Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014

Kazalo

1325. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Mestni občini Celje, stran 3734.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samo­upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13 in 111/13) ter v skladu z 10., 19., 115. in 118. členom Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 26. redni seji dne 22. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Mestni občini Celje
1. člen
V Odloku o oglaševanju (Uradni list RS, št. 56/08) se v prvem odstavku 4. člena dodajo nove: 13., 14., 15. in 16. točka tako, da se glasijo:
»13. napisi – označujejo lokale.
14. napisne table – označujejo poslovne dejavnosti v stavbi, na katere so pritrjene.
15. izveski – označujejo lokale.
16. izložba, izložbeno okno – izložbeno okno je zastekljena odprtina, običajno v pritličju stavbe; izložba pa je notranji del izložbenega okna, namenjen promociji prodajnih izdelkov v pripadajočem lokalu.«.
2. člen
V 6. členu se doda nov drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) Vsi objekti in naprave oglaševanja morajo biti postavljeni skladno s prostorskimi akti.«.
3. člen
V 9. členu se doda nov sedmi odstavek tako, da se glasi:
»(7) Za osvetljevanje velikih ploskovnih objektov in naprav oglaševanja mora oglaševalec pridobiti posebno soglasje pristojnih služb za urbanizem in komunalo.«.
4. člen
V tretjem odstavku 15. člena, drugem odstavku 16. člena, tretji in četrti alineji drugega odstavka 20. člena, tretji alineji drugega odstavka 21. člena, drugem odstavku 22. člena, drugem in četrtem odstavku 30. člena, drugem odstavku 33. člena, drugem odstavku 38. člena in prvem odstavku 43. člena se črta besedilo »za komunalno gospodarstvo«.
5. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Oglaševanje s prenosljivimi uličnimi panoji za gospodarske dejavnosti (trgovine, gostinski lokali, banke ipd.) se ureja v Odloku o rabi javnih površin.«.
6. člen
Za besedilom 19. člena se dodajo novi 19.a, 19.b, 19.c in 19.č členi tako, da se glasijo:
»19.a člen
2.12. Napisi
Napisi morajo biti primerno umeščeni na fasado. Po možnosti naj bodo sestavljeni iz posameznih izrezanih črk, pritrjenih na fasado in naj ne segajo čez venec, ki ločuje pritličje od prvega nadstropja, razen v primerih, ko je bilo prvotno drugače načrtovano. Napisi naj bodo slovenski, vsaj kar zadeva prevedljiv del naslova trgovine oziroma lokala, kot je npr. »trgovina, pivnica, kavarna«. Napisi naj se oblikovno in barvno prilagajajo značaju stavbe.
19.b člen
2.13. Napisne table
Napisne table ne smejo biti pritrjene direktno na fasado, pač pa na za ta namen izdelane nosilce, ki omogočajo namestitev več tabel in hkrati tudi menjavo brez poškodovanja fasade.
19.c člen
2.14. Izveski
Izveski morajo biti obešeni na konzolo na eni ali drugi strani trgovske fasade, ne smejo segati nad venec, ki ločuje pritličje od prvega nadstropja in ne smejo ovirati pešcev pri hoji po pločniku. Izveski naj se oblikovno in barvno prilagajajo značaju stavbe in barvi fasade. Izveski (brez konzole) ne smejo presegati velikosti 70 cm × 70 cm.
19.č člen
2.15. Izložba, izložbeno okno
(1) Ureditev izložbe je namenjena za predstavitev dejavnosti in blaga pripadajočega lokala.
(2) V primeru, da izložbeno okno ni urejeno kot izložba, naj omogoča pogled v notranjost lokala.
(3) Uporabniki poslovnih prostorov morajo skrbeti za estetsko ureditev in redno vzdrževanje izložb in izložbenih oken. Izložbena okna ne smejo biti zakrita, razen v času, ko se jih ureja. Če se izložbeno okno zavaruje proti sončni svetlobi, je treba zavarovanje izvesti tako, da se ne zakrije pogleda vanj. Zaželeno je, da so v nočnem času izložbena okna razsvetljena.
(4) V primeru, da lokal ne obratuje, mora lastnik iz izložbe odstraniti vse predmete in izložbeno okno zastreti.«.
7. člen
(1) V prvem stavku drugega odstavka 20. člena se črta beseda »nepremičnimi«.
(2) Druga in tretja alineja drugega odstavka se spremenita tako, da se glasita:
»– prenosljivi ulični panoji – oglašuje se samo za lastne potrebe po en pano na gostinski lokal za predstavitev ponudbe;
– slikovno ali pisno obdelane stene zgradb in svetlobne projekcije na stene zgradb;«.
(3) Na koncu besedila četrte alineje drugega odstavka se pika nadomesti s podpičjem.
(4) V drugem odstavku se za četrto alinejo dodajo nove peta, šesta, sedma in osma alineja tako, da se glasijo:
»– napisi – po možnosti sestavljeni iz posameznih izrezanih črk, pritrjenih na fasado. V primeru lesene kulisne fasade je napis sestavni del le-te;
– napisne table;
– izveski – prvotne, stare izveske in druge prvotne znake, grbe, simbole se ohranja in redno vzdržuje, novi izveski pa naj ohranjajo obliko starih izveskov, da se zagotovi ustrezen videz starega mestnega jedra in značajsko ujemanje s stavbo, na kateri so nameščeni;
– izložbe, izložbena okna – mogoča je izvedba steklenega izložbenega okna ali lesene kulisne fasade, ki prekrije celotno pritlično zunanjščino lokala.«.
(5) Doda se nov tretji odstavek tako, da se glasi:
»(3) Pri oglaševanju, ki trajno posega v objekt, je potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne enote službe za varstvo kulturne dediščine.«.
8. člen
(1) V besedilu drugega odstavka 26. člena se črta šesta alineja.
(2) Dosedanja sedma in osma alineja postaneta šesta in sedma alineja.
(3) Dodata se novi osma in deveta alineja tako, da se glasita:
»– soglasje pristojnih služb za urbanizem in komunalo za osvetlitev velikih ploskovnih objektov in naprav (v primeru, da oglaševalec predlaga osvetlitev le-teh),
– soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine (v primeru, da gre za oglaševanje na objektih, ki imajo status kulturne dediščine, kulturnega spomenika oziroma ležijo znotraj varovanih območij).«.
9. člen
(1) V drugi alineji prvega odstavka 30. člena se za besedo »napisi,« in pred besedo »znaki,« vstavi besedilo »napisnimi tablami, izveski,«.
(2) Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja tako, da se glasi:
»– z izložbami, izložbenimi okni,«.
(3) Dosedanja tretja in četrta alineja postaneta četrta in peta alineja.
(4) Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Dimenzije in obliko sporočila se obravnava in o njej odloči na pristojni urbanistični občinski službi MOC v postopku na podlagi podanega predloga. Za oglaševanje za lastne potrebe na objektih, ki imajo status kulturne dediščine ali kulturnega spomenika oziroma ležijo znotraj varovanih območij, je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Pristojni oddelek izda dovoljenje za namestitev elementa za oglaševanje ter odločbo o morebitni odmeri komunalne takse.«.
10. člen
Besedilo 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in sankcioniranje v skladu s tem odlokom opravlja inšpektorat MOC.«.
11. člen
V besedilu prvega odstavka 50. člena se črta besedna zveza »komunalno-cestnega«.
12. člen
(1) V prvem odstavku 51. člena se za drugo alinejo dodata novi tretja in četrta alineja tako, da se glasita:
»– ravna v nasprotju s 7. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju z 20. členom tega odloka,«.
(2) Dosedanje tretja, četrta, peta in šesta alineja postanejo peta, šesta, sedma in osma alineja.
(3) Dodata se nova tretji in četrti odstavek tako, da se glasita:
»(3) Pravni osebi ali samostojnem podjetniku posamezniku, ki krši prvi odstavek 29. člena tega odloka, se ne dovoli podaljšati obratovalnega časa. Do pravnomočne odločitve v prekrškovnem postopku pristojni organ o njegovi vlogi za podaljšanje obratovalnega časa ne more dokončno odločiti.
(4) Pristojna inšpekcijska služba MOC z odločbo odredi, da:
– se ugotovljene pomanjkljivosti odpravijo v določenem roku,
– je potrebno objekt in napravo oglaševanja odstraniti, če preneha pravica oglaševanja, če upravljavec objekta in naprave oglaševanja le-teh ne ureja ali vzdržuje skladno z določili tega odloka ali če sta objekt in naprava oglaševanja nameščeni brez ustreznega dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem.«.
13. člen
V besedilu 52. člena se črta besedna zveza »komunalno-­cestni«.
14. člen
V prilogi »Taksna tarifa« se v »Tarifi 1«, pod stolpcem »Vrsta objekta ali naprave«, črta šesta vrstica z besedilom »Prenosljivi ulični panoji«.
KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-4/2013
Celje, dne 22. aprila 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti