Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2014 z dne 12. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2014 z dne 12. 5. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1400. Sklep o prenehanju funkcije podpredsednice Državnega zbora
1401. Sklep o prenehanju funkcije predsednice Vlade in ministrov

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1402. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013

Drugi akti

1403. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
1404. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici

MINISTRSTVA

1405. Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020
1406. Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu
1407. Pravilnik o priznanjih policije

OBČINE

Kranj

1408. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Kranj za volilno leto 2014

Ljubno

1409. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Ljubno

Ljutomer

1410. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev apartmajskega naselja v Biotermah Mala Nedelja – EUP BI 03

Miren-Kostanjevica

1411. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014
1412. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parceli št. 1750/161, k. o. 2331 – Vojščica
1413. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 372/5 k.o. 2332 – Kostanjevica na Krasu
1414. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Odranci

1415. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci

Rogaška Slatina

1416. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rogaška Slatina v letu 2014
1417. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina v letu 2014
1418. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Rogaška Slatina
1419. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Rogaška Slatina

Šmartno pri Litiji

1420. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013
1421. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šmartno pri Litiji
1422. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1423. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Zagorje ob Savi

1424. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo – UPB-2)
1425. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloga pravilnika o višini tarifnih postavk za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo – UPB-2)
AAA Zlata odličnost