Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019

Kazalo

Ob-2957/19, Stran 1901
Svet zavoda Osnovne šole Orehek Kranj, Zasavska cesta 53a, 4000 Kranj, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.) in sklepa 3. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Orehek Kranj z dne 13. 9. 2019 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom na delovnem mestu ravnatelja/-ice. Predvideni začetek dela je 22. 1. 2020.
Pisni prijavi priložite dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– overjeno kopijo potrdila (javno listino) o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,
– overjeno kopijo odločbe o nazivu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom,
– potrdilo o nekaznovanosti – izpis iz kazenske evidence,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku,
– pisna izjava, da pri katerem koli drugem sodišču zoper kandidata/-ko ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja zavoda za razpisano mandatno obdobje.
Potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, ne sme biti starejše od 30 dni.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v zaprti ovojnici, v roku 8 koledarskih dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Orehek Kranj, Zasavska cesta 53a, 4000 Kranj, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana zadnji dan roka do 24. ure s priporočeno pošiljko na pošto.
Prijavljeni/-e kandidati/-ke bodo o imenovanju obveščeni/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Orehek Kranj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti