Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014

Kazalo

1340. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2013, stran 3771.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 in 46/13) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, 80/09) je občinski svet na 25. redni seji dne 16. 4. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Komen za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2013 obsega:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |   Zaključni|
|   |                     |  račun 2013|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |   4.311.096|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   3.325.581|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   2.555.376|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   2.287.662|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    184.374|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    83.340|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    770.205|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |    572.262|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     3.527|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |     8.706|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    22.708|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    163.002|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    17.611|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    17.611|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     7.797|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     1.878|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacija iz tujine      |     5.919|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |    960.107|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    327.675|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |    632.432|
|   |proračuna iz sredstev proračuna     |       |
|   |Evropske unije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     |   4.153.514|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   1.271.254|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    293.319|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    46.418|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |    869.911|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    46.491|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |    15.116|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   1.395.359|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |    21.244|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |    781.590|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    166.260|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    426.264|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   1.414.361|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   1.414.361|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    72.539|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |    68.897|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |     3.642|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |    157.583|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       0|
|   |in naložb                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja   |       0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega|       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550+551)        |    129.996|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    129.996|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga       |    129.996|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |    27.587|
|   |RAČUNIH                 |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –129.996|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |   –157.583|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |    182.344|
|   |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
3. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Komen izkazujejo po zaključnem računu za leto 2013 naslednje stanje:
+------------------------------------------+----------+---+
|Prenos sredstev iz leta 2012       | 40.493,66|EUR|
+------------------------------------------+----------+---+
|Prihodki sredstev v letu 2013       | 1.000,00|EUR|
+------------------------------------------+----------+---+
|Odhodki sredstev v letu 2013       |   0,00|EUR|
+------------------------------------------+----------+---+
|Stanje denarnih sredstev rezerv 31.12.2013| 41.493,66|EUR|
+------------------------------------------+----------+---+
Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2013 se prenesejo v rezervni sklad Občine Komen za leto 2013.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-1/2014-28
Komen, dne 16. aprila 2014
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti