Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014

Kazalo

1349. Odlok o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina, stran 3779.

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09 in 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 32. seji dne 24. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v Občini Tolmin zagotavlja območje prometne ureditve posebej urejenih javnih površin namenjenih časovnemu parkiranju, kjer je parkiranje dovoljeno na označenih javnih parkirnih prostorih in se plača parkirnina za javne površine označene z modro barvo in opremljene z ustrezno signalizacijo in parkomatom.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
(1) javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot je: javna cesta, ki je v uporabi za cestni promet, ulica, trg, igrišče, parkirišče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina, če gre za površino v javni rabi;
(2) parkirni prostor je del javne površine, namenjene parkiranju enega vozila;
(3) parkomat je naprava za izdajanje parkirnih listkov, na katerih je označen čas dovoljenega parkiranja;
(4) parkirni listek je potrdilo o plačilu za parkiranje, ki daje pravico uporabe parkirnega prostora v času, označenem na parkirnem listku;
(5) parkirna cona je območje časovno omejenega parkiranja, kjer je parkiranje dovoljeno na označenih parkirnih prostorih, za katerega je plačana parkirnina, določena s tem odlokom;
(6) pristojni organ je organ Občine Tolmin, pristojen za promet.
II. UREDITEV PARKIRANJA NA JAVNIH POVRŠINAH
3. člen
Javne površine, kjer se plačuje parkirnina, in čas, v katerem se parkirnina plačuje, določi Občinski svet Občine Tolmin s sklepom.
4. člen
Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačana parkirnina. Zavezanec za plačilo parkirnine je uporabnik javne parkirne površine, parkirnega prostora.
5. člen
(1) Višino parkirnine za parkiranje na javnih površinah določi Občinski svet Občine Tolmin s sklepom.
(2) Na javnih parkirnih površinah, na katerih se plačuje parkirnina, je prva ura parkiranja brezplačna. Vsaka naslednja ura parkiranja je plačljiva po tarifi, ki jo določi s sklepom Občinski svet Občine Tolmin.
(3) Za prvo brezplačno uro parkiranja uporabnik pritisne najprej vrednost urne tarife nato pa izpis plačilnega listka.
(4) Ob plačilu parkirnine, parkomat sam prišteje brezplačno uro parkiranja in določi čas trajanja parkiranja.
6. člen
(1) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveza plačila parkirnine in njena višina so razvidne iz prometne signalizacije in obvestila na parkomatu.
(2) Parkirni listek iz parkomata se šteje kot dokazilo o plačilu parkirnine. Parkirni listek mora biti nameščen v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
7. člen
(1) Pristojni občinski organ določi parkirne prostore na javnih parkirnih površinah, parkirnih conah, namenjene parkiranju vozil invalidom. Parkiranje na teh prostorih je dovoljeno le z veljavno invalidsko parkirno karto, ki mora biti nameščena v parkirnem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in je v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(2) Invalidi so na invalidskih conah dolžni plačati parkirnino, v skladu z veljavno tarifo parkiranja.
III. NADZOR
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči.
9. člen
(1) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik, ki parkira na javni površini in ne plača parkirnine, in ki ravna v nasprotju s 4., 6. ali 7. členom tega odloka.
(2) Z globo 300 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s 4., 6. ali 7. členom tega odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 eurov.
10. člen
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Sklep o ureditvi in režimu plačila parkirnine med upravno stavbo Občine Tolmin in Gregorčičevo ulico v Tolminu, št. 03209-0001/2002 z dne 21. 12. 2005 in Sklep o spremembi režima parkiranja med upravno stavbo Občine Tolmin in Gregorčičevo ulico v Tolminu z dne 6. 12. 2005.
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007- 0002/2014
Tolmin, dne 25. aprila 2014
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti