Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019

Kazalo

Št. 110-0083-2019-1 Ob-2958/19, Stran 1902
Svet Socialno varstvenega zavoda Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter sklepov Sveta Zavoda SVZ Hrastovec št. 53/2019 s 5. redne seje in 69/2019 z 8. korespondenčne seje, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Socialno varstvenega zavoda Hrastovec 
Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56. oziroma 57. členu Zakona o socialnem varstvu (ZSV; Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A):
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena ZSV, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja SVZ Hrastovec.
Direktor/ica socialno varstvenega zavoda mora poleg pogojev iz prve ali druge alineje imeti opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoj iz prejšnje alineje je lahko za direktorja/ico imenovan/a kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje, moral/-a pa ga bo opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Če tega programa ne opravi v roku, mu/ji mandat na podlagi zakona preneha.
Kandidati/ke pisne prijave z življenjepisom, z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev (dokazilo o izobrazbi, dokazilo o 5 letnih delovnih izkušnjah na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo (prva alineja), dokazilo o 20 letnih delovnih izkušnjah, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja SVZ Hrastovec (druga alineja), informacija oziroma dokazilo o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda ter lastno vizijo razvoja SVZ Hrastovec za mandatno obdobje, pošljejo v zaprti kuverti na naslov: SVZ Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, z oznako »Svet zavoda – Razpis za direktorja/direktorico«, s pripisom »Ne odpiraj«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom. Mandat direktorja/ice traja 5 let.
Mandat direktorja začne teči z dnem, ko izda soglasje k njegovemu/njenemu imenovanju minister, pristojen za socialno varstvo, oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej.
Svet zavoda SVZ Hrastovec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti