Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019

Kazalo

2505. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2018, stran 6860.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UBP4, 14/13 – popravek, 101/13, 55/15 – ZFisP, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18 – ZJF-H) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 5. redni seji dne 29. 5. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Grosuplje za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2018 sestavljajo Poslovno poročilo in Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa. Zaključni račun vsebuje splošni del in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po ekonomski klasifikaciji, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Grosuplje za leto 2018 po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji. Zaključni račun sestavlja tudi realizacija Načrta razvojnih programov v letu 2018 in Bilance stanja na dan 31. 12. 2018 z obrazložitvami.
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2018 izkazuje:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Trimestni konto
Realizacija 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
17.174.913
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
16.475.170
70
DAVČNI PRIHODKI
12.592.824
700 Davki na dohodek in dobiček
10.890.293
703 Davki na premoženje
1.432.816
704 Domači davki na blago in storitve
269.141
706 Drugi davki
574
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.882.346
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
2.198.675
711 Takse in pristojbine
8.655
712 Denarne kazni
144.396
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
358.768
714 Drugi nedavčni prihodki
1.171.852
72
KAPITALSKI PRIHODKI
162.119
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
902
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
161.217
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
535.864
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
482.473
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
53.391
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
16.743.224
40
TEKOČI ODHODKI
4.460.919
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.087.223
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
176.021
402 Izdatki za blago in storitve
3.133.826
403 Plačila domačih obresti
55.449
409 Rezerve
8.400
41
TEKOČI TRANSFERI
6.798.162
410 Subvencije
287.708
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
4.496.008
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
674.703
413 Drugi tekoči domači transferi
1.339.742
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.104.458
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.104.458
43
INVESICIJSKI TRANSFERI
379.685
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
178.532
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
201.153
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
431.689
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSO. 
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
708.141
55
ODPLAČILA DOLGA
708.141
550 Odplačila domačega dolga
708.141
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–276.452
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–708.141
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.) = – (III.)
–431.689
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
835.483
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-1/2017
Grosuplje, dne 29. maja 2019
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti