pripravo SD OPN 3
7. 1. 2021
(2) Župan sprejme sklep o začetku priprave SD OPN 3, objava sklepa in izhodišč v prostorskem informacijskem sistemu, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
januar 2021
(3) Izdelava strokovnih podlag
zaključeno 
(4) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov SD OPN 3 na okolje 
NUP: 30 dni
(5) Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) 
MOP: 21 dni po fazi (4)
(6) Pridobivanje konkretnih smernic NUP
NUP: 30 dni, hkrati s fazo (4)
(7) Izdelava osnutka SD OPN 3 
izbrani načrtovalec SD OPN 3
(8) Občina izvede sodelovanje z javnostjo 
tekom faze (7)
(9) Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrjena izdelava CPVO
izbrani izdelovalec OP
(10) Objava osnutka SD OPN 3 in OP v prostorskem informacijskem sistemu in pridobivanje mnenj NUP na osnutek SD OPN 3 in mnenj NUP o sprejemljivosti vplivov izvedbe na SD OPN 3 okolje (mnenje na OP)
NUP: 30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(11) Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP ustrezno
30 dni po fazi (10)
(12) Dopolnitev osnutka SD OPN 3 in OP na podlagi mnenj iz faze (10)
izbrani načrtovalec SD OPN 3 in izdelovalec OP
(13) Objava osnutka SD OPN 3 in OP v prostorskem informacijskem sistemu in javna razgrnitev ter javna obravnava
trajanje javne razgrnitve minimalno 30 dni
(14) Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti
30 dni po končani javni razgrnitvi
(15) Izdelava predloga SD OPN 3 na podlagi stališč iz faze (14)
izbrani načrtovalec SD OPN 3
(16) Objava predloga SD OPN 3 in OP v prostorskem informacijskem sistemu in pridobivanje mnenj NUP na predlog SD OPN 3 in mnenj NUP o sprejemljivosti vplivov izvedbe na SD OPN 3 okolje (mnenje na OP), če ga niso podali v fazi (10)
NUP: 30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(17) Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih mnenj NUP iz faze (16)) 
MOP, NUP
(18) Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe SD OPN 3 na okolju sprejemljivi 
MOP
(19) Izdelava usklajenega predloga SD OPN 3, posredovanje na MOP, da ga potrdi s sklepom (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze (16) in ugotovitvi MOP iz faze (18), da so vplivi izvedbe predloga SD OPN 3 na okolje sprejemljivi)
izbrani načrtovalec SD OPN 3 
MOP: 30 dni
(20) Objava potrjenega predloga SD OPN 3 v prostorskem informacijskem sistemu
MOP
(21) Sprejem SD OPN 3 na OS, posredovanje SD OPN 3 na MOP, da ga javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu kot veljaven SD OPN 3
OBČINA 
MOP
(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, razen zakonsko določenih, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj, lahko pa tudi za podajo konkretnih smernic, če tako določa narava prostorske ureditve, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana za področje razvoja poselitve
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana za področje kmetijstva
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana in Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana za področje gozdarstva, lovstva in ribištva
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana in Zavod za gozdove, OE Celje, Ljubljanska c. 13, 3000 Celje za področje gozdarstva
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana za področje upravljanja z vodami
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje za področje ohranjanja narave
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana za področje varstva kulturne dediščine
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana za področje prometne infrastrukture
– Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Sektor za železnice, Kopitarjeva ul. 5, 1000 Ljubljana za področje prometne infrastrukture
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana in DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ul. XIV. divizije 4, 3000 Celje za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest
– Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana za področje trajnostne mobilnosti
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana za področje pomorskega in zračnega prometa
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana za področje rudarstva
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za energetiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana za področje energetike
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana za področje zaščite in reševanja
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana za področje obrambe
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana za področje vojnih in prikritih grobišč
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana za področje blagovnih rezerv
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
– Pošta Slovenije d.o.o., PE Celje, Krekov trg 9, 3000 Celje
– Eles Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos električne energije d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
(2) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v tem členu, se jih po potrebi vključi v pridobitev smernic in mnenj.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Sodelovanje zainteresirane javnosti in posvet z nosilci urejanja prostora pri oblikovanju izhodišč, ki je predpisano v 108. členu ZUreP-2, sta bila zagotovljena v obliki javnega posveta v postopku SD OPN 3, ki je potekal dne 17. 6. 2020 ob hkratni javni objavi gradiva na spletni strani občine ter z dodatno javno seznanitvijo na spletnih straneh občine v času od 14. 12. 2020 do 29. 12. 2020.
(2) Poleg tega so bila kot posvet z nosilci pred izdelavo Izhodišč opravljena predhodna posvetovanja in sodelovanja z nosilci, ki so bila z namenom čim bolj strokovne umestitve predmeta SD OPN 3 v prostor do sedaj že opravljena, med drugim še posebej za področje varstva kmetijskih zemljišč in za področje varstva kulturne (arheološke) dediščine (zapisniki vseh sestankov se nahajajo v spisu postopka priprave prostorskega akta). Ministrstvo za kulturo je poleg tega podalo pisna Izhodišča za pripravo SD OPN 3 s področja varstva kulturne dediščine (št. 3501-30/2020/4, datum: 3. 7. 2020 in št. 3501-30/2020/8 z dne 17. 12. 2020)). Za vsebino, ki se nanaša na zagotavljanje nadomestnih zemljišč zaradi izgubljenih resursov kmetijskih zemljišč se šteje, da so bila posvetovanja in usklajevanja z nosilci urejanja prostora, opravljena v nedokončanem postopku SD OPN 2.
(3) Posvet z drugimi udeleženci prostora pri oblikovanju izhodišč, ki je predpisan v 108. členu ZUreP-2, je bil izveden v neformalnih oblikah na različne načine, kot npr. posvet z občinsko upravo in županom, več posvetov z gospodarstveniki iz območja Šentruperta in Trnave, več posvetov s potencialnimi uporabniki gospodarske cone in podobno.
(4) Javnost se seznani s tem sklepom z njegovo objavo v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine Braslovče, http://www.braslovce.si/ in na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor.
(5) Javnost se seznani s potrjenimi izhodišči iz 2. člena tega sklepa z njihovo objavo na spletni strani Občine Braslovče, http://www.braslovce.si/ in na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor.
(6) Javnost se z namenom soočenja in usklajevanja različnih interesov v prostoru, z namenom posvetovanja ali z namenom splošne seznanitve z okvirnim predmetom načrtovanja in drugo vsebino seznani z osnutkom OPN (faza 8 iz 6. člena tega sklepa), kot je predpisano v 111. členu ZUreP-2. V ta namen se izvede javni posvet, delavnice ali drug način sodelovanja z javnostjo. Za usklajevanje interesov se lahko skliče tudi posvet z nosilci urejanja prostora.
(7) Javnost se z namenom dajanja predlogov in pripomb seznani z osnutkom SD OPN 3 tekom javne razgrnitve in njegove javne obravnave (faza 13. iz 6. člena tega sklepa), kot je predpisano v 112. členu ZUreP-2. V ta namen se osnutek SD OPN 3 (in morebitno okoljsko poročilo) objavi v prostorskem informacijskem sistemu oziroma v kolikor ta še ni vzpostavljen, na spletni strani Občine Braslovče, http://www.braslovce.si/.
(8) Občina Braslovče lahko z namenom vključevanja javnosti v SD OPN 3 organizira tudi dodatne posvete, delavnice in podobno, objavlja informacije v občinskem glasilu, na svoji spletni strani, oglasni deski ali podobno.
9. člen 
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Občina Braslovče v postopku SD OPN 3 zagotovi:
– posebne strokovne podlage za potrebe občine, kot je opisano v 4. členu,
– elaborat ekonomike kot obvezno strokovno podlago,
– morebitne druge strokovne podlage, ki so določene z zakonom in okoljsko poročilo, v kolikor bo potrebno.
(2) Pri pripravi SD OPN 3 se upoštevajo:
– OPN in vse strokovne podlage, ki so priloga OPN,
– določila ZUreP-2 in podzakonskih aktov ter druge relevantne zakonodaje,
– izhodišča hierarhično višjih prostorskih aktov, tj. izhodišča Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2),
– Poročilo o prostorskem razvoju (MOP, Direktorat za prostor, graditve in stanovanja, 2016),
– podatki iz sistema spremljanja stanja prostorskega razvoja (SSSPR), ki jih v Prostorskem informacijskem sistemu (http://www.pis.gov.si/) vodi Ministrstvo za okolje in prostor,
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
– podatke iz prikaza stanja prostora (priloga OPN), ki se s SD OPN 3 ažurirajo in pripravijo kot nov prikaz stanja prostora,
– prostorske podatke in evidence, ki jih zagotovi Občina Braslovče, kot npr. topografske podatke, podatke katastra stavb, gospodarske javne infrastrukture in podobno.
(3) Sredstva v zvezi s financiranjem postopka SD OPN 3 ter financiranjem izdelave prostorskega akta in morebitnega okoljskega poročila, v kolikor bo potrebno, ter vseh drugih strokovnih podlag zagotovi Občina Braslovče.
10. člen 
(določitev objave in začetek veljavnosti) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Ta sklep se skupaj z izhodišči iz 2. člena tega sklepa objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor in na spletni strani Občine Braslovče, http://www.braslovce.si/.
Št. 3500-7/2020-17
Braslovče, dne 8. januarja 2021
Župan
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar 

AAA Zlata odličnost