Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014

Kazalo

1324. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov za območje Občine Cankova, stran 3733.

Na podlagi 11., 57., 61.a in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP; 106/10 popr. in 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) župan Občine Cankova izdaja
S K L E P
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov za območje Občine Cankova
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom, se začne priprava Sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov Občine Cankova (v nadaljevanju: SD PIA), in sicer:
– Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Goričkega za območje Občine Cankova (Uradni obj., št. 10/90, 93/99, 51/02, 100/03, 24/04, 93/05, 75/12) (v nadaljevanju: PUP Goričko),
– Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ravninski del Občine Murska Sobota za območje Občine Cankova (Uradni obj. št. 23/91, 93/99, 51/02, 100/03, 24/04, 93/05, 75/12) (v nadaljevanju: PUP ravninski) in
– Odlok o sprejetju ureditveno-zazidalnega načrta za naselje Cankova (Uradni obj., št. 5/88, Uradni list RS, št. 58/98, 75/12) (v nadaljevanju: ZN Cankova).
(2) Pravna podlaga za pripravo SD PIA je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – (106/10 popr.) – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) (v nadaljevanju: ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) Ob uveljavitvi SD PIA bodo nova določila vključena v določila sedaj veljavnih odlokov, zaradi sprememb prostorsko ureditvenih pogojev glede oblikovanja objektov in drugih sprememb, če se v postopku priprave izkaže potreba.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov)
V veljavi so prostorsko izvedbeni akti PUP Goričko, PUP ravninski in ZN Cankova. Prostorsko izvedbeni akti iz prvega odstavka prvega člena tega sklepa v nekaterih členih sicer določajo podrobno ureditvene pogoje za oblikovanje objektov, vendar drugačno oblikovanje streh na nezahtevnih, enostavnih, pomožnih, kmetijskih, poslovnih in javnih objektih ter konkretnejša določila glede uporabe barv streh in fasad, odlok ne vključuje. Za vključitev novih pogojev urejanja prostora je potrebno veljavne prostorsko izvedbene akte spremeniti in dopolniti.
3. člen
(območje prostorskega načrta)
Območje sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov zajema območje celotne Občine Cankova.
4. člen
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov)
(1) Predmet izdelave SD PIA je vključitev določil v tekstualni del odloka za možnost gradnje drugačno oblikovanih streh na nezahtevnih, enostavnih, pomožnih, kmetijskih, poslovnih in javnih objektih ter konkretnejša določila glede uporabe barv streh in fasad ter vključitev drugih prostorsko ureditvenih pogojev. Grafični del ostane nespremenjen oziroma se izdelajo lahko dodatne grafične podlage.
(2) Načrtovalec sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov bo predal pripravljavcu, to je Občini Cankova, tri izvode akta v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri spremembi določil odloka posebne strokovne podlage niso potrebne. Izdane bodo smernice nosilcev urejanja prostora, ki bodo služile kot podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev odloka.
6. člen
(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov)
V skladu z 61.a členom ZPNačrt-om se izvede skrajšani postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov.
Izvedejo se naslednji postopki:
– objava Sklepa o začetku priprave akta,
– priprava osnutka prostorskega akta – odlok,
– pridobitev smernic v roku 15 dni in odločitev o CPVO,
– dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih smernic (in morebitna priprava okoljskega poročila)*,
– preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila (CPVO)*,
– javno naznanilo s sklepom o 15-dnevni javni razgrnitvi vsaj 7 dni pred pričetkom,
– javna razgrnitev najmanj 15 dni in javna obravnava,
– priprava in sprejem stališč do podanih pripomb,
– priprava predloga akta,
– pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v roku 15 dni,
– sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje (CPVO)*,
– objava odloka v uradnem listu,
* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša.
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog sprememb in dopolnitev SD PIA so:
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor.
(2) Pristojnost po Zakonu o varstvu okolja:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje; Sektor za CPVO v skladu z določili 58. člena ZPNačrt-a in Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08 – ZVO-1B) ministrstvo odloči, ali je za predmetni akt treba izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov)
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov zagotovi Občina Cankova.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-01/2014
Cankova, dne 25. aprila 2014
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti