Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019

Kazalo

2495. Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti, stran 6771.

  
Na podlagi tretjega odstavka 9. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti 
1. člen
S tem pravilnikom se predpisujejo obrazci prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za uvedbo in vodenje matične evidence zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter podatkov o zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljnjem besedilu: obvezna socialna zavarovanja) za vodenje evidenc o navedenih zavarovanjih.
2. člen 
Prijave podatkov za obvezna socialna zavarovanja se vlagajo na naslednjih obrazcih:
1. prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti – na obrazcu M-1 s pripadajočim potrdilom o prijavi;
2. odjava iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti – na obrazcu M-2 s pripadajočim potrdilom o odjavi;
3. sprememba podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti – na obrazcu M-3 s pripadajočim potrdilom o spremembi;
4. prijava podatkov in sprememb podatkov o osnovah, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobjih zavarovanja – na obrazcu M-4;
5. prijava podatkov in sprememb podatkov o nadomestilih iz invalidskega zavarovanja – na obrazcu M-6;
6. prijava podatkov o pozneje ugotovljeni pokojninski dobi oziroma povečanju zavarovalne dobe – na obrazcu M-7.
3. člen 
(1) Obrazci iz prejšnjega člena z navodili za izpolnjevanje so v Prilogah 1 do 6, ki so sestavni del tega pravilnika. Seznam obveznih podatkov na obrazcih iz 1. točke prejšnjega člena je v Prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika. Seznam obveznih podatkov na obrazcih iz 2. in 3. točke prejšnjega člena je v Prilogi 8, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazci iz 1. do 3. točke prejšnjega člena se vložijo v elektronski obliki prek sistema za podporo poslovnim subjektom, kadar jih vloži zavezanec, ki je poslovni subjekt. Objavo elektronske oblike teh obrazcev zagotovi upravljavec informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom na spletni strani tega sistema. Zavezanec mora pri izpolnjevanju teh obrazcev upoštevati tudi dodatna navodila in posebnosti, ki veljajo v tem sistemu in so objavljena na spletni strani tega sistema. Zavezanci, ki niso poslovni subjekti, lahko vložijo obrazce iz 1. do 3. točke prejšnjega člena v papirni obliki pri prijavno-odjavni službi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ) določi elektronsko obliko obrazca iz 4. točke prejšnjega člena in jo objavi na spletni strani http://www.zpiz.si.
(4) Pooblastilo za posredovanje obrazcev iz 4. točke prejšnjega člena v skladu z drugim odstavkom 31. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14; v nadaljnjem besedilu: zakon), zavezanec za vlaganje prijav o osnovah predloži ZPIZ. Pooblastilo lahko predloži na obrazcu, ki ga objavi ZPIZ na spletni strani http://www.zpiz.si.
(5) Zavezanec lahko podeli pooblastilo iz prejšnjega odstavka drugemu posredovalcu, če je pred tam podal preklic pooblastila prejšnjemu posredovalcu.
(6) Zavezanec za vlaganje prijav, ki vlaga obrazce iz 1. do 3. točke prejšnjega člena prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom, poda pooblastilo za posredovanje teh obrazcev v skladu z drugim odstavkom 31. člena zakona pri točki za podporo poslovnim subjektom oziroma v informacijskem sistemu za podporo poslovnim subjektom.
(7) Prijave podatkov iz 4. točke prejšnjega člena vložijo v skladu z navodili iz Priloge 4 tega pravilnika Finančna uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za obrambo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije ter Centri za socialno delo.
(8) Prijave podatkov iz 4. točke prejšnjega člena za zavarovance iz prvega do četrtega in šestega odstavka 14. člena ter 18. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) oblikuje ZPIZ.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(1) Delodajalci ter stečajni in likvidacijski upravitelji vložijo prijave podatkov iz 4. točke 2. člena tega pravilnika le za obdobja do 31. decembra 2016 v skladu z navodili za izpolnjevanje teh podatkov v pravilniku, veljavnem do uveljavitve tega pravilnika.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 37/11 in 57/11 – popr.), uporablja pa se do začetka uporabe tega pravilnika.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. decembra 2019.
Št. 0072-10/2019
Ljubljana, dne 22. avgusta 2019
EVA 2019-2611-0045
Mag. Ksenija Klampfer 
ministrica za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti