Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014

Kazalo

1342. Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2013, stran 3773.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 ter 101/13) in 122. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr., 56/12 – popr. in 112/13) je Občinski svet Občine Lendava na 45. /redni/ seji dne 17. 4. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Lendava za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Lendava za leto 2013.
Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov se objavi na spletnih straneh Občine Lendava.
Št. 03504-0012/2014-3
Lendava, dne 17. aprila 2014
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti