Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019

Kazalo

2489. Odlok o Svetu Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, stran 6768.

  
Na podlagi petega odstavka 36. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) in za izvrševanje prvega odstavka 27. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o Svetu Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij 
1. člen 
S tem odlokom se ustanavlja Svet Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: svet) in določa njegova sestava ter naloge.
2. člen 
Svet je strokovno in posvetovalno telo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) o zadevah s področja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij.
3. člen 
Svet opravlja naslednje naloge:
– sodeluje z ministrstvom, pristojnim za nevladne organizacije in prostovoljstvo, pri pripravi strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva;
– spremlja izvajanje strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva;
– izdela mnenje o izvajanju strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, ki ga ministrstvo, pristojno za nevladne organizacije in prostovoljstvo, v šestih mesecih po poteku vsakega dvoletnega obdobja, predloži vladi skupaj s poročilom o izvajanju strategije razvoja nevladnih organizacij z oceno rezultatov;
– spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji ter daje pobude za spodbujanje njihovega razvoja;
– daje pobude za predpise in ukrepe potrebne za izvrševanje javnih politik, ki se nanašajo na delovanje in razvoj prostovoljstva in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji;
– daje pobude za pripravo razvojnih dokumentov, ki vplivajo na položaj prostovoljstva in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji in spremlja njihovo izvajanje;
– obravnava mnenja nevladnih in prostovoljskih organizacij k predlogom zakonov in drugih predpisov ter razvojnih dokumentov, ki vplivajo na položaj prostovoljstva in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji ter na njihovi podlagi daje pobude;
– obravnava predloge nevladnih in prostovoljskih organizacij ter do predlogov zavzema stališča;
– skrbi za sodelovanje z nevladnimi in prostovoljskimi organizacijami in
– obravnava druga odprta vprašanja in pripravlja pobude za njihovo reševanje na področju sodelovanja vlade z nevladnimi in prostovoljskimi organizacijami.
4. člen 
(1) Svet ima dvajset članic oziroma članov (v nadaljnjem besedilu: član), ki jih imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za nevladne organizacije in prostovoljstvo, izmed katerih imenuje predsednico oziroma predsednika (v nadaljnjem besedilu: predsednik) in podpredsednico oziroma podpredsednika (v nadaljnjem besedilu: podpredsednik).
(2) Svet sestavlja:
– deset predstavnic oziroma predstavnikov (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) ministrstev in vladnih služb;
– sedem predstavnikov nevladnih organizacij;
– trije predstavniki prostovoljskih organizacij.
(3) S strani predstavnikov ministrstev in vladnih služb svet sestavljajo:
– predstavnik Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije;
– predstavnik Ministrstva za javno upravo;
– predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
– predstavnik Ministrstva za kulturo;
– predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport;
– predstavnik Ministrstva za obrambo;
– predstavnik Ministrstva za zdravje;
– predstavnik Ministrstva za okolje in prostor;
– predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
– predstavnik Ministrstva za notranje zadeve.
5. člen 
(1) Predstavnike nevladnih organizacij na podlagi javnega poziva in vnaprej znanega postopka za izbor, ki vsem zainteresiranim nevladnim organizacijam na območju Republike Slovenije omogoča enakopravnost pri vložitvi kandidatur za njihove člane, predlagajo nevladne organizacije.
(2) Predstavnike prostovoljskih organizacij na podlagi javnega poziva in vnaprej znanega postopka za izbor, ki vsem zainteresiranim prostovoljskim organizacijam na območju Republike Slovenije omogoča enakopravnost pri vložitvi kandidatur za njihove člane, predlagajo prostovoljske organizacije.
6. člen 
Predsednik, podpredsednik in člani sveta ter njihovi namestniki opravljajo naloge v svetu nepoklicno. Njihov mandat je štiri leta in so lahko še enkrat ponovno imenovani.
7. člen 
(1) Predsednika sveta na predlog nevladnih organizacij imenuje in razrešuje vlada izmed članov sveta, ki so predstavniki nevladnih organizacij.
(2) Podpredsednika sveta imenuje in razrešuje vlada in je predstavnik Ministrstva za javno upravo. Predsedniku pomaga voditi delo sveta in ga v primeru odsotnosti nadomešča.
(3) Člane sveta in njihove namestnike imenuje in razrešuje vlada na predlog organizacij, katerih predstavniki v svetu so.
8. člen 
Člana sveta v primeru odsotnosti na sejah sveta nadomešča njegov namestnik.
9. člen 
(1) Člani sveta in njihovi namestniki, ki so v svet imenovani na predlog nevladnih in prostovoljskih organizacij, imajo pravico do sejnin in povračila potnih stroškov.
(2) Osnova za izplačilo sejnine je veljaven predpis, ki ureja sejnine in povračila stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih, ter vsakokratni sklep vlade, ki ureja izplačilo sejnin.
(3) Potni stroški se predstavnikom nevladnih in prostovoljskih organizacij povrnejo v višini kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v službene namene, pri čemer se smiselno upoštevajo predpisi, ki se uporabljajo za javne uslužbence v organih državne uprave Republike Slovenije.
(4) Drugi člani sveta in njihovi namestniki delo opravljajo v okviru rednih delovnih obveznosti in so lahko po presoji predstojnikov za svoje delo nagrajeni iz naslova povečanega obsega dela.
10. člen 
(1) Svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik ali v primeru zadržanosti predsednika podpredsednik.
(2) Svet deluje na podlagi poslovnika, ki ga sprejme svet z večino glasov vseh članov.
11. člen 
(1) Na seje sveta so lahko vabljeni predstavniki državnih organov, pravnih oseb, poklicnih in stanovskih skupin ali fizične osebe. Vabljeni predstavniki nimajo pravice glasovanja.
(2) Pri obravnavi posameznih vprašanj lahko na povabilo sveta na sejah sodelujejo tudi zunanji strokovnjaki. Vabljeni strokovnjaki nimajo pravice glasovanja.
12. člen 
Strokovne in tehnično administrativne naloge za svet opravlja ministrstvo, pristojno za nevladne organizacije in prostovoljstvo.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
Člani sveta in njihovi namestniki se imenujejo v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.
14. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-23/2019
Ljubljana, dne 5. septembra 2019
EVA 2019-3130-0018
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti