Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2485. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Koreji
2486. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Hrvaški
2487. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski republiki Afganistan

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2488. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 30. obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

Odloki

2489. Odlok o Svetu Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

Sklepi

2490. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ukrajine v Republiki Sloveniji s sedežem v Velenju
2491. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Riu de Janeiru, v Federativni republiki Braziliji
2492. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Riu de Janeiru, v Federativni republiki Braziliji
2493. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Panama Cityju, v Republiki Panami
2494. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Panama Cityju, v Republiki Panami

MINISTRSTVA

2495. Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti
2496. Pravilnik o nivojskih prehodih
2497. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi

SODNI SVET

2498. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
2499. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

OBČINE

Braslovče

2500. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju otroškega in šolskega dispanzerja za območje Občine Braslovče
2501. Odlok o spremembi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Braslovče
2502. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Braslovče za programsko obdobje 2019–2020
2503. Sklep o imenovanju namestnika predsednika Občinske volilne komisije Občine Braslovče
2504. Sklep o merilih za določitev višine nadomestila članom občinskih volilnih organov na nadomestnih volitvah v občinski svet

Grosuplje

2505. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2018
2506. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Grosuplje – ponovna javna razgrnitev

Lendava

2507. Poročilo o izidu predčasnih volitev v svet krajevne skupnosti Pince dne 1. septembra 2019

Log-Dragomer

2508. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2018

Moravske Toplice

2509. Razpis nadomestnih volitev za člana Sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice v naselju Središče
2514. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice

Šempeter-Vrtojba

2510. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2019

Trebnje

2511. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje
2512. Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Trebnje, predstavnika romske skupnosti

Žalec

2513. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste

POPRAVKI

2515. Popravek Odloka o priznanjih Občine Dobrepolje

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost