Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019

Kazalo

Št. 110-0083-2019-1 Ob-2958/19, Stran 1902
Svet Socialno varstvenega zavoda Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter sklepov Sveta Zavoda SVZ Hrastovec št. 53/2019 s 5. redne seje in 69/2019 z 8. korespondenčne seje, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Socialno varstvenega zavoda Hrastovec 
Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56. oziroma 57. členu Zakona o socialnem varstvu (ZSV; Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A):
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena ZSV, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja SVZ Hrastovec.
Direktor/ica socialno varstvenega zavoda mora poleg pogojev iz prve ali druge alineje imeti opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoj iz prejšnje alineje je lahko za direktorja/ico imenovan/a kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje, moral/-a pa ga bo opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Če tega programa ne opravi v roku, mu/ji mandat na podlagi zakona preneha.
Kandidati/ke pisne prijave z življenjepisom, z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev (dokazilo o izobrazbi, dokazilo o 5 letnih delovnih izkušnjah na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo (prva alineja), dokazilo o 20 letnih delovnih izkušnjah, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja SVZ Hrastovec (druga alineja), informacija oziroma dokazilo o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda ter lastno vizijo razvoja SVZ Hrastovec za mandatno obdobje, pošljejo v zaprti kuverti na naslov: SVZ Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, z oznako »Svet zavoda – Razpis za direktorja/direktorico«, s pripisom »Ne odpiraj«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom. Mandat direktorja/ice traja 5 let.
Mandat direktorja začne teči z dnem, ko izda soglasje k njegovemu/njenemu imenovanju minister, pristojen za socialno varstvo, oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej.
Svet zavoda SVZ Hrastovec