Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014

Kazalo

1321. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-N), stran 3729.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-N)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-N), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. aprila 2014.
Št. 003-02-4/2014-13
Ljubljana, dne 5. maja 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TROŠARINAH (ZTro-N)
1. člen
V Zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – urad­no prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12) se v 1.a členu na koncu prve alineje podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2013/61/EU z dne 17. decembra 2013 o spremembi direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES, kar zadeva najbolj oddaljene francoske regije in zlasti Mayotte (UL L št. 353 z dne 28. 12. 2013, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 2008/118/ES);«.
2. člen
V petem odstavku 2. člena se v prvi alineji besedilo »francoski čezmorski departmaji« nadomesti z besedilom »francoska ozemlja iz 349. člena in prvega odstavka 355. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije«.
3. člen
V petem odstavku 51. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– najmanj 106 eurov za 1000 kosov cigaret iz razreda tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Trošarina se plačuje v višini:
1. za cigare in cigarilose: 6 % od drobnoprodajne cene, vendar najmanj 40 eurov za 1000 kosov;
2. za drobno rezani tobak: 35 % od drobnoprodajne cene in 40 eurov za en kilogram, vendar najmanj 88 eurov za en kilogram;
3. za drug tobak za kajenje: 40 eurov za en kilogram.«.
4. člen
Za 53.a členom se doda nov 53.b člen, ki se glasi:
»53.b člen
(zemeljski plin)
(1) Ne glede na določbe tega zakona je trošarinski zavezanec za zemeljski plin iz omrežja:
– dobavitelj zemeljskega plina končnim odjemalcem v Sloveniji ali
– končni odjemalec, ki zemeljski plin za svojo končno porabo pridobi v državah članicah EU oziroma ga uvozi iz tretjih držav ali
– sistemski operater prenosnega ali distribucijskega omrežja, ki odvzame zemeljski plin iz omrežja za lastno rabo.
(2) Končni odjemalec je končni porabnik zemeljskega plina, ki ima na odjemnem mestu nameščene merilne naprave za ugotavljanje porabe zemeljskega plina skladno z zakonom, ki ureja energetiko.
(3) Ne glede na 13. člen tega zakona nastane obveznost za obračun trošarine takrat:
– ko je zemeljski plin odvzet iz prenosnega oziroma distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobavljen končnemu odjemalcu na odjemno mesto,
– ko končni odjemalec vnese oziroma uvozi zemeljski plin v Slovenijo,
– ko sistemski operater prenosnega ali distribucijskega omrežja odvzame zemeljski plin iz omrežja za lastno rabo.
(4) Šteje se, da je končni odjemalec vnesel oziroma uvozil zemeljski plin v Slovenijo takrat, ko ga je na odjemnem mestu prevzel iz omrežja zemeljskega plina.«.
5. člen
54.c člen se črta.
6. člen
Za tretjim odstavkom 57.b člena se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbe tega zakona, mora pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost trgovine na debelo z izdelki iz tarifnih oznak 2710 19 91 in 2710 19 99, pridobiti trošarinsko dovoljenje.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o plačilu trošarine za energente, ki so jim dodana biogoriva (Uradni list RS, št. 15/14), uporablja pa se za zahtevke za vračilo trošarine za energente, sproščene v porabo do uveljavitve tega zakona.
8. člen
(1) Določba spremenjenega petega odstavka 51. člena zakona se začne uporabljati deseti dan po začetku veljavnosti tega zakona, določba spremenjenega osmega odstavka 51. člena zakona pa se začne uporabljati drugi dan po začetku veljavnosti tega zakona.
(2) Določbe 53.b člena in četrtega odstavka 57.b člena zakona se uporabljajo od 1. julija 2014.
(3) Do začetka uporabe spremenjenega petega in osmega odstavka 51. člena zakona se uporablja Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12).
9. člen
Ne glede na deseti odstavek 51. člena zakona mora oseba iz devetega odstavka 51. člena zakona, ki želi na dan začetka uporabe spremenjenih določb petega oziroma osmega odstavka 51. člena zakona določiti novo drobnoprodajno ceno tobačnih izdelkov, spremembo drobnoprodajne cene prijaviti pristojnemu carinskemu organu, in sicer za cigarete dva dneva pred spremembo drobnoprodajnih cen, za cigare in cigarilose, drobno rezan tobak in drug tobak za kajenje pa en dan pred spremembo drobnoprodajnih cen.
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-03/14-2/18
Ljubljana, dne 23. aprila 2014
EPA 1900-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti