Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014

Kazalo

1347. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2013, stran 3775.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 24. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2013.
2. člen
Proračun Občine Sežana je bil realiziran v višini 16.640.735,12 EUR.
Realizacija splošnega dela proračuna po zaključnem računu za leto 2013 izkazuje naslednje stanje:
+-------+---------------------------------+-----------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN DHODKOV   |       EUR|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI         |  14.714.665,94|
|    |(70+71+72+73+74+78)       |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |  11.295.236,87|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI         |   8.501.364,14|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček |   6.893.821,00|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |703 Davki na premoženje     |   1.187.768,48|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |704 Domači davki na blago in   |    418.634,76|
|    |storitve             |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |706 Drugi davki         |     1.139,90|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI        |   2.793.872,73|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in    |   2.378.553,05|
|    |dohodki od premoženja      |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |711 Takse in pristojbine     |     4.336,76|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni |    41.594,89|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in |    20.042,67|
|    |storitev             |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki   |    349.345,36|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI       |    227.968,32|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje     |    48.173,00|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč |    179.795,32|
|    |in neopredmetenih sredstev    |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE         |     5.783,00|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih |     3.620,00|
|    |virov              |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine  |     2.163,00|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI       |   2.897.738,97|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih|   1.120.302,64|
|    |javnofinančnih institucij    |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega|   1.777.436,33|
|    |proračuna iz sredstev proračuna |         |
|    |Evropske unije          |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE   |    287.938,78|
|    |UNIJE              |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih  |    287.938,78|
|    |evropskih institucij       |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) |  16.316.069,84|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI          |   4.211.412,03|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki    |    958.592,90|
|    |zaposlenim            |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za  |    151.832,78|
|    |socialno varnost         |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve |   3.004.641,85|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti   |    95.344,50|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |409 Rezerve           |     1.000,00|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI         |   5.487.775,79|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |410 Subvencije          |    109.855,50|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |411 Transferi posameznikom in  |   2.643.665,10|
|    |gospodinjstvom          |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |412 Transferi nepridobitnim   |    282.645,23|
|    |organizacijam in ustanovam    |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi|   2.451.609,96|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI      |   6.207.432,55|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih  |   6.207.432,55|
|    |sredstev             |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |    409.449,47|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |431 Investicijski transferi   |    16.000,00|
|    |pravnim             |         |
|    |in fizičnim osebam, ki niso   |         |
|    |proračunski uporabniki      |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |432 Investicijski transferi   |    393.449,47|
|    |proračunskim uporabnikom     |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI|  –1.601.403,90|
|    |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)      |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |         |
|    |NALOŽB              |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |     7.141,74|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
|    |(750+751+752)          |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |     7.141,74|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil|     7.141,74|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |       0,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
|    |(440+441+442+443)        |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |       0,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |440 Dana posojila        |       0,00|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |     7.141,74|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |
|    |(IV.-V.)             |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA        |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)   |   1.800.000,00|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE           |   1.800.000,00|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |500 Domače zadolževanje     |   1.800.000,00|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550+551)    |    324.665,28|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA         |    324.665,28|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga   |    324.665,28|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV    |   –118.927,44|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-  |         |
|    |VIII.)              |         |
+-------+---------------------------------+-----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |   1.475.334,72|
+-------+---------------------------------+-----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |   1.601.403,90|
+-------+---------------------------------+-----------------+
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2013 znaša 106.335,49 EUR.
Realizacijo posebnega dela proračuna se objavi na spletni strani Občine Sežana: www.sezana.si.
3. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana po zaključnem računu za leto 2013 izkazujejo naslednje stanje:
+----------------------------------------+-----------------+
|Prenos iz leta 2012           |    79.283,50|
+----------------------------------------+-----------------+
|Prihodki leta 2013           |     1.000,00|
+----------------------------------------+-----------------+
|Odhodki leta 2013            |       0,00|
+----------------------------------------+-----------------+
|Stanje denarnih sredstev        |    80.283,50|
|31. 12. 2013              |         |
+----------------------------------------+-----------------+
Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v rezervni sklad Občine Sežana za leto 2014.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2014-10
Sežana, dne 24. aprila 2014
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti