Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1320. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1)
1321. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-N)
1322. Zakon o spremembah Zakona o vojnih veteranih (ZVV-D)
1323. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU-D)

OBČINE

Cankova

1324. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov za območje Občine Cankova

Celje

1325. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Mestni občini Celje
1326. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Celje
1327. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje

Gorenja vas-Poljane

1328. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja SBO 59-4 Srednje Brdo - Toplice
1329. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1330. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Horjul

1331. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2013
1332. Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči na domu v Občini Horjul
1333. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju, izvajanju in financiranju socialnovarstvene storitve pomoči na domu v Občini Horjul
1334. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Horjul
1335. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kamnik

1336. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2014
1337. Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Kamnik
1338. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kamnik
1339. Sklep o cenah storitev prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter prilagoditev normativnega nazivnega premera vodomera za obračunavanje storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja

Komen

1340. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2013
1341. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2014

Lendava

1342. Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2013
1343. Tehnični pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava

Puconci

1344. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Puconci
1345. Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci

Radeče

1346. Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za jugovzhodni del območja urejanja počitniškega naselja Čimerno - ČI 14 v Občini Radeče

Sežana

1347. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2013
1348. Pravilnik o dovolilnicah za vožnjo vozil na območjih Občine Sežana

Tolmin

1349. Odlok o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina

Tržič

1350. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Tržič
1351. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti