Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014

Kazalo

1327. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje, stran 3736.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 26. redni seji dne 22. 4. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje
1. člen
(1) V besedilu 4. člena Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 60/04 in 34/12) se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»(1) Pravica do pomoči pripada novorojencu oziroma enemu od staršev, pod pogojem, da imata oba prijavljeno stalno bivališče v Mestni občini Celje.«.
(2) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V primeru, ko otrok oziroma novorojenec nima staršev, ali za katerega starši ne skrbijo, uveljavlja pravico do pomoči oseba, ki je otrokov zakoniti zastopnik po odločbi pristojnega organa, pod pogoji, ki so opredeljeni v prvem odstavku tega člena.«.
2. člen
V besedilu 5. člena se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Postopek ugotovitve upravičenosti do dodelitve pomoči vodi Oddelek za družbene dejavnosti Mestne občine Celje, in sicer po določilih, ki urejajo splošni upravni postopek ter o njej odloči z odločbo.
(3) Zoper odločbo je dopustna pritožba na župana Mestne občine Celje. Pritožba se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik, v roku 15 dni od dneva vročitve pritožbe.
(4) Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek enkratne denarne pomoči za novorojenca najkasneje v roku 30 dni po njeni pravomočnosti.«.
3. člen
Za besedilom 5. člena se doda nov 5.a člen tako, da se glasi:
»5.a člen
Pisni vlogi iz prejšnjega člena mora biti priložena:
– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa upravičenca,
– odločba pristojnega organa, v primeru, da pravico do pomoči uveljavlja oseba, ki je otrokov zakoniti zastopnik.«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-1/2014
Celje, dne 22. aprila 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti