Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019

Kazalo

2510. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2019, stran 6863.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 9. seji dne 12. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2019 
1. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2019 (Uradni list RS, št. 7/19) tako, da se na novo glasi:
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
Skupina / Podskupina kontov
Proračun leta 2019
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
8.350.780,88
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.170.279,55
70
DAVČNI PRIHODKI
4.336.100,00
700
Davki na dohodek in dobiček
3.302.436,00
703
Davki na premoženje
991.264,00
704
Domači davki na blago in storitve
42.400,00
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.834.179,55
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.160.879,55
711
Takse in pristojbine
3.500,00
712
Denarne kazni
24.500,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
200,00
714
Drugi nedavčni prihodki
645.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
356.748,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
70.215,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
286.533,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
823.753,33
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
388.925,38
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
434.827,95
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.817.689,48
40
TEKOČI ODHODKI
2.694.232,89
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
784.777,66
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
123.990,98
402
Izdatki za blago in storitve
1.755.464,25
403
Plačila domačih obresti
10.000,00
409
Rezerve
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
2.448.550,20
410
Subvencije
269.444,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
332.300,00
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
255.180,30
413
Drugi tekoči domači transferi
1.591.625,90
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.491.242,00
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.491.242,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
183.664,39
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
77.000,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
106.664,39
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–466.908,60
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751+752)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
24.838,89
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
24.838,89
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
24.838,89
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–24.838,89
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
38.260,00
50
ZADOLŽEVANJE
38.260,00
500
Domače zadolževanje
38.260,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
247.640,00
55
ODPLAČILA DOLGA
247.640,00
550
Odplačila domačega dolga
247.640,00
IX.
SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–701.127,49
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.–IX.)
–209.380,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.=-III.)
466.908,60
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA 
1.034.967,31
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 10. člena Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2019 (Uradni list RS, št. 7/19) tako, da se na novo glasi:
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 38.260,00 evrov v skladu z 10. členom ZFO-1C. Občina se lahko zadolži za naslednjo investicijo: 041364 Parkirišče nasproti Zelenega vrta v Vrtojbi.
3. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-14/2019-6
Šempeter pri Gorici, dne 12. septembra 2019
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti