Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021

Kazalo

214. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka v Občini Cerkno, stran 765.

  
Na podlagi 156. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine Cerkno na 21. redni seji dne 28. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju komunalnega prispevka v Občini Cerkno 
1. člen 
S tem odlokom se določajo pogoji in upravičenci za subvencioniranje plačila komunalnega prispevka, višina subvencije ter postopek za uveljavljanje subvencije in nadomestitev namenskih sredstev.
2. člen 
(1) Subvencija je enkratna denarna pomoč, ki pripada upravičenim prosilcem (v nadaljevanju upravičenec), kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo, dozidavo ali nadzidavo obstoječega stanovanjskega objekta na območju Občine Cerkno, ki hkrati spadajo v kategorijo mladih ali mladih družin; oziroma prosilcem kot spodbuda za dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta.
(2) Za mlade po tem odloku se štejejo osebe, ki niso stare več kot 34 let.
(3) Za mlado družino po tem odloku šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 34 let, ne glede na starost otrok. Kot mlade družine se štejejo življenjske skupnosti staršev in otrok ter druge, z zakonom določene družinske oblike.
(4) Za upravičence, ki niso stari več kot 34 let, se štejejo osebe, ki v letu vložitve popolne vloge dopolnijo 34 let.
(5) Posamezen upravičenec je upravičen do subvencije samo enkrat.
3. člen 
Do subvencioniranja plačila komunalnega prispevka je upravičen upravičenec, ki na območju Občine Cerkno rešuje stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo, dozidavo ali nadzidavo obstoječega stanovanjskega objekta, in ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena tega odloka, izpolnjuje tudi pogoj, da je zemljiškoknjižni lastnik zemljišča, na katerem je predvidena gradnja novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcija obstoječega stanovanjskega objekta ali pa ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in zemljiškoknjižno vpisane stavbne pravice.
4. člen 
Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša:
– 40 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade, največ 5.000,00 EUR.
– 50 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade družine, največ 5.000,00 EUR.
– 30 % od odmerjenega komunalnega prispevka v primeru dozidave, nadzidave ali rekonstrukcije obstoječega stanovanjskega objekta, največ 5.000 EUR.
Subvencija po tretji alineji prvega odstavka tega člena ne velja v primeru legalizacije objekta ali v primeru koriščenja subvencije za mlade in mlade družine (prva in druga alineja prvega odstavka tega člena).
5. člen 
(1) Upravičenec uveljavlja pravico do subvencije hkrati z vlogo za odmero komunalnega prispevka.
(2) Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije se šteje za pravočasno tudi, če je vložena do izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka na prvi stopnji.
6. člen 
(1) V vlogi iz prejšnjega člena tega odloka morajo biti navedeni vsi podatki in dokazila, ki omogočajo presojo zahtevanih pogojev po tem odloku.
(2) Izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 2. člena tega odloka preveri občina iz uradnih evidenc.
(3) Izpolnjevanje pogoja za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja iz 3. člena tega odloka se dokazuje z izjavo upravičenca, v kateri mora biti navedeno, da prvič rešuje svoje stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta.
(4) Izpolnjevanje pogoja zemljiškoknjižnega lastništva ali stavbne pravice iz 3. člena tega odloka občina preveri z izpisom iz zemljiške knjige za zadevno nepremičnino, ter na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjskega objekta, za katerega se zaproša za subvencijo.
7. člen 
(1) Za vodenje postopka za dodelitev subvencije se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) O upravičenosti vlagatelja do subvencije odloči pristojni organ občinske uprave z upravno odločbo.
8. člen 
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina je dolžna sredstva v višini odobrenih in uveljavljenih subvencij nadomestiti iz namenskih sredstev občinskega proračuna.
9. člen 
(1) V kolikor upravičenec, ki mu je bila odobrena subvencija za gradnjo po tem odloku, odtuji zemljiško parcelo ali objekt, za katerega je subvencija podeljena, v obdobju štirih let od dodelitve subvencije, mora prejeto subvencijo vrniti.
(2) Vlagatelj mora odobreno subvencijo vrniti tudi, v kolikor v desetih letih od dodeljene subvencije ne prijavi stalnega bivališča na objektu, za katerega mu je bila dodeljena.
10. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2020-1
Cerkno, dne 28. decembra 2020
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost