Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014

Kazalo

1339. Sklep o cenah storitev prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter prilagoditev normativnega nazivnega premera vodomera za obračunavanje storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja, stran 3770.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 in 92/13), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 2. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kam­nik (Uradni list RS, št. 91/07), 20. in 21. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 55/09), 27. in 28. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 64/09) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 30. seji dne 23. 4. 2014 sprejel
S K L E P
o cenah storitev prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter prilagoditev normativnega nazivnega premera vodomera za obračunavanje storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja
1. člen
Uvede se nova cena za storitve prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, v okviru storitev gospodarske javne službe »odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode« v Občini Kamnik, in sicer:
+-------------------------------+-------------------+-----------+
|Opis              |Enota       |Cena brez |
|                |          |DDV    |
+-------------------------------+-------------------+-----------+
|Storitve prevzema vsebine iz  |EUR/m3 dobavljene |0,28    |
|nepretočnih greznic, prevzema |pitne vode     |      |
|blata             |          |      |
|iz obstoječih greznic in malih |          |      |
|komunalnih čistilnih naprav  |          |      |
+-------------------------------+-------------------+-----------+
Cena opravljene storitve se uporabnikom obračuna glede na dobavljeno količino pitne vode. Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se upošteva normirana poraba pitne vode skladno z zakonodajo.
Ostali stroški, vezani na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave do 50 PE, znašajo:
– izdelava ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave za naprave, ki imajo v skladu z zakonodajo ustrezne certifikate in izjave o skladnosti: 50,00 EUR/enkratna storitev,
– izvedba prvih meritev emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in ocena obratovanja za naprave, ki nimajo v skladu z zakonodajo ustreznih certifikatov in izjav o skladnosti: 340,00 EUR/enkratna storitev,
– izdelava potrdila in priloge k potrdilu v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10): 50,00 EUR/kos,
– vsako dodatno praznjenje, torej več kot enkrat na tri leta in manj kot enkrat na eno leto, ter odvoz vsebine obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav do 6 m3 v območju izvajanja gospodarske javne službe, v primerih, da ima naprava oziroma objekt pridobljeno uporabno dovoljenje, se izvede brez doplačila.
V cenah niso vključene zakonsko predpisane dajatve in DDV.
2. člen
Kot najbolj pogost oziroma normativen nazivni premer vodovodnega priključka se v skladu s spremenjeno zakonodajo namesto DN 13 določi DN 20, ki se uporablja kot faktor 1 pri obračunu omrežnine v okviru obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
V skladu s sprejetim cenikom v Občini Kamnik to pomeni:
– Omrežnina za storitev oskrbe s pitno vodo za vodomer DN 20 (faktor 1) znaša 2,6333 EUR/mesec (brez DDV).
– Omrežnina za odvajanje odpadne in padavinske vode za vodomer DN 20 (faktor 1) znaša 5,3355 EUR/mesec (brez DDV).
– Omrežnina za čiščenje odpadne in padavinske vode malih čistilnih naprav, ki so del kanalizacijskega omrežja za vodomer DN 20 (faktor 1), znaša 3,1210 EUR/mesec.
V cenah niso vključene zakonsko predpisane dajatve in DDV.
3. člen
Vsem odjemalcem, ki imajo vgrajene vodomere, različne od DN 20, se bo omrežnina zaračunavala po enakih razmerjih, kot do prilagoditve te cene, in sicer po 30. 10. 2014 oziroma do sprejetja novih cen omrežnine.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k cenam omrežnine in cenah, vezanih na obstoječe greznice in male čistilne naprave, v okviru storitev gospodarske javne službe »Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode« v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 10/10).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, za obračun storitev gospodarske javne službe varstva okolja v Občini Kamnik pa se začne uporabljati 1. 5. 2014.
Št. 354-23/2014
Kamnik, dne 23. aprila 2014
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti