Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2014 z dne 9. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2014 z dne 9. 5. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1352. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO-B)
1353. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1E)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1398. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg
1399. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

USTAVNO SODIŠČE

1354. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto, kolikor kategorizira lokalno cesto »Mačkovec-Sevno-Trška gora« v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1578/2, k. o. Ždinja vas
1355. Odločba o odpravi Popravka Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika
1356. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega in Upravnega sodišča ter vrnitev zadev Upravnemu sodišču v novo odločanje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1357. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2014
1358. Poročilo o gibanju plač za februar 2014

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1359. Stališče 5 – Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje
1360. Stališče 9 – Revidiranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

OBČINE

Bovec

1361. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Lokalna turistična organizacija Bovec«

Cerknica

1362. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2013
1363. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2014
1364. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2014
1365. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Dolenjske Toplice

1366. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2013
1367. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Ivančna Gorica

1395. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2014
1396. Odlok o preimenovanju dela ulice v naselju Ivančna Gorica
1397. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.

Laško

1368. Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2013
1369. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško
1370. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014
1371. Sklep o dopolnitvi Sklepa o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstev za kanalizacijsko omrežje

Litija

1372. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Litija
1373. Akt o spremembi Akta o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o.

Ljubljana

1374. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Ljubno

1375. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2013

Luče

1376. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2013

Puconci

1377. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2013

Sevnica

1378. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica
1379. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
1380. Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo-2)
1381. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
1382. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Sevnica
1383. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica
1384. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenj Gradec

1385. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013
1386. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 11.2 – 535)

Šentrupert

1387. Odlok o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Šentrupert
1388. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki
1389. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Vipava

1390. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava
1391. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo ter o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Žiri

1392. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Žiri

Žirovnica

1393. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica

Žužemberk

1394. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Žužemberk

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

22. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Jerseyjem o izmenjavi informacij v zvezi z davčnimi zadevami, s protokolom (BGBIIDZ)

Ministrstvo za zunanje zadeve

23. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrom za narodno obrambo Republike Poljske o obrambnem sodelovanju
24. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost