Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019

Kazalo

2514. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice, stran 6865.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 7. seji dne 3. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen odloka) 
Ta odlok določa način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba), na celotnem območju Občine Moravske Toplice (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
6. vrsto objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine,
7. cene storitev javne službe,
8. javna pooblastila izvajalca javne službe,
9. nadzor nad izvajanjem javne službe,
10. kazenske določbe,
11. druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj javne službe.
4. člen 
(cilji javne službe) 
Cilji javne službe po tem odloku so:
– omogočiti povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop do storitev javne službe;
– uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«,
– preprečevanje nenadzorovanega odlaganja odpadkov,
– zagotoviti učinkovit sistem ločenega zbiranja posameznih vrst odpadkov na izvoru nastanka;
– osveščati in obveščati uporabnike javne službe o učinkovitem ravnanju z odpadki.
5. člen 
(subjekti izvajanja javne službe) 
Subjekti izvajanja javne službe so:
1. Občina Moravske Toplice (v nadaljevanju tudi: občina),
2. izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju tudi: izvajalec, koncesionar),
3. povzročitelj odpadkov (v nadaljevanju: povzročitelj).
6. člen 
(opredelitev pojmov) 
Posamezni pojmi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je določen v predpisih s področja ravnanja s komunalnimi odpadki.
7. člen 
(strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe) 
(1) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju opravljanja dejavnosti javne službe so naloge, ki se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe,
– strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe,
– financiranje dejavnosti javne službe,
– opravljanje drugih nalog določenih z zakonom.
(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena opravlja občinska uprava.
(3) Naloge iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena se lahko poveri izvajalcu javne službe.
8. člen 
(subsidiarno ukrepanje) 
(1) Občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče naložiti določenim ali določljivim povzročiteljem ali ni pravne podlage za naložitev obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče drugače odpraviti.
(2) Izvajalec javne službe je v primeru iz prejšnjega odstavka dolžan na račun občine zagotoviti zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki povzročajo čezmerno obremenitev okolja ter zagotoviti oddajo teh odpadkov v obdelavo, v skladu s predpisi.
(3) Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena povzročitelj ugotovi kasneje, ima občina pravico in dolžnost izterjati vračilo stroškov.
9. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo predpisi s področja ravnanja s komunalnimi odpadki.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
10. člen 
(oblika izvajanja javne službe) 
(1) Javna služba se izvaja s podelitvijo koncesije na celotnem območju občine.
(2) Koncesija se podeli v skladu s koncesijskim aktom.
(3) Do podelitve koncesije opravlja javno službo dosedanji izvajalec.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV 
11. člen 
(vrsta in obseg storitev javne službe) 
(1) Javna služba po tem odloku obsega storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo izvajalcu javne službe, in sicer:
– zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat,
– zbiranje kosovnih odpadkov v zbiralnih akcijah ali na poziv uporabnika,
– zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah in premičnih zbiralnicah,
– zbiranje odpadkov v zbirnem centru,
– predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje zbranih odpadkov v zbirnem centru,
– izvajanje sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov,
– oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje,
– ozaveščanje in obveščanje uporabnikov.
(2) Storitve iz prejšnjega odstavka so v okviru opravljanja javne službe kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji.
12. člen 
(uporabniki storitev javne službe) 
(1) Uporaba storitev iz prejšnjega člena tega odloka je obvezna za vse uporabnike storitev javne službe.
(2) Uporabniki storitev javne službe (povzročitelji odpadkov) po tem odloku so:
– fizične osebe v gospodinjstvu,
– fizične osebe kot samostojni podjetniki in podjetniki, ki samostojno opravljajo dejavnost in razpolagajo s poslovnimi prostori,
– lastniki ali najemniki gospodarskih in počitniških objektov, turističnih sob, apartmajev ter drugih objektov, ki so namenjeni občasni rabi,
– pravne osebe, ki razpolagajo s poslovnimi prostori,
– upravniki večstanovanjskih stavb v imenu etažnih lastnikov,
– organizatorji javnih prireditev.
(3) Za potrebe izvajanja tega odloka je gospodinjstvo oseba ali skupina oseb, ki ne glede na pravni temelj, prebiva v eni stanovanjski enoti. V razmerju do izvajalca gospodinjstvo zastopa ena od polnoletnih oseb.
(4) V primeru, da povzročitelj odpadkov le-te povzroča z več oblikami delovanja ali dejavnostmi, je dolžan storitve javne službe plačevati posebej za vsako obliko delovanja ali dejavnosti, s katero se povzročajo odpadki.
(5) Najemodajalec je dolžan sporočiti izvajalcu povzročitelja odpadkov najkasneje teden dni po sklenitvi najemne pogodbe. V nasprotnem primeru se šteje za povzročitelja odpadkov najemodajalec.
(6) Za objekte, na katerih je posest opuščena, ni obveznosti po tem odloku. Breme dokazovanja je na strani lastnika, ki dokazuje neuporabo objekta (npr. z ukinjenim vodovodnim ali električnim priključkom).
(7) Če ni mogoče določiti uporabnika storitev javne službe, je uporabnik storitev lastnik stavbe ali dela stavb oziroma objekta ali dela objekta. Če je lastnikov več, imajo skupaj nerazdelne pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.
13. člen 
(dejavnost javne službe in vrste komunalnih odpadkov) 
(1) Dejavnost javne službe je zbiranje komunalnih odpadkov in njihovo oddajanje v nadaljnje ravnanje z njimi v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(2) Izvajanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka se zagotavlja na območju celotne občine.
(3) V okviru javne službe se zagotavlja zbiranje odpadkov, določenih z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov.
14. člen 
(ločeno zbiranje komunalnih odpadkov) 
(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti, da se v okviru javne službe zbirajo in prevzemajo naslednje ločene frakcije komunalnih odpadkov:
– papir in drobna lepenka, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
– drobna odpadna embalaža iz plastike ali sestavljenih materialov,
– drobna odpadna embalaža iz kovine,
– drobna odpadna embalaža iz stekla,
– kosovni odpadki,
– biološki odpadki,
– mešana odpadna komunalna embalaža,
– nenevarni odpadki,
– druge vrste odpadkov v skladu z veljavno uredbo o odpadkih.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se nevarne frakcije zbirajo ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.
(3) Ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbirajo ločeno na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena, se zbirajo kot mešani komunalni odpadki.
(4) Uporabniki javne službe prepuščajo komunalne odpadke izvajalcu javne službe z odlaganjem v tipizirane in označene posode, postavljene na prevzemnih mestih, zbiralnicah in zbirnih centrih pod pogoji in na način, določen s tem odlokom in letnim programom dela.
15. člen 
(Zbiranje po sistemu od vrat do vrat) 
(1) Izvajalec javne službe po sistemu od vrat do vrat zbira:
– mešane komunalne odpadke,
– papir in papirno embalažo,
– biološke odpadke in
– odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov.
(2) Zabojniki ali vreče za zbiranje odpadkov po sistemu od vrat do vrat morajo biti označeni tako, da uporabnik javne službe zbiranja nedvoumno ve, kateri odpadki spadajo v posamezni zabojnik ali vrečo.
(3) Izvajalec javne službe mora vse tako prevzete odpadke stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo v nadaljnjo ravnanje. Do oddaje v nadaljnjo ravnanje mora z njim ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
16. člen 
(velikost in število obveznih posod za posamezne uporabnike) 
(1) Za oddajanje mešanih komunalnih odpadkov uporabniki uporabljajo zabojnike velikosti 120 l, 240 l ali 1100 l.
(2) Za oddajanje papirja in papirne embalaže uporabniki uporabljajo zabojnike velikosti 240 l, bioloških odpadkov pa zabojnike velikosti 120 ali 240 l. Mešana embalaža se oddaja v rumenih vrečah.
(2) Uporabniki so dolžni na svoje stroške zagotoviti prevzem in vzdrževanje zabojnikov in vreč za prepuščanje mešanih komunalnih in drugih odpadkov na prevzemnih mestih.
(3) Če količina prepuščenih odpadkov redno presega prostornino zabojnikov za odpadke, lahko izvajalec javne službe določi ustrezno povečanje prostornine zabojnika oziroma povečanje števila zabojnikov.
(4) V primeru občasnega povečanja količine mešanih komunalnih odpadkov so uporabniki le-te dolžni odložiti v posebne tipizirane vreče in jih na dan odvoza dostaviti na prevzemno mesto.
Izvajalec je dolžan prevzeti te odpadke le, če so odloženi v posebne tipizirane vreče, ki jih uporabnik kupi pri izvajalcu.
(5) Izjemoma prepuščajo odpadke v posebne tipizirane vreče za mešane komunalne odpadke tudi enočlanska gospodinjstva in lastniki objektov, ki so namenjeni občasni uporabi, ki za to pridobijo soglasje občine.
(6) Uporabniki iz prejšnjega odstavka si morajo letno zagotoviti naslednje število vreč:
– 1-člansko gospodinjstvo – 6 vreč,
– lastniki objektov, ki so namenjeni občasni uporabi – 9 vreč na posamezno hišno številko.
(7) Uporabniki morajo kupiti vreče najkasneje do 31. 1. za tekoče koledarsko leto.
17. člen 
(zbirno mesto) 
(1) Zbirno mesto je ustrezno urejen prostor, kjer uporabnik v času do predvidenega prevzema odpadkov, zbira odpadke v za to določenih posodah.
(2) Uporabnik mora zagotoviti, da se odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča emisije vonjav in onesnaževanja okolice.
(3) Uporabnik mora pred predvidenim časom prevzemanja odpadkov zagotoviti, da se posode prestavijo z zbirnega mesta na prevzemno mesto, po prevzemu odpadkov pa prazne posode takoj vrne na zbirno mesto.
(4) Če s tem soglaša izvajalec javne službe, so lahko prevzemna mesta hkrati tudi zbirna mesta, če s tem ni motena uporaba javne površine.
18. člen 
(prevzemno mesto) 
(1) Prevzemno mesto je prostor, na katerega uporabniki postavijo posodo za zbiranje odpadkov in/ali tipizirano vrečo, na dan odvoza, za namen njenega praznjenja.
(2) Prevzemno mesto določi izvajalec javne službe, najkasneje ob začetku uporabe storitev javne službe, z vpisom uporabnika v register. V primeru, da izvajalec javne službe in uporabnik ne uspeta v soglasju določiti prevzemnega mesta, le-to določi pristojni občinski inšpekcijski organ v sodelovanju z izvajalcem.
(3) Prevzemno mesto mora biti izvajalcu prosto in neovirano dostopno v vseh letnih časih, tako, da lahko izvajalec komunalne odpadke prevzame in jih s komunalnimi vozili odpelje. Praviloma je locirano ob uvozu k objektom ob robu pločnika ali ceste.
(4) Prevzemno mesto je lahko oddaljeno največ 3 metre od roba dostopne transportne poti komunalnega vozila in mora biti s transportne poti vidno.
(5) Za uporabnike na območjih, ki so trajno ali začasno nedostopna za komunalna vozila, izvajalec določi skupna zbirna in prevzemna mesta.
19. člen 
(termini in čas odvoza odpadkov) 
(1) Izvajalec javne službe odvaža odpadke na prevzemnih mestih v dneh, ki so za vsako vrsto odpadka določeni z letnim koledarjem odvoza odpadkov in ga povzročitelji odpadkov prejmejo najkasneje do 31. decembra za naslednje koledarsko leto.
(2) V primeru sprememb terminov odvoza odpadkov med koledarskim letom, izvajalec pripravi nov letni koledar odvoza odpadkov in ga posreduje povzročiteljem odpadkov najmanj 7 dni pred prvim zbiranjem.
(3) V primeru izpada odvoza odpadkov na prevzemnih mestih, v skladu z letnim koledarjem odvozov, zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do prevzemnih mest, mora izvajalec o vzrokih izpada ter o novih terminih pravočasno (vsaj 1 dan prej ali isti dan oziroma odvisno od dogodka) obvestiti povzročitelje, na krajevno običajni način.
(4) Povzročitelji morajo zagotoviti, da je oprema za zbiranje odpadkov na prevzemnem mestu samo v času, ki je z letnim koledarjem odvozov odpadkov ali drugim naznanilom občine ali izvajalca določen za njihov prevzem (najkasneje do 6. ure zjutraj na dan zbiranja).
20. člen 
(brskanje po zabojnikih na prevzemnem mestu) 
Brskanje po zabojnikih na prevzemnem mestu in odnašanje oziroma odtujevanje odpadkov iz njih je prepovedano, razen za izvajalca javne službe in nadzorne organe občine.
21. člen 
(zbiralnice – ekološki otoki) 
(1) Zbiralnica je prostor, kjer so nameščeni namenski zabojniki za ločeno zbiranje posameznih ločenih frakcij.
(2) Izvajalec javne službe v zbiralnici zbira:
– odpadni papir in karton ter odpadno embalažo iz papirja in kartona,
– odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadno mešano embalažo s številko 15 01 06 ter
– odpadno embalažo iz stekla.
(3) Izvajalcu javne službe v zbiralnici ni treba zagotoviti ločenega zbiranja za odpadke iz prejšnjega odstavka, kadar jih zbira po sistemu od vrat do vrat.
(4) Zbiralnica je namenjena za prepuščanje odpadkov vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov.
(5) V zbiralnici se lahko prepušča tudi odpadna embalaža, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzročiteljem teh odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem javne službe.
(6) Zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana v skladu z določili Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov.
22. člen 
(določitev lokacij zbiralnic) 
(1) Zbiralnice morajo biti na posameznem območju občine postavljene sorazmerno gostoti poselitve na tem območju, tako, da je po ena zbiralnica za največ 500 prebivalcev s stalnim bivališčem na tem območju.
(2) Lokacije zbiralnic določita v dogovoru občina in izvajalec.
(3) Občina mora zagotoviti, da so zbiralnice na lokacijah, ki omogočajo nemoten dostop povzročiteljem odpadkov za prepuščanje odpadkov, prav tako pa tudi specialnim vozilom izvajalca javne službe za njihovo zbiranje ter prevoz.
23. člen 
(brskanje po zabojnikih v zbiralnici) 
(1) Brskanje po zabojnikih v zbiralnicah in odnašanje oziroma odtujevanje odpadkov iz njih je prepovedano, razen za izvajalca in nadzorne organe.
(2) Odlaganje odpadkov ob zabojnikih v zbiralnicah je prepovedano.
24. člen 
(premična zbiralnica) 
(1) Izvajalec javne službe v premični zbiralnici zbira:
– nevarne komunalne odpadke iz priloge 1 Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov,
– nenevarne komunalne odpadke iz priloge 1 Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov in
– zelo majhno odpadno električno in elektronsko opremo iz gospodinjstev (OEEO) v skladu, s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.
(2) Premična zbiralnica je namenjena vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov.
(3) Izvajalec javne službe mora v naselju, ki ima 500 prebivalcev ali več, zagotoviti prevzemanje odpadkov iz prvega odstavka tega člena najmanj enkrat letno.
(4) Prevzem odpadkov v premični zbiralnici mora na posameznem kraju trajati vsaj 60 minut, pri čemer se število krajev prevzemanja določi tako, da je prepuščanje odpadkov omogočeno vsem izvirnim povzročiteljem teh odpadkov na območju občine.
25. člen 
(ureditev in vzdrževanje premične zbiralnice) 
Premična zbiralnica mora biti opremljena, urejena in vzdrževana v skladu z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov in v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
26. člen 
(določitev lokacije premične zbiralnice) 
(1) Lokacije za zbiranje nevarnih frakcij s premično zbiralnico določi izvajalec.
(2) Mesta prevzemanja nevarnih frakcij s premično zbiralnico morajo biti na dostopnih in vidnih lokacijah za uporabnike storitev javne službe.
27. člen 
(zbiranje kosovnih odpadkov) 
(1) Zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev poteka na klic, kar pomeni, da lahko vsako gospodinjstvo enkrat letno naroči odvoz do 2 m3.
(2) Izvajalec javne službe izvede odvoz naročenih kosovnih odpadkov najpozneje v roku 14 koledarskih dni po prejemu naročila odvoza.
(3) Izvajalec javne službe mora obvestiti naročnika o terminu odvoza najpozneje 3 dni pred odvozom.
28. člen 
(javne prireditve) 
(1) Izvajalec javne službe mora za čas trajanja javne prireditve na prostem, na kateri se pričakuje več kot 1000 udeležencev, v skladu z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, na kraju prireditve zagotoviti zabojnike za vsaj:
– odpadni papir in karton, vključno z odpadno embalažo iz papirja in kartona,
– odpadno embalažo iz stekla,
– odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov,
– mešane komunalne odpadke ter
– biološke odpadke.
(2) Organizator prireditve nosi vse stroške ravnanja z odpadki, ki nastanejo na javni prireditvi, vključno z najemom, postavitvijo in uporabo zabojnikov ali vreč.
(3) Odpadke iz prvega odstavka tega člena prevzema izvajalec javne službe na mestu javne prireditve.
(4) Ponudnik obrokov na javni prireditvi mora za svoje biološke razgradljive kuhinjske odpadke, ki tam nastanejo, kot povzročitelj odpadkov iz gostinstva zagotoviti ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
(5) Organizatorji so dožni obvestiti izvajalca javne službe o nameravani prireditvi najmanj štirinajst dni pred datumom izvedbe prireditve.
(6) Organizator javne prireditve, na kateri se pričakuje manj kot 1000 udeležencev, mora v času trajanja prireditve prireditveni prostor opremiti z ustreznimi zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov oziroma ločeno odlagati odpadke v posebne plastične vreče, po končani prireditvi pa poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in odpadki odpeljejo najkasneje v 24 urah po končani prireditvi oziroma prvi delovni dan po prireditvi.
(7) Ne glede na peto alinejo prvega odstavka tega člena mora ponudnik obrokov na javni prireditvi za svoje biološke razgradljive kuhinjske odpadke, ki nastanejo na prireditvi, kot povzročitelj odpadkov iz gostinstva, zagotoviti ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
29. člen 
(zbirni center) 
(1) Zbirni center je prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje določenih vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz območja občine, izvajalcu javne službe prepuščajo komunalne odpadke.
(2) Izvajalec javne službe v zbirnem centru zbira naslednje vrste odpadkov:
– nevarne komunalne odpadke iz priloge 2 Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov,
– nenevarne komunalne odpadke iz priloge 2 Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov,
– odpadno električno in elektronsko opremo iz gospodinjstev (OEEO), v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo,
– kosovne odpadke,
– izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami.
(2) Zbirni center je namenjen za prepuščanje odpadkov vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov, ki so vključeni v zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov.
(3) Zbirni center je namenjen tudi za prepuščanje odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzročiteljem teh odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem javne službe.
(4) Na območju občine je urejen zbirni center v naselju Fokovci in uporabnikom omogočena skupna uporaba zbirnega centra na območju druge občine.
30. člen 
(ureditev in vzdrževanje zbirnega centra) 
(1) Zbirni center mora biti kot infrastruktura lokalnega pomena, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, vpisan v kataster gospodarske infrastrukture v skladu s predpisi o urejanju prostora.
(2) Zbirni center upravlja izvajalec.
(3) Zbirni center mora biti načrtovan, zgrajen, urejen in vzdrževan v skladu s predpisom, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov.
(4) Redno investicijsko vzdrževanje zbirnega centra zagotavlja občina, izvajalec pa zagotavlja vzdrževanje opreme v svoji lasti.
31. člen 
(sortirna analiza) 
(1) Izvajalec javne službe mora pred oddajo mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo, zagotoviti sortirno analizo teh odpadkov, s katero ugotovi njihovo sestavo.
(2) Glede izvedbe in načina sortirne analize se uporabljajo določbe predpisa, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki.
(3) Izvajalec javne službe izdela poročilo o sortirni analizi. Izvajalec javne službe mora najpozneje do 31. marca tekočega leta ministrstvu predložiti poročilo o sortirni analizi, opravljeni v preteklem koledarskem letu.
(4) V primeru, da izvajalec javne službe, opravlja javno službo za več občin, izvede sortirno analizo za vsako občino posebej.
32. člen 
(oddajanje odpadkov v nadaljnje ravnanje) 
Izvajalec javne službe mora odpadke, ki jih zbere v okviru javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, oddati v nadaljnje ravnanje v skladu z uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov.
33. člen 
(obveščanje uporabnikov) 
(1) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora uporabnike obveščati o pravilnem ločevanju odpadkov in nujnosti ločevanja odpadkov na izvoru.
(2) Oblike in način obveščanja določa Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE 
34. člen 
(pogoji, ki jih mora zagotoviti občina) 
Za izvajanje javne službe mora občina zagotoviti:
– prostor za postavitev zbiralnic ločenih frakcij,
– prostor za zbiranje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij,
– prostor za postavitev zbirnega centra (zemljišče),
– dovozne poti do mest prevzemanja odpadkov ter prevoz teh odpadkov na svojem območju,
– cene storitev, ki bodo zagotavljale ob normalnem poslovanju ustrezen obseg in kvaliteto storitev javne službe ter vzdrževanje objektov in naprav za izvajanje javne službe, da se bo ob poštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranjala njihova vrednost,
– sankcioniranje povzročiteljev odpadkov, ki ne uporabljajo storitve javne službe in uporabnike storitev, ki ravnajo v nasprotju s predpisi in tem odlokom,
– sankcioniranje nepooblaščenih oseb, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajale storitve javne službe na območju občine,
– pisno obveščanje izvajalca o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov,
– nadzor nad izvajanjem javne službe.
35. člen 
(pogoji, ki jih mora zagotoviti izvajalec javne službe) 
(1) Izvajalec javne službe mora pri opravljanju javne službe zagotoviti:
– nabavo in vzdrževanje opreme potrebne za izvajanje javne službe;
– redno, higiensko vzdrževanje opreme iz prejšnje alineje, vključno z rednim razkuževanjem in pranjem;
– urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih je nameščena oprema zbiralnic in zbirnih centrov;
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih, skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki;
– evidentiranje števila prevzemov posod za vsako posamezno prevzemno mesto po posameznem imetniku odpadkov;
– druge pogoje obratovanja v skladu s tem odlokom in predpisi, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.
(2) Izvajalec javne službe mora z odpadki ravnati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, zlasti:
– čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal,
– čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami,
– škodljivih vplivov na območje, na katerih je predpisan poseben režim v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,
– škodljivih vplivov na krajino ali območja, zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo kulturno dediščino.
36. člen 
(register zbirnih/prevzemnih mest in zbiralnic) 
Izvajalec javne službe mora voditi register zbirnih/prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov v obliki elektronske baze podatkov.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE 
37. člen 
(pravice uporabnikov) 
(1) Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine po posameznih kategorijah uporabnikov,
– storitve javne službe uporabljati pod pogoji, določenimi z zakonom, drugimi predpisi, ter navodili izvajalca,
– do vpogleda v evidence – register oziroma zbirke podatkov, ki jih vodi izvajalec in se nanašajo nanje.
(2) Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z izvajanjem le-teh pritoži izvajalcu in občini, če meni, da so bile storitve javne službe opravljene v nasprotju z zakonom, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo.
38. člen
(obveznosti uporabnikov javne službe) 
(1) Uporabniki imajo obveznost:
– obvestiti izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe na za to predvidenem obrazcu, najkasneje v 15 dneh po nastanku spremembe;
– redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe;
– zagotoviti, da so posode ali zabojniki in vreče na dan prevzema pravočasno nameščeni na prevzemnem mestu;
– vzdrževati čistočo na prevzemnih mestih, razen kadar izvajalec javne službe onesnaži prevzemno mesto;
– zagotoviti izvajalcu javne službe neoviran dostop do prevzemnega mesta;
– uporabljati storitve javne službe v skladu z določili tega odloka in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.
(2) Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstva morajo kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad kompostirati v hišnem kompostniku ali pa jih prepuščati izvajalcu javne službe v posebnem zabojniku.
(3) Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane, storitve in podobno, ne smejo bioloških odpadkov prepuščati v zabojnikih ali vrečah, ki so namenjeni prevzemanju mešanih komunalnih odpadkov in drugih ločenih frakcij.
(4) Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane, storitve in podobno, morajo mešane komunalne odpadke in druge ločene frakcije obvezno oddajati v za to tipizirane zabojnike in kontejnerje za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov ter ločenih frakcij.
(5) Povzročitelji kuhinjskih odpadkov iz gostinstva morajo oddajati kuhinjske odpadke specializiranemu zbiralcu za tovrstne odpadke skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
39. člen 
(prepovedi) 
(1) Uporabnikom javne službe je prepovedano:
– prepuščati odpadke v posodah, vrečah ali zabojnikih za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki niso namenjene tem odpadkom;
– mešati nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali s preostalimi mešanimi komunalnimi odpadki ali mešati posamezne nevarne frakcije med seboj;
– prepuščati odpadne prenosne baterije in akumulatorje kot mešani komunalni odpadek;
– prepuščati odpadno električno in elektronsko opremo kot mešani komunalni odpadek;
– sežigati in/ali odlagati odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odlaganje komunalnih odpadkov;
– nameščati posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega prevzemnega mesta;
– odlagati odpadke na prevzemnih mestih ob zabojnikih (razen v tipiziranih vrečah);
– odlagati odpadke v posodah ali vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov;
– brskanje po zabojnikih ter razmetavanje odpadkov;
– pisati na zabojnike ter lepiti plakate nanje;
– opustiti uporabo storitev javne službe;
– ravnati s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili tega odloka in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.
(2) Sežiganje vseh vrst komunalnih odpadkov je prepovedano.
(3) Če uporabnik ne ločuje odpadkov ali ravna v nasprotju z navodili za odlaganje odpadkov v zabojnik, mu lahko izvajalec izreče opozorilo ter ga ob tem obvesti o pravilnem ravnanju z odpadki. Nepravilno zbranih odpadkov izvajalec ni dolžan prevzeti.
(4) Če uporabnik ustrezno ne loči zbranih odpadkov na podlagi opozorila in obvestila iz prejšnjega odstavka, izvajalec javne službe loči odpadke in uporabniku na podlagi veljavnega cenika zaračuna ločeno zbiranje odpadkov. Istočasno lahko poda prijavo pristojnemu organu medobčinske inšpekcije in redarstva.
VI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE 
40. člen 
(viri financiranja storitev javne službe) 
Viri financiranja storitev javne službe so:
– plačila uporabnikov storitev javne službe,
– drugi viri, določeni s predpisom lokalne skupnosti ali zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetem predpisu.
41. člen 
(viri financiranja javne infrastrukture) 
Viri financiranja javne infrastrukture so sredstva:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz kratkoročnega in dolgoročnega kreditiranja,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN OPREME, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
42. člen 
(infrastruktura lokalnega pomena v lasti občine) 
(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne službe, ki je v lasti lokalne skupnosti, sestavljajo:
– zemljišča in objekti zbiralnic;
– zemljišča in objekti zbirnega centra;
– zemljišča in objekti prevzemnih mest na javnih površinah.
(2) Objekte iz prvega odstavka tega člena lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi, določenimi pogoji, uporablja vsakdo.
(3) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena je obvezna na vseh območjih, kjer se izvaja dejavnost javne službe.
43. člen 
(oprema, potrebna za izvajanje javne službe) 
Opremo, ki je potrebna za izvajanje javne službe, v lasti izvajalca javne službe, sestavljajo:
– vozila za prevoz vseh vrst odpadkov,
– delovni stroji,
– premična zbiralnica (vozilo) za zbiranje in prevoz nevarnih frakcij,
– oprema za zbiranje posameznih vrst komunalnih odpadkov (posode in zabojniki, tipske namenske vreče),
– oprema zbirnega centra,
– vozila in naprave za pranje in vzdrževanje posod in zabojnikov,
– druge premične in nepremične stvari, namenjene izvajanju storitev javne službe.
VIII. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE 
44. člen 
(oblikovanje cen) 
(1) Cene storitev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov se oblikujejo v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Predlog za oblikovanje cen pripravi izvajalec, potrdi pa občinski svet.
(3) Obračun storitev javne službe velja za uporabnika storitev javne službe s prvim dnem naslednjega meseca po pričetku uporabe storitev javne službe.
(4) Uporabnik mora plačevati za storitve javne službe. Obveznost plačila nastane z dnem njihove uporabe.
(5) Uporabnik mora obvestiti izvajalca javne službe o vsaki spremembi, ki vpliva na obračun storitev javne službe v roku petnajstih dni od nastanka spremembe. Ta sprememba se pri obračunu upošteva s prvim naslednjim mesecem.
(6) Vsaka pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost na območju občine, je dolžan pred začetkom opravljanja dejavnosti prijaviti izvajalcu javne službe datum začetka izvajanja dejavnosti in skleniti z izvajalcem pogodbo o ravnanju z odpadki.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 
45. člen 
(organ nadzora) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni organ medobčinske inšpekcije in redarstva.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni organ medobčinske inšpekcije in redarstva izdaja odločbe ter odreja in izdaja druge ukrepe v skladu z veljavno zakonodajo, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojni organ medobčinske inšpekcije in redarstva ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
X. JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE 
46. člen 
(javna pooblastila izvajalca javne službe) 
(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe odloča o pravicah in obveznostih uporabnikov določenih s tem odlokom.
(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.
XI. PREDPISI, SPREJETI NA PODLAGI TEGA ODLOKA 
47. člen 
(Letni program) 
(1) Izvajalec je dolžan vsako leto pripraviti Letni program dela (v nadaljevanju: letni program) za naslednje leto in ga najkasneje do 15. oktobra tekočega leta posredovati Občini Moravske Toplice.
(2) Letni program sprejme župan in o tem obvesti občinski svet.
(3) Letni program obsega podatke o:
– območju izvajanja javne službe,
– vrstah komunalnih odpadkov, za katere se zagotavlja njihovo prevzemanje,
– ravnanju s posameznimi vrstami odpadkov,
– tipih, velikostih in številu zabojnikov ter vrečk za prevzemanje komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih,
– lokacijah in opremljenosti zbiralnic ločenih frakcij,
– lokacijah za prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico,
– delovanju zbirnega centra,
– ravnanju s komunalnimi odpadki, v primerih občasno povečanih količin,
– frekvencah prevzemanja posameznih vrst komunalnih odpadkov,
– prevzetih količinah in vrstah komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, s premično zbiralnico nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov ter v zbirnem centru v preteklem letu,
– načrtovani letni količini prevzetih komunalnih odpadkov po posameznih vrstah komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, s premično zbiralnico nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov ter v zbirnem centru,
– načinu dobave in zamenjave zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov,
– načinu prodaje vrečk za zbiranje komunalnih odpadkov,
– opremi in napravah, ki jih bo izvajalec nabavil v letu programa ravnanja s komunalnimi odpadki,
– zagotavljanju drugih storitev, potrebnih za nemoteno opravljanje javne službe ter
– stroških in virih financiranja investicijskih stroškov za izvedbo letnega programa.
XII. KAZENSKE DOLOČBE 
48. člen 
(prekrški uporabnikov) 
(1) Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– na zahtevo izvajalca javne službe ne nabavi ali vzdržuje posode ali zabojnika (drugi odstavek 16. člena);
– ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako, da se prepreči nastanek emisij vonjav in onesnaževanje okolice (drugi odstavek 17. člena);
– ne odstrani prazne posode ali zabojnika s prevzemnega mesta po odvozu odpadkov (tretji odstavek 17. člena);
– brska po zabojnikih na prevzemnem mestu in odnaša oziroma odtujuje odpadke iz njih (20. člen);
– brska po zabojnikih v zbiralnicah in odnaša oziroma odtujuje odpadke iz njih (prvi odstavek 23. člena);
– odlaga odpadke ob zabojnikih v zbiralnicah (drugi odstavek 23. člena);
– kot organizator javne prireditve ne obvesti izvajalca javne službe o nameravani prireditvi najmanj štirinajst (14) dni pred datumom izvedbe prireditve (peti odstavek 28. člena);
– ne obvesti izvajalca javne službe o vsaki spremembi, ki vpliva na obračun storitev javne službe v roku petnajstih dni od nastanka spremembe (prva alineja 38. člena);
– redno ne prepušča komunalnih odpadkov in jih ne ločuje v skladu z zagotovljenimi storitvami javne službe (druga alineja 38. člena);
– ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe do prevzemnega mesta (peta alineja 38. člena);
– ne uporablja storitev javne službe za biološke odpadke oziroma bioloških odpadkov ne kompostira v hišnem zabojniku (drugi odstavek 38. člena),
– prepušča odpadke v posodah ali zabojnikih za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki niso namenjene tem odpadkom (prva alineja 39. člena);
– meša nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali meša posamezne nevarne frakcije med seboj (druga alineja 39. člena);
– prepušča odpadne prenosne baterije ali akumulatorje kot mešani komunalni odpadek (tretja alineja 39. člena);
– prepušča odpadno električno ali elektronsko opremo kot mešani komunalni odpadek (četrta alineja 39. člena);
– sežiga ali odlaga odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov (peta alineja 39. člena);
– namešča posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega prevzemnega mesta (šesta alineja 39. člena);
– odlaga odpadke na prevzemnih mestih ob zabojnikih (sedma alineja 39. člena);
– prepušča odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov (osma alineja 39. člena);
– brska po posodah ali zabojnikih ter razmetava odpadke (deveta alineja 39. člena);
– piše na zabojnike za ločene frakcije ali lepi plakate nanje (deseta alineja 39. člena);
– opusti uporabo storitev javne službe (enajsta alineja 39. člena);
– ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili tega odloka, in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki (dvanajsta alineja 39. člena).
(2) Z globo 500 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 500 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje uporabnik – posameznik.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
49. člen 
(obveznost izvajanja sortirne analize) 
Izvajalec javne službe mora izvedbo sortirne analize iz 31. člena tega odloka, prvič zagotoviti za leto 2019.
50. člen 
(prenehanje veljavnosti veljavnega odloka) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 74/10, 1/13).
51. člen 
(začetek veljavnosti novega odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-00020/2019-6
Moravske Toplice, dne 4. septembra 2019
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti