Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019

Kazalo

Ob-2961/19, Stran 1902
Svet zavoda Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora, Cesta dolenjskega odreda 19, 1294 Višnja Gora, na podlagi sklepa korespondenčne seje z dne 1. 7. 2019 razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15 v nadaljevanem besedilu: ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoško-andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje za vzgojitelja, učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, v katerem bo opravljal funkcijo ravnatelja.
Predviden nastop mandata je 10. 12. 2019.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let. Če bo izbran in imenovan kandidat, ki ni zaposlen v VIZ Višnja Gora, bo pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas, to je za čas trajanja mandata. Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo opravljal vsa dela in naloge ravnatelja po ZOFVI. Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu),
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku,
– program vodenja – vizija razvoja zavoda za mandatno obdobje;
pošljite v zaprti ovojnici, s pripisom Za razpis ravnatelja – Ne odpiraj, v 8 dneh od objave razpisa na naslov Svet Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora, Cesta Dolenjskega odreda 19, 1294 Višnja Gora.
Potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti ne sme biti starejše od enega meseca.
Upoštevale se bodo prijave, ki bodo prispele pravočasno in s priporočeno pošto. Vlog v e-obliki ne bomo upoštevali.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti