Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019

Kazalo

2508. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2018, stran 6862.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 108. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 4. redni seji dne 19. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2018 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2018, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen 
Proračun Občine Log - Dragomer za leto 2018 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
Bilanca prihodkov in odhodkov 
v eurih
Skupina Podskupina kontov
Proračun 
leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.996.519,23
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.530.101,38
70
DAVČNI PRIHODKI
2.140.081,20
700 Davki na dohodek in dobiček
1.896.213,00
703 Davki na premoženje
143.858,03
704 Domači davki na blago in storitve
84.832,75
706 Drugi davki
15.177,42
71
NEDAVČNI PRIHODKI
390.020,18
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
102.288,23
711 Takse in pristojbine
4.254,45
712 Globe in druge denarne kazni
107.915,79
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
77,63
714 Drugi nedavčni prihodki
175.484,08
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
466.417,85
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
466.417,85
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.313.513,80
40
TEKOČI ODHODKI
945.604,28
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
271.779,25
401 Prispevek delodajalcev za socialno varnost
43.659,97
402 Izdatki za blago in storitve
621.219,37
409 Rezerve
8.945,69
41
TEKOČI TRANSFERI
959.377,95
410 Subvencije
550,56
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
573.462,08
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
55.877,18
413 Drugi tekoči transferi
329.488,13
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.408.531,57
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.408.531,57
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0,00
431 Inv. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
0,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–316.994,57
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0,00
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
0,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII.)
–216.994,57
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
100.000,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
316.994,57
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA 
LETA (2017)
404.959,30
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2019
Dragomer, dne 19. junija 2019
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti