Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021

Kazalo

207. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednika volilne komisije volilne enote 400 – Ljubljana Bežigrad, stran 759.

  
Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v postopku imenovanja oziroma razrešitve članov volilnih komisij, na 1. seji dne 21. 1. 2021
s k l e n i l a : 
1. Dolžnosti predsednike volilne komisije volilne enote 400 – Ljubljana Bežigrad se razreši:
– Vladimir Balažic.
2. Za preostanek mandatne dobe volilne komisije volilne enote 400 – Ljubljana - Bežigrad se za predsednico imenuje sodnica:
– Martina Erzin.
OBRAZLOŽITEV 
A. 
1. Na podlagi 35. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB1, 54/07 – odločba US in 23/17 – v nadaljevanju ZVDZ) DVK pred potekom dobe, za katero je bil imenovan, razreši predsednika, namestnika predsednika, člana ali namestnika člana okrajne volilne komisije ali volilne komisije volilne enote, če to sam zahteva, če mu je prenehala volilna pravica ali če je prenehal opravljati sodniško službo.
B. 
2. DVK je s sklepom št. 040-5/2019-37 z dne 24. 1. 2019 za predsednika volilne komisije volilne enote 400 – Ljubljana Bežigrad imenovala Vladimirja Balažica, ki se je dne 31. 10. 2020 upokojil in prenehal opravljati sodniško službo. Zaradi navedenega Vladimir Balažic ne more več opravljati funkcije predsednika volilne komisije volilne enote 400 Ljubljana Bežigrad, zato ga je DVK s tega položaja razrešila.
3. Dne 20. 11. 2020 je na spletnem mestu objavila Javni poziv št. 040-36/2018-498 kandidatom izmed sodnikov za predsednika volilne komisije volilne enote 400 Ljubljana Bežigrad. Na javni poziv se je za opravljanje funkcije predsednice volilne komisije volilne enote 400 Ljubljana Bežigrad pravočasno (dne 3. 12. 2020) prijavila sodnica Martina Erzin. DVK je njeno prijavo preizkusila ter ugotovila, da kandidatka izpolnjuje zakonske pogoje za zasedbo mesta in z imenovanjem soglaša. Prav tako ima izbrana kandidatka tudi večletne izkušnje z opravljanjem funkcije predsednice volilne komisije volilne enote. DVK je pri tem upoštevala stališče Vrhovnega sodišča RS iz sodbe X Ips 31/2018 z dne 27. 5. 2020, po katerem okoliščina, da je sodnik oproščen opravljanja sodniške službe zaradi dodelitve na Vrhovno sodišče, ne pomeni, da je sodnik sodniško službo prenehal opravljati v smislu določila 35. člena ZVDZ.
C. 
4. DVK je sprejela ta sklep na podlagi 35. člena ZVDZ in 43. člena Poslovnika Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 18/13) v sestavi: predsednik Peter Golob, člani dr. Marko Kambič, Miroslav Pretnar, Mitja Šuligoj, Mojca Dolenc ter Drago Zadergal. Odločitev je bila sprejeta s petimi glasovi za in enim proti. Proti je glasoval dr. Marko Kambič.
Št. 040-9/2019-69
Ljubljana, dne 21. januarja 2021
Peter Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost