Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021

Kazalo

Ob-1097/21, Stran 89
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, kot lastnik nepremičnin, na podlagi sklepa o prodaji z dne 13. 1. 2021 objavlja
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin 
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje.
II. Predmet prodaje:
1. parc. št. 5865/31, k.o. 2604 – Bertoki (ID 4862431), parc. št. 5865/32, k.o. 2604 – Bertoki (ID 4862432), parc. št. 5865/37, k.o. 2604 – Bertoki (ID 4567879), parc. št. 5865/38, k.o. 2604 – Bertoki (ID 34042), parc. št. 5865/39, k.o. 2604 – Bertoki (ID 3560892), parc. št. 5865/45, k.o. 2604 – Bertoki (ID 6630311), parc. št. 5974/42, k.o. 2604 – Bertoki (ID 254809), parc. št. 5974/44, k.o. 2604 – Bertoki (ID 4956388), stavbno zemljišče skupne površine 348 m2; skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša 20.240,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi št. 3501-2000/2020-2, ki ga je dne 14. 9. 2020 izdala Mestna občina Koper:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel: Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99, 33/01 in Uradni list RS, št. 96/14, 97/14, 79/09); Uredba o državnem lokacijskem načrtu za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje (Uradni list RS, št. 79/04, 109/04);
b. Podatki o namenski rabi prostora: zemljišča se po osnovni namenski rabi nahajajo na ureditvenem območju za poselitev (oznaka prostorske enote: KP-1), po podrobnejši namenski rabi je območje opredeljeno kot območje za proizvodne dejavnosti; Omejitve rabe po planu in PIA: Parcela ali del parcele se nahaja znotraj območja, ki ga ureja državni prostorski akt, kar pomeni, da so predvidene ureditve lahko drugačne kot jih določa namenska raba zemljišča. Namenska raba po planu še ne pomeni možnosti gradnje objekta;
c. Prostorski ukrepi: zakonita predkupna pravica občine: Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 17/2003); začasni ukrepi za zavarovanje: Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za postavitev oglaševalskih objektov v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 47/16, 24/18 – spremembe in dopolnitve);
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 74/07); Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »območja lokacij za postavitev objektov za oglaševanje« (Uradni list RS, št. 41/16); Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta »Adriactive – Adriatic outdoor activities« (Uradni list RS, št. 36/18); Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za ureditev trajnostne mobilne mreže s turistično infrastrukturo (Uradni list RS, št. 36/18).
ii. V zemljiški knjigi je pri parc. št. 5865/31 in 5865/45, k.o. Bertoki vknjižena služnostna pravica za izgradnjo ter vzdrževanje komunalne infrastrukture za ORC Sermin v delu njene umestitve na delu parcele, v korist imetnika: Mestna občina Koper;
iii. V zemljiški knjigi je pri parc. št. 5865/37, 5865/38 in 5865/39, k.o. Bertoki vknjižena služnostna pravica za izgradnjo ter vzdrževanje sekundarne komunalne infrastrukture (dovozna cesta, meteorna kanalizacija in javna razsvetljava) za dobo največ 30 let, v korist imetnika: Mestna občina Koper.
2. parc. št. 69/1, k.o. 1306 – Čatež (ID 127149), parc. št. 69/7, k.o. 1306 – Čatež (ID 128061), parc. št. 70/41, k.o. 1306 – Čatež (ID 4838699), parc. št. 70/42, k.o. 1306 – Čatež (ID 2319576), parc. št. 70/43, k.o. 1306 – Čatež (ID 2823267), parc. št. 70/44, k.o. 1306 – Čatež (ID 304268), parc. št. 1921, k.o. 1306 – Čatež (ID 6643517), parc. št. 2597, k.o. 1306 – Čatež (ID 2814734), stavbno zemljišče skupne površine 2.973 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 35.600,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 35010-0956/2020, ki ga je dne 24. 8. 2020 izdala Občina Brežice:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Državni lokacijski načrt (DLN): Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Krška vas – Obrežje (Uradni list RS, št. 34/01-2035, 23/02-1069 – spr./dop., 110/02-5386 – ZureP-1, 33/07-1761 – ZPNačrt, 80/10-4305 – ZUPUDPP, 550/12-2112 (129);
b. Podatki o namenski rabi prostora: stavbno zemljišče na območju podrobnejše rabe zemljišč z oznako PC – površine cest; 
c. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: 
– Vrsta varovanega območja: Kulturna dediščina: Čatež ob Savi – Arheološko najdišče Sv. Jurij (EŠD: 15570) – za parc. št. 70/41, 69/1, 69/7, 70/44, 1921, 2597; Erozijsko območje: opozorilno območje – običajni zaščitni ukrepi;
– Predpis oziroma akt o zavarovanju: Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg); Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 10/04 – odl. US, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08); Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07).
3. parc. št. 988/21, k.o. 1073 – Trnovlje (ID 6535642), stavbno zemljišče površine 1.337 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 16.445,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi št. 35010-505/2020, ki ga je dne 30. 7. 2020 izdala Mestna občina Celje:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel: Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 in Uradni list RS, št. 86/01); Državni lokacijski načrt za avtocestni priključek Celje – vzhod in povezovalno cesto (Razvojni center Planiranje Celje, proj. št. 324/99-2, Uradni list RS, št. 92/03, 83/18);
b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni namenski rabi se zemljišče nahaja na območju stavbnih zemljišč, po podrobnejši namenski rabi se nahaja v območju avtocestnega priključka Celje – vzhod in povezovalna cesta; 
c. Prostorski ukrepi: zakonita predkupna pravica občine: Odlok o predkupni pravici Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 45/03) – razen za gozdna zemljišča in območja kmetijskih zemljišč; zakonita predkupna pravica občine: Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 37/97, 61/97 in 12/07);
d. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: vrsta varovanega območja: gozd s posebnim namenom, Naravna dediščina NV 14 – ostanki dobovih gozdičev – Gaj v Začretu, koridor cestnega omrežja – avtocestni priključek Celje – vzhod in povezovalna cesta; predpis oziroma akt o zavarovanju: Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01), Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 37/97, 61/97, 12/07);
e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program priprave prostorskega akta: OPN; faza priprave: priprava dopolnjenega osnutka; Sklep o pripravi OPN Mestne občine Celje, Uradni list RS, št. 33/03 in št. 13/09.
ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcele potekajo linijski objekti elektro energetske infrastrukture – kablovod (podzemni kabelski vod), nadzemni vod (daljnovod) in drugi objekti elektro energetske infrastrukture; služnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI ni urejena; preko parcele poteka linijski objekt infrastrukture elektronskih komunikacij – telekomunikacijski vod; služnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.
4. parc. št. 161/2, k.o. 2172 – Hrušica (ID 4042870), stavbno zemljišče površine 2.665 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 16.905,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi št. 3501-326/2020, ki ga je dne 26. 8. 2020 izdala Občina Jesenice:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel: Strateški prostorski načrt: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 110/13, 57/17, 29/18 – teh. popr.); Prostorski izvedbeni načrt: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 110/13, 57/17, 29/18 – teh. popr.);
b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni namenski rabi se zemljišče nahaja na območju zelenih površin, ki so namenjena preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem in izboljšavi kakovosti bivanja; po podrobni namenski rabi se zemljišče nahaja na območju ZD – zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo funkcijo (obcestne zelenice, ločevalni zeleni pasovi, zelene ovire). Območja so lahko namenjena tudi prostočasni kmetijski dejavnosti, za zagotavljanju samooskrbe in preživljanju prostega časa na prostem ter izboljšavi kakovosti bivanja (oznaka EUP: JES 41); 
c. Prostorski ukrepi: zemljišče parc. št. 161/2, k.o. Hrušica se nahaja na območju zakonite predkupne pravice Občine Jesenice (Odlok o predkupni pravici Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 45/03));
d. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: Vrsta varovanega območja: Poplavno območje; Vodni in priobalni pas; Predpis oziroma akt o zavarovanju: Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15); Vrsta varovanega območja: Erozijska območja (Opozorilno območje – običajni zaščitni ukrepi); Predpis oziroma akt o zavarovanju: Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15);
e. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: varovalni pas avtoceste (AC); varovalni pas – podzemni kabelski vod 20 kV; varovalni pas vodovodnega omrežja; 
f. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program priprave prostorskega akta: Državni prostorski načrt za prenosni plinovod MIO Vodice–Rateče; faza: pobuda. 
ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcele poteka linijski objekt elektro energetske infrastrukture – kablovod (podzemni kabelski vod); služnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI ni urejena; preko parcele poteka linijski objekt vodovoda – vodooskrbna cev; služnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.
5. parc. št. 1715/12, k.o. 1943 – Dob (ID 1912184), parc. št. 1717/7, k.o. 1943 – Dob (ID 2080007), parc. št. 1719/6, k.o. 1943 – Dob (ID 401288), stavbno zemljišče skupne površine 1.012 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 16.810,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdil o namenski rabi št. 3502-581/2020 z dne 12. 8. 2020 in št. 3502-509/2020, ki ga je dne 8. 7. 2020 izdala Občina Domžale:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel: Strateški prostorski načrt: občinski prostorski načrt: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale (Uradni vestnik, št. 10/2018); državni prostorski načrt: Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Blagovica – Šentjakob (Uradni list RS, št. 46/96-2837, 52/01-2856 – spr./dop., 110/02-5386 – ZUreP-1, 33/07-1761 – ZPNačrt, 80/10-4305 – ZUPUDPP);
b. Podatki o namenski rabi prostora: zemljišča se nahajajo na območju enote urejanja prostora št. EUP OB-34, ki je po osnovni namenski rabi opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo PC – površine cest;
c. Prostorski ukrepi: zakonita predkupna pravica občine: Odlok o določitvi območja predkupne pravice na zemljiščih v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale št. 8/19);
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program priprave prostorskega akta: Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo DV 2x400 kV Beričevo–Podlog. 
ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcel št. 1715/12 in 1719/6 potekajo linijski objekti elektro energetske infrastrukture – nadzemni vod (daljnovod); služnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI ni urejena; preko parcele št. 1715/12 potekajo linijski objekti trase infrastrukture elektronskih komunikacij; služnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.
6. parc. št. 2903/4, k.o. 2560 – Hrpelje, stavbno zemljišče površine 931 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 13.915,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi št. 35011-230/2020-2, ki ga je dne 2. 10. 2020 izdala Občina Hrpelje - Kozina:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel: Strateški prostorski načrt: Občinski prostorski načrt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu; Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18, 64/19, 77/19) Državni lokacijski načrt: Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98-2119, 110/02-5386 – ZUreP-1, 33/07-1761 – ZPNačrt, 80/10-4305 – ZUPUDPP);
b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni namenski rabi je zemljišče opredeljeno kot stavbno zemljišče, po podrobnejši namenski rabi se zemljišče nahaja v območju PC – površine cest (oznaka EUP: HK-95);
c. Prostorski ukrepi: zemljišče parc. št. 2903/4, k.o. Hrpelje se nahaja na območju zakonite predkupne pravice Občine Hrpelje - Kozina (Odlok o predkupni pravici Občine Hrpelje - Kozina; Uradni list RS, št. 17/10);
d. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: Vrsta varovanega območja: varstveno območje (državni nivo): 3. varstveni režim; Predpis oziroma akt o zavarovanju: Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane (Uradni list RS, št. 49/08), Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane (Uradni list RS, št. 72/12), Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane (Uradni list RS, št. 69/13); Vrsta varovanega območja: ekološko pomembno območje (EPO): Kras (ID: 51100); Predpis oziroma akt o zavarovanju: Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13);
e. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: varovalni pas avtoceste (AC); varovalni pas kanalizacije (meteorni vod); 
f. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program priprave prostorskega akta: program priprave prostorskega akta: Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 33/18).
ii. Pri zemljišču parc. št. 2903/4, k.o. Hrpelje, je v zemljiški knjigi vknjižena:
– služnostna pravica vkopa, postavitve, trajne uporabe in vzdrževanje priključka vodovoda preko parc. št. 2882/2 in 2883/1, v korist imetnika: PETROL, slovenska naftna družba, d.d. Ljubljana,
– stvarna služnost izgradnje in vzdrževanja TK kabelskega priključka v delu njegove umestitve na zemljišči parc. št. 2869 in 2870, k.o. Hrpelje, za dobo največ 30 let in v korist služnostnega upravičenca: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
– služnost podzemne vgradnje napajalnih vodov dolžine do 27 m in z vplivnim območjem do 1,0 m, vzdolž severne meje parcele v korist služnostnih upravičencev PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana in ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, ter za vzdrževanje teh vodov v korist služnostnega upravičenca ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, vse za čas obratovanja bencinskega servisa Kozina ob avtocesti A1, odsek Kozina – Črni Kal / na počivališču Ravne,
– služnost podzemne vgradnje napajalnih vodov dolžine do 107,7 m in z vplivnim območjem do 1,0 m, na vzhodnem delu parcele, v korist služnostnih upravičencev PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, in ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, ter za vzdrževanje teh vodov v korist služnostnega upravičenca ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, vse za čas obratovanja bencinskega servisa Kozina ob avtocesti A1, odsek Kozina – Črni Kal / na počivališču Ravne,
– služnost podzemne vgradnje napajalnih vodov dolžine do 3,5 m in z vplivnim območjem do 1,0 m, na jugovzhodnem delu parcele, v korist služnostnih upravičencev PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, in ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, ter za vzdrževanje teh vodov v korist služnostnega upravičenca ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, vse za čas obratovanja bencinskega servisa Kozina ob avtocesti A1, odsek Kozina – Črni Kal / na počivališču Ravne,
– služnost podzemne vgradnje napajalnih vodov dolžine do 60,7 m in z vplivnim območjem do 1,0 m, na severovzhodnem delu parcele, v korist služnostnih upravičencev PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana in ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, ter za vzdrževanje teh vodov v korist služnostnega upravičenca ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, vse za čas obratovanja bencinskega servisa Kozina ob avtocesti A1, odsek Kozina – Črni Kal / na počivališču Ravne,
– služnost podzemne vgradnje in vzdrževanja NN kablovoda dolžine do 91,5 m z vkopom in vplivnim območjem do 2,0 m, postavitev in vzdrževanje odjemnega merilnega mesta za polnilno postajo (PS-PMO) 2,8 m2 ter postavitev in vzdrževanje polnilne postaje (PP) 5,3 m2, na severovzhodnem delu parcele, za čas obratovanja polnilne postaje Ravne za hitro polnjenje vozil na električni pogon oziroma kot je določeno v navedeni pogodbi, v korist služnostnega upravičenca SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 005, 2000 Maribor,
– služnost podzemne vgradnje in vzdrževanja NN kablovoda dolžine do 110,5 m (9,0 m podboja z zaščitno cevjo in z vplivnim območjem do 1,0 m ter 101,5 m z vkopom in z vplivnim območjem do 2,0 m), na vzhodnem delu parcele, za čas obratovanja polnilne postaje Ravne za hitro polnjenje vozil na električni pogon oziroma kot je določeno v navedeni pogodbi, v korist služnostnega upravičenca SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 005, 2000 Maribor,
– služnost gradnje, obratovanja in vzdrževanja fekalne kanalizacije, s skupnim vplivnim območjem do 358 m2, na vzhodnem delu parcele, vse za čas gradnje in obratovanja te fekalne kanalizacije in vse v korist služnostnega upravičenca Občina Hrpelje - Kozina,
– služnost gradnje, obratovanja, nadzora in vzdrževanja nizkonapetostnega (NN) elektrovoda, v dolžini do 4,90 m, v širini do 1 m in površini do 4,90 m2, vključno z neoviranim dostopom za potrebe gradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora tega elektrovoda, kot izhaja iz projektne dokumentacije DGD "Industrijski objekt Jaksetič", št. 2/2017, januar 2020, ki jo je izdelal projektant, družba DOMODOM d.o.o. iz Portoroža in njej pripadajoče katastrske situacije, ki je sestavni del pogodbe, in sicer vse za čas gradnje in obratovanja objekta, ki je predviden na zemljišču s parc. št. 2845/24, k.o. 2560-Hrpelje, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. 2845/24, k.o. Hrpelje.
7. parc. št. 470/5, k.o. 2314 – Vogrsko (ID 4975490), deloma stavbno, deloma kmetijsko, deloma gozdno zemljišče skupne površine 1.162 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 24.506,50 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi št. 35170-1/2020-2, ki ga je dne 21. 1. 2020 izdala Občina Renče - Vogrsko:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel: Strateški prostorski načrt: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Renče - Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče - Vogrsko, št. 10/2014, 1/2015); OPPN: VG2 – Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora in lokalno tipologijo;
b. Podatki o namenski rabi prostora: po namenski rabi se zemljišče deloma nahaja na območju stavbnih zemljišč (A), deloma na območju kmetijskih zemljišč (K1) in deloma na območju gozdnih zemljišč (G); 
c. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: Vrsta varovanega območja: območje Natura 2000: Dolina Vipave (SI3000226); ekološko pomembno območje: Dolina Vipave (ID: 92500); požarna ogroženost gozdov: kategorija: 2; erozijsko območje: opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi; Predpis oziroma akt o zavarovanju: Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07) in Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11); Uredba o posebnih varstvenih območjih – območjih Natura 2000 (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13, 3/14), Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13), Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr in 17/14), Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/09).
ii. Kupec se bo s podpisom kupoprodajne pogodbe zavezal, da bo prodajalcu DARS, d.d., podelil brezplačno služnost dostopa za vzdrževanje žičnate ograje priključka Vogrsko, na katero parc. št. 470/5, k.o. 2314 – Vogrsko meji na svojem zahodnem delu, in sicer vzdolž celotnega zahodnega dela parcele in v širini 4 m.
8. parc. št. 83/3, k.o. 1695 – Karlovško predmestje (ID 2091694), deloma kmetijsko, deloma gozdno, deloma vodno zemljišče, skupne površine 17.266 m2; skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša 20.044,50 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi št. 35I5-3179/2020-2-JV2, ki ga je dne 28. 9. 2020 izdala Mestna občina Ljubljana:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel: Strateški prostorski načrt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN), Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN, 42/18);
b. Podatki o namenski rabi prostora: po namenski rabi se zemljišče nahaja deloma na območju kmetijskih zemljišč, deloma na območju gozdnih zemljišč in v manjšem delu na območju vodnih zemljišč; 
c. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: Vrsta varovanega območja: gozd s posebnim namenom; predpis oziroma akt o zavarovanju: Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 60/10, 64/10, 48/15) – velja za del parc. št. 83/3, k.o. Karlovško predmestje;
d. Predvidene spremembe in dopolnitve oziroma priprava novih prostorskih aktov po podatkih potrdila o namenski rabi: Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Sklep Župana MOL, št: 3504-167/2018-142).
9. parc. št. 696/9, k.o. 641 – Dragučova, stavbno zemljišče površine 768 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 5.520,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi št. 3501-0609/2020-2, ki ga je dne 6. 10. 2020 izdala Občina Pesnica:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986–2000 (MUV, št. 4/86, 6/88 in 6/98), Dolgoročni plan občine Maribor-Pobrežje za obdobje 1986–2000 (MUV, 4/86, in 17/87), Dolgoročni plan mesta Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV, št. 1/86, 16/87, 19/87 – popravek, 7/93, 8/94 in 6/98), Družbeni plan občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986–1990 (MUV, št. 1/87, 6/98), Družbeni plan občine Maribor-Pobrežje za obdobje 1986–1990 (MUV, št. 11/86), Družbeni plan mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV, št. 10/86, 20/88, 22/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92, 7/93, 8/94 in 6/98), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Pesnica (MUV, št. 18/99, 13/2002, 27/2004, 20/12 in 17/17); Državni lokacijski načrt (DLN): Uredba o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Maribor – Lenart (Uradni list RS, št. 68/02);
b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni namenski rabi se zemljišče nahaja na območju avtoceste in nanjo vezanih ureditev; 
c. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: erozija: opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi; zelo redke poplave; 
d. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: varovalni pas občinske ceste – lokalne ceste z oznako LC, na podlagi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pesnica (MUV, št. 7/10) – širina varovalnega pasu: 10 m;
e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave Strategije prostorskega razvoja občine Pesnica (MUV, št. 9/07), Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi prostorskih aktov Občine Pesnica (MUV, št. 16/07, sprememba 13/18); faza priprave: sklep o pripravi.
ii. V zemljiški knjigi je pri parc. št. 696/9, k.o. Dragučova vknjižena služnostna pravica ureditve in vzdrževanja dostopne poti vzdolž severne meje parcele v širini 5,01 m in skupni površini do 122 m2, v korist lastnika parc. št. 696/2, k.o. Dragučova.
10. parc. št. 765/2, k.o. 681 – Pobrežje (ID 598882), stavbno zemljišče površine 237 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 7.475,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi št. 3515-1710/2020-2, ki ga je dne 23. 9. 2020 izdala Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08, 17/09 (popr.), 17/10 in Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07, 111/08, MUV št. 26/12 – sklep); Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr), 1/18);
b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni namenski rabi se zemljišče nahaja na območju stavbnih zemljišč v ureditvenem območju naselja, po podrobni namenski rabi je območje opredeljeno kot površine za stanovanja (morfološka enota: prostostoječa – posamična gradnja; vrste stanovanjskih stavb: območje eno- in dvostanovanjskih stavb);
c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: varovalni pas lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 10 m, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta), varovalni pas – plin do 1 BAR, PE 160 (širina varovalnega pasu: 5 m, merjeno od osi voda), varovalni pas – plin do 1 BAR, PE 250 (širina varovalnega pasu: 5 m, merjeno od osi voda), varovalni pas kanalizacije (širina varovalnega pasu; 1,5 m, merjeno od osi voda); 
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program priprave prostorskega akta: Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 22/07, 32/10, 15/13, 20/17).
ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcele poteka linijski objekt infrastrukture zemeljskega plina – plinovod; preko parcele poteka linijski objekt kanalizacijske infrastrukture – kanalizacijski vodi; služnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.
iii. V zemljiški knjigi je pri nepremičnini parc. št. 765/2, k.o. 681 – Pobrežje vknjižena:
– služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja nizkotlačnega plinovodnega omrežja, v korist imetnika: Mestna občina Maribor;
– služnost izgradnje, obratovanja in vzdrževanja kabelske kanalizacije v dolžini do 12 m in širini do 0,5 m, z vplivnim območjem do 6 m2, na zahodnem delu parcele, vse za čas gradnje in obratovanje predmetne kabelske kanalizacije in vse v korist družbe TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
iv. Pravno stanje neposrednega dostopa do javne poti ni urejeno.
11. parc. št. 4511/3, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 4185054), parc. št. 5446, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 1161984), parc. št. 5474, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 5359410), stavbno zemljišče v skupni površini 2.651 m2; skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša 8.400,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi rabi št. 3501-0461/2020-2(730), ki ga je dne 28. 9. 2020 izdala Mestna občina Murska Sobota:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Občinski prostorski načrt: odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) (Uradni list RS, št. 54/16, 67/16); Državni lokacijski načrt: Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto za smer avtoceste Maribor – slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas – Beltinci (Uradni list RS, št. 63/99, 73/04, 79/04);
b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni namenski rabi se vsa zemljišča nahajajo na območju stavbnih zemljišč. Po podrobnejši namenski rabi je območje zemljišč 4511/3 (del) in 5446 (del) opredeljeno kot P – območje prometne infrastrukture, in sicer PC – površine cest (enota urejanja prostora: PP 2-DPA* – veljaven državni prostorski načrt). Območje zemljišč parc. št. 5474, 4511/3 (del) in 5446 (del) je po podrobnejši namenski rabi opredeljeno kot Z – območja zelenih površin, in sicer ZD – druge urejene zelene površine, kot zeleni pasovi z zaščitno ali drugo funkcijo (enota urejanja prostora: VP 2); opomba: enota urejanja prostora PP 2-DPA je v območju državnega prostorskega načrta (do sprejetja sprememb in dopolnitev novih prostorskih aktov se upošteva prostorske izvedbene pogoje iz Uredbe o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor – slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas – Beltinci (Uradni list RS, št. 63/99);
c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahajajo zemljišča: Varovalni pasovi infrastrukturnih objektov in vodov; V enoti urejanja prostora PP 2-DPA so bile na posameznih območjih izvedene agrarne operacije; Zemljišča so na območju omejitev za potrebe obrambe; Vplivno območje letališča;
d. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: Vrsta varovanega območja: delno so zemljišča v priobalnem območju – Predpis oziroma akt o zavarovanju: Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15); Vrsta varovanega območja: območje, ki je posebnega pomena za obrambo (zemljišča v k.o. Murska Sobota in k.o. Markišavci) – predpis oziroma akt o zavarovanju: Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10);
e. Prostorski ukrepi: V skladu z Odlokom o predkupni pravici Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 18/16), se zemljišča nahajajo na območju zakonite predkupne pravice občine. V skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je predkupna pravica občine izključena, če je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila država, ali izvajalec državne javne službe, kakor tudi investitor infrastrukture.
12. parc. št. 928/4, k.o. 1958 – Brezovica (ID 6952642), stavbno zemljišče površine 1.580 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 57.300,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi št. 3502-703/2020, ki ga je dne 14. 9. 2020 izdala Občina Domžale:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel: Občinski prostorski načrt: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale (Uradni vestnik, št. 10/2018); oznaka EUP (enota urejanja prostora): EUP ZB-19;
b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni namenski rabi se zemljišče nahaja na območju stavbnih zemljišč, po podrobnejši namenski rabi pa se zemljišče nahaja na območju PO – ostale prometne površine; 
c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program priprave prostorskega akta: program priprave prostorskega akta: Predvidena izdelava OPPN za EUP ZB-19.
ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcele potekajo linijski objekti elektro energetske infrastrukture – nadzemni vod (daljnovod); služnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.
13. parc. št. 95/1, k.o. 230 – Vučja vas (ID 4746380), stavbno zemljišče v izmeri 1.376,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 22.000,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi št. 3501-0123/2020-2, ki ga je dne 13. 10. 2020 izdala Občina Križevci:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Križevci (Uradni list RS, št. 82/15, 59/16, Uradno glasilo slovenskih občin 28/2018); Oznaka prostorske enote: EUP VUV1 Vučja vas, namenska raba SK, način urejanja OPN;
b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni namenski rabi se zemljišče nahaja na območju stavbnih zemljišč, po podrobnejši namenski rabi je zemljišče opredeljeno kot območje površin podeželskega naselja; 
c. Program priprave prostorskega akta: Sklep o pripravi (3) tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Križevci (Uradno glasilo Slovenskih občin 25/2018); faza priprave/predviden rok sprejema: december 2020.
ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcele potekajo linijski objekt infrastrukture elektronskih komunikacij – trasa in telekomunikacijski vod; služnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.
14. parc. št. 372/3, k.o. 1931 – Krašnja (ID 3741631), deloma stavbno zemljišče in deloma kmetijsko zemljišče, površine 2.139 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 4.669,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi št. 3501-113/20-2, ki ga je dne 14. 7. 2020 izdala Občina Lukovica:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel: Prostorske sestavine Dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986–2000, dopolnjenega 1988 (Uradni vestnik občine Domžale, št. 9/86, 2/90); Prostorske sestavine Družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik občine Domžale, št. 10/86), oboje za območje občine Lukovica, dopolnitev 1996, 1999, 2004 (Uradni vestnik občine Lukovica, št. 1/96, 3/96, 5/97, 6/99, 4/03, 6/04) in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 09/04, 9/05 – obv. razl., 1/07 – obv. razl., 10/12 – obv. razl., 2/14 popr. in 1/18); Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Blagovica – Šentjakob (Uradni list RS, št. 46/96);
b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni namenski rabi je zemljišče opredeljeno deloma kot stavbno in deloma kot kmetijsko zemljišče. Po podrobnejši namenski rabi se zemljišče v večini nahaja v območju drugih kmetijskih zemljišč (K2), manjši del pa se v območju prometne infrastrukture. 
ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcele poteka linijski objekt elektro energetske infrastrukture – nadzemni vod (daljnovod); služnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI ni urejena; preko parcele potekajo linijski objekti infrastrukture zemeljskega plina (plinovod in drugi objekti infrastrukture zemeljskega plina); preko parcele potekajo linijski objekti vodovoda (vodooskrbna cev); služnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI ni urejena, preko parcele potekajo linijski in točkovni objekti elektronskih komunikacij (trasa in jašek).
iii. Pri parc. št. 372/3, k.o. 1931 – Krašnja, je v zemljiški knjigi vknjižena:
– služnostna pravica izgradnje, izvedbe, rekonstrukcije in dostopa do omrežja ali naprav za potrebe obratovanja, vzdrževanja in nadzora ter odstranjevanja morebitnih naravnih ovir pri vzdrževanju in obratovanju celotnega omrežja ali naprav, za dobo funkcioniranja omrežja in naprav v korist služnostnega upravičenca GRATEL gradbeništvo, telekomunikacije, inženiring, trgovina, storitve d.o.o., Laze 018A, 4000 Kranj in njegovih pravnih naslednikov,
– stvarna služnost za izgradnjo in vzdrževanje prenosnega plinovoda M2/1 med Trojanami in Vodicami, v delu njegove umestitve v območje avtoceste A1 Šentilj – Koper, odsek med Trojanami in Šentjakobom, ter v območje načrtovane glavne ceste Želodnik – Mengeš z obvoznico Mengeš z dne 6. 4. 2011, se vknjiži služnostni pas prenosnega plinovoda M2/1 do 915 m2 (v dolžini do 42 m in vplivnim območjem širine do 22 m / križanje parcele z vplivnim območjem v osrednjem delu parcele) za čas trajanja plinovoda M2/1, v korist služnostnega upravičenca PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 011B, 1000 Ljubljana.
15. parc. št. 32/1, k.o. 677 – Zgornje Radvanje (ID 1655814), zazidano stavbno zemljišče površine 104 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 5.980,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 3515-2046/2020-2, ki ga je dne 4. 11. 2020 izdala Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel: Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08, 17/09 (popr.), 17/10 in Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07 27/07, 36/07, 111/08, MUV št. 26/12 – sklep), Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE St 8-KIS v Mariboru (MUV št. 10/12, spr. in dop. MUV, št. 2/14);
b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni namenski rabi se zemljišče nahaja na območju stavbnih zemljišč v ureditvenem območju naselja, po podrobnejši namenski rabi, določeni z OPPN pa je opredeljena kot površine za promet utrjene površine; 
c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahajajo zemljišča: Varovalni pas elektronske komunikacije; širina varovalnega pasu: 1,5 m merjeno od osi voda; Varovalni pas – polizolirani daljnovod 0,4 kV; širina varovalnega pasu: 1 m merjeno od osi voda; 
d. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: Vrsta varovanega območja: Vodovarstvena območja; Ime varovanega območja: varstveno območje – širše območje III; Predpis: Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13 in 79/15);
e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 22/07, 32/10, 15/13, 20/17); faza postopka: osnutek akta.
ii. V zemljiški knjigi je na podlagi pogodbe vknjižena služnostna pravica ureditve in vzdrževanja parkirišča za potrebe TC Maribor na celotni parceli, za čas obstoja parkirišča, v korist imetnika FMZ MB, investicijska družba, d.o.o., Cesta v Mestni log 001, 1000 Ljubljana.
16. parc. št. 585/5, k.o. 606 – Ranca (ID 6327917), stavbno zemljišče površine 101 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 1.150,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3501-0102/2020-2, ki ga je dne 10. 3. 2020 izdala Občina Pesnica:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel: Dolgoročni plan občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986–2000 (MUV, št. 4/86, 6/88 in 6/98), Dolgoročni plan občine Maribor-Pobrežje za obdobje 1986–2000 (MUV, 4/86 in 17/87), Dolgoročni plan mesta Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV, št. 1/86, 16/87, 19/87 – popravek, 7/93, 8/94 in 6/98), Družbeni plan občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986–1990 (MUV, št. 1/87, 6/98), Družbeni plan občine Maribor-Pobrežje za obdobje 1986–1990 (MUV, št. 11/86), Družbeni plan mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV, št. 10/86, 20/88, 22/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92, 7/93, 8/94 in 6/98), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Pesnica (MUV, št. 18/99, 13/2002, 27/2004, 20/12 in 17/17), v nadaljevanju: plan; Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Pesnica (MUV, št. 13/00, spremembe in dopolnitve v MUV, št. 18/01, 21/14 (popr. 22/14) in 35/17 (obvezna razlaga v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 4/20)) (parc. št. 585/5);
b. Podatki o namenski rabi prostora: zemljišče parc. št. 585/5, k.o. Ranca se po osnovni namenski rabi deloma nahaja na območju stavbnih zemljišč z oznako RG – Stavbna zemljišča izven ureditvenih območij za poselitev (85,29 %) in deloma na območju stavnih zemljišč z oznako UON – stavbno zemljišče v ureditvenem območju za poselitev – ureditveno območje naselja (14,71 %), po podrobnejši namenski rabi se zemljišče nahaja v območju stanovanj (14,71 %);
c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahajajo zemljišča: varovalni pas občinske ceste – lokalne ceste z oznako LC 310101, na podlagi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pesnica (MUV, št. 7/10) – širina varovalnega pasu 10 m; varovalni pas državne ceste – regionalne ceste II. reda z oznako R2 0268 – širina varovalnega pasu 15 m; varovalni pas komunikacij: kabelska kanalizacija – širina varovalnega pasu 1,5 m; varovalni pas komunikacij: trasa – širina varovalnega pasu 1,5 m;
d. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: erozija: opozorilno območje – strogo varovanje (parc. št. 585/5);
e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave Strategije prostorskega razvoja občine Pesnica (MUV, št. 9/07), Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi prostorskih aktov Občine Pesnica (MUV, št. 16/07, sprememba 13/18); faza postopka: sklep o pripravi.
ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcele št. 585/5, k.o. Ranca potekajo linijski objekti infrastrukture elektronskih komunikacij; služnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI v ZK ni urejena.
17. parc. št. 705/59, k.o. 681 – Pobrežje (ID 6333407), stavbno zemljišče površine 188 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 4.485,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3515-2047/2020-2, ki ga je dne 4. 11. 2020 izdala Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel: Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08, 17/09 (popr.), 17/10 in Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07 27/07, 36/07, 111/08, MUV št. 26/12 – sklep), Uredba o državnem lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica – Pesnica (Uradni Iist RS, št. 41/98, 72/00, 68/02, 72/04, 22/14);
b. Podatki o namenski rabi prostora: parc. št. 705/59, k.o. Pobrežje se po osnovni namenski rabi nahaja na območju stavbnih zemljišč v ureditvenem območju naselja, po podrobnejši namenski rabi, določeni z DLN pa na območju pokrovnega rastlinja na območju za prometno infrastrukturo;
c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 22/07, 32/10, 15/13, 20/17); faza postopka: osnutek akta.
ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI): na območju parcele št. 705/59, k.o. Pobrežje se nahajajo ploskovni objekti za namen ravnanja z odpadki (odlagališče); služnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI v ZK ni urejena.
18. parc. št. 2912/1, k.o. 2560 – Hrpelje (ID 3561380), stavbno zemljišče površine 1.958 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 199.750,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 35011-218/2020-2, ki ga je dne 1. 10. 2020 izdala Občina Hrpelje - Kozina:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Občinski prostorski akti: Občinski prostorski načrt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18, 64/19, 77/19); Državni lokacijski načrt: Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98-2119, 110/02-5386 – ZUreP-1, 33/07-1761 – ZPNačrt, 80/10-4305 – ZUPUDPP);
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: stavbno zemljišče; podrobnejša namenska raba: del zemljišča se nahaja v območju PC – površine cest (oznaka EUP: HK-95), del zemljišča pa znotraj območja CD – druga območja centralnih dejavnosti (oznaka EUP: HK-7 CDo – območja centralnih dejavnosti za trgovske, oskrbne, poslovne, storitvene dejavnosti, manjšo obrt, brez stanovanj);
c. Zemljišče parc. št. 2912/1 nahaja na območju zakonite predkupne pravice Občine Hrpelje - Kozina (Odlok o predkupni pravici Občine Hrpelje - Kozina; Uradni list RS, št. 17/10);
d. Podatki o območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih: 
– Vrsta varovanega območja: varstveno območje (državni nivo): 3. varstveni režim; Predpis oziroma akt o zavarovanju: Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane (Uradni list RS, št. 49/08), Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane (Uradni list RS, št. 72/12), Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane (Uradni list RS, št. 69/13);
– Vrsta varovanega območja: ekološko pomembno območje (EPO): Kras (ID: 51100); Predpis oziroma akt o zavarovanju: Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13);
e. Podatki o območju varovalnih pasov objektov gospodarske javne infrastrukture: varovalni pas avtoceste (AC); varovalni pas glavne ceste I. reda (G1); varovalni pas telekomunikacij: kabelska kanalizacija; 
f. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave prostorskega akta: Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 33/18).
ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Prostorski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko dela parcele poteka trasa – linijski objekt elektronskih komunikacij; služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.
19. parc. št. 1095/2, k.o. 1959 – Domžale (ID 4051737), parc. št. 1096/2, k.o. 1959 – Domžale (ID 3379420) in parc. št. 1099/2, k.o. 1959 – Domžale (ID 1991188), stavbno zemljišče skupne površine 637,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 32.640,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 3502-749/2020, ki ga je dne 30. 9. 2020 izdala Občina Domžale:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale (Uradni vestnik, št. 10/2018); Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN): Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje V11/1 »Ob obvoznici Vir« (Uradni vestnik Občine Domžale št. 6/14, spremembe 02/18);
b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni namenski rabi se zemljišča nahajajo na območju stavbnih zemljišč; po podrobni namenski rabi se zemljišča nahajajo na območju BD – površine drugih območij, v ureditvenem območju UE3 – območje vadbenega poligona za enote zaščite in reševanja; 
c. Na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice na zemljiščih v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 8/19) se zemljišča nahajajo na območju zakonite predkupne pravice Občine Domžale;
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: na območju zemljiških parcel predvideni naslednji prostorski akti: Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo DV 2x400 kV Beričevo–Podlog. 
ii. Zemljišča so brez neposrednega dostopa do javne ceste in je brez urejene služnosti dostopa do javne ceste preko katere izmed sosednjih parcel.
20. parc. št. 193/38, k.o. 707 – Hotinja vas (ID 1056235), stavbno zemljišče površine 751,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 12.061,50 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 3506-0370/2020, ki ga je dne 29. 9. 2020 izdala Občina Hoče - Slivnica:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Občinski prostorski načrt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče - Slivnica (MUV št. 28/14, 4/15 – teh. popravek, 10/15 – obvezna razlaga, 23/15 – teh. popravek, 24/15 – obvezna razlaga, 1/16 – teh. popravek, 9/16, 10/16 – teh. popravek, 4/17 – teh. popravek, 6/17, 23/17, 24/17, 3/18 – obvezna razlaga, Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/19, 37/19, 41/20); Državni lokacijski načrt: Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Slivnica – Draženci (Uradni list RS, št. 73/05-3251, 33/07-1761 – ZPNačrt, 75/10-4123 (116), 80/10-4305 – ZUPUDPP, 75/10-4123 (116));
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: območju stavbnih zemljišč; podrobnejša namenska raba območju PC – površine cest; oznaka prostorske enote EUP LN 20; 
c. zemljišče se nahaja na območju zakonite predkupne pravice Občine Hoče - Slivnica;
d. Podatki o območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih: 
– Vrsta varovanega območja: vodovarstveno območje (VVO – državni nivo): II. varstveni režim; Predpis oziroma akt o zavarovanju: Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13, 79/15);
e. Podatki o območju varovalnih pasov objektov gospodarske javne infrastrukture: varovalni pas avtoceste (AC). 
ii. Na zemljišču se izvaja posest – na parceli so postavljeni trije pomožni objekti, ki niso vpisani v kataster stavb in niso evidentirani v evidencah GURS, in za katere pravica uporabe z lastnikom zemljišča ni dogovorjena oziroma urejena.
21. parc. št. 214/9, k.o. 694 – Rogoza (ID 43375), parc. št. 214/18, k.o. 694 – Rogoza (ID 3570419), parc. št. 214/19, k.o. 694 – Rogoza (ID 1386644), parc. št. 214/20, k.o. 694 – Rogoza (ID 2887048), parc. št. 214/21, k.o. 694 – Rogoza (ID 2887047), parc. št. 214/22, k.o. 694 – Rogoza (ID 4243122), parc. št. 214/23, k.o. 694 – Rogoza (ID 4996905), parc. št. 214/24, k.o. 694 – Rogoza (ID 1890808), parc. št. 214/25, k.o. 694 – Rogoza (ID 4430480), parc. št. 214/26, k.o. 694 – Rogoza (ID 3403031), parc. št. 214/27, k.o. 694 – Rogoza (ID 4242171), parc. št. 214/28, k.o. 694 – Rogoza (ID 2467926), parc. št. 214/29, k.o. 694 – Rogoza (ID 5252207), parc. št. 214/32, k.o. 694 – Rogoza (ID 420823), parc. št. 214/33, k.o. 694 – Rogoza (ID 379098), parc. št. 214/34, k.o. 694 – Rogoza (ID 5086592), parc. št. 214/35, k.o. 694 – Rogoza (ID 4078388), parc. št. 214/36, k.o. 694 – Rogoza (ID 4745140), parc. št. 214/40, k.o. 694 – Rogoza (ID 43381), parc. št. 214/41, k.o. 694 – Rogoza (ID 3402137), parc. št. 214/42, k.o. 694 – Rogoza (ID 1963117), parc. št. 214/43, k.o. 694 – Rogoza (ID 4650905), parc. št. 214/44, k.o. 694 – Rogoza (ID 2394491), parc. št. 214/45, k.o. 694 – Rogoza (ID 5248786), parc. št. 214/47, k.o. 694 – Rogoza (ID 3571422), parc. št. 214/48, k.o. 694 – Rogoza (ID 3927450), parc. št. 214/49, k.o. 694 – Rogoza (ID 3738832), parc. št. 214/74, k.o. 694 – Rogoza (ID 386396), kmetijsko zemljišče skupne površine 76.675 m2; skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša 189.975,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdil o namenski rabi zemljišča št. 3506-0369/2020-1, št. 3506-0369/2020-2 in 3506-0369/2020–3, ki jih je dne 29. 9. 2020 izdala Občina Hoče - Slivnica:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Občinski prostorski akti: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče - Slivnica (MUV, št. 28/14, 4/15 – teh. popravek, 10/15 – obvezna razlaga, 23/15 – teh. popravek, 24/15 – obvezna razlaga, 1/16 – teh. popravek, 9/16, 10/16 – teh. popravek, 4/17 – teh. popravek, 6/17, 23/17, 24/17, 3/18 – obvezna razlaga. Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/19, 37/19, 41/20); Državni lokacijski načrt: Lokacijski načrt za odsek avtoceste Slivnica – Pesnica (Uradni list RS, št. 41/98-1816, 72/00-3392 – spr./dop. za AC priklj. Rogoza, 68/02-3257 (32), 110/02-5386 – ZUreP-1, 72/04-3207 – spr./dop. za novo Zrkovsko, 73/05-3251 (65), 33/07-1761 – ZPNačrt, 80/10-4305 – ZUPUDPP, 22/14-831 – spr./dop.);
b. Podatki o namenski rabi prostora: Oznaka prostorske enote: EUP DP_117; osnovna namenska raba: kmetijsko zemljišče; podrobna namenska raba: najboljša kmetijska zemljišča; 
c. Podatki o območjih varovanj in omejitev: vrsta varovanja oziroma omejitev: varovalni pas avtoceste (AC); varovalni pas javne poti (JP); 
d. Podatki o območjih varovanj in omejitev: vrsta varovanega območja: vodovarstveno območje (VVO – državni nivo): II. varstveni režim; ekološko pomembno območje (EPO): Dravsko polje; predpis oziroma akt o zavarovanju: Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13, 79/15), Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18).
III. V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin oziroma DDV po zakonsko določeni stopnji. Davek in stroški prenosa lastništva bremenijo kupca.
IV. Posebni pogoji urejanja zemljišč v varovalnem pasu avtoceste: na zemljiščih, ki se deloma ali v celoti nahajajo znotraj 40-metrskega varovalnega pasu avtoceste, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta, je po določbi 66. člena Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15 in 10/18) raba prostora omejena. Za gradnjo in rekonstrukcijo objektov ter za izvajanje kakršnih koli drugih del na zemljiščih v varovalnem pasu avtoceste je, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev za posege v prostor, potrebno pridobiti tudi soglasje DARS, d.d., kot upravljavca avtocest. Pri izdaji soglasja se morajo upoštevati interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza, zato bistvena opozorila in pogoji v soglasju obsegajo vsaj naslednja določila glede izvajanja posegov v varovalnem pasu avtoceste:
– ne smejo biti v nasprotju s predpisanimi ukrepi za varstvo cest in za varno odvijanje prometa na njih;
– da je zaradi prihodnjega razvoja prometa potrebno upoštevati možnost širitev avtoceste za en vozni pas, to je minimalno 7,0 m obojestransko;
– da morajo biti morebitni objekti odmaknjeni od parcelne meje avtoceste najmanj toliko, kolikor je predvidena višina objekta oziroma najmanj 8,0 m (torej 15,0 m od meje cestnega sveta);
– da se parkirišče lahko izvede z odmikom najmanj 1,0 m od parcelne meje cestnega sveta;
– da morajo biti vsi komunalni vodi odmaknjeni od meje cestnega sveta najmanj 2,0 m (cca 4,0 m od varovalne ograje);
– da mora investitor morebitnega objekta zagotoviti njegovo pasivno zaščito skladno s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12 in 61/17 – GZ) in Tehničnimi smernicami za graditev "TSG-1-005 Zaščita pred hrupom";
– da je izvedba vseh ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej za nove objekte in njihove funkcionalne površine, umeščene v varovalni pas avtocest, obveznost investitorjev (četrti odstavek 66. člena ZCes-1);
– da meteorna voda njej z objektov in njihove funkcionalne površine ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje avtoceste in njenega cestnega sveta, sama ureditev odvodnje meteornih voda pa ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja avtoceste;
– če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih kamnov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje;
– da mora biti osvetlitev skladna z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13);
– da se zaradi varovanja videza avtoceste in varnosti prometa na njej v njenem varovalnem pasu ne sme postavljati nikakršnih reklam, svetlobnih napisov in drugih za prometno varnost motečih dejavnikov, kot to določa 78. člen ZCes-1;
– da se s posegi v varovalni pas avtoceste ne sme onemogočati ali ovirati izvajanja rednih vzdrževalnih del na avtocesti in na njenih spremljajočih objektih.
V. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 15 dni od prejema obvestila prodajalca, da je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 15 dni je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, ko je kupec proračunski uporabnik, veljajo plačilni roki, kot jih določa 32. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE).
VI. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
VII. Pogoji sodelovanja:
a.) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe.
b.) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10 % od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transakcijski račun prodajalca št.: SI56 0400 1004 9676 502, odprt pri Nova KBM, d.d., z obvezno navedbo namena nakazila: varščina, sklic na številko 231-030.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
c.) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o zastopnikih podjetja,
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in telefonsko številko.
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu druge države članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna pogodba. 
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev. 
3. V kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju. 
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila varščine. 
5. Pisno izjavo, da ponudnik soglaša, da DARS d.d. v skladu z veljavno zakonodajo ponudnikove osebne podatke obdeluje in hrani za potrebe vodenja postopka izbora najugodnejšega ponudnika po tem razpisu, ter da je ponudniku znana vsebina razpisa in da brezpogojno sprejema razpisne pogoje. 
VIII. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 12. 2. 2021 do 12. ure na naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo v roku 30 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno obveščeni.
IX. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene.
X. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za posamezen sklop v celoti;
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, v kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudnikom, je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 150 dni od roka za oddajo ponudbe.
XI. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma spletni strani www.dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali 01/300-98-85.
DARS, d.d. 

AAA Zlata odličnost