Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014

Kazalo

1336. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2014, stran 3753.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 in 101/13) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 30. seji dne 23. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2014 (Uradni list RS, št. 12/14) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |     v €|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |   Proračun|
|   |                     |  leta 2014|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  22.953.250|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  20.994.301|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  18.071.888|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  15.436.888|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  2.290.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   345.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  2.922.413|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  1.928.470|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    14.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |   120.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   139.800|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   720.143|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   101.844|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    1.844|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   100.000|
|   |in neopredmetenih sredstev        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    2.400|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    2.400|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.851.372|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.851.372|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |    3.333|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |    3.333|
|   |institucij                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  28.324.453|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  6.624.827|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  1.327.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   205.500|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  3.336.027|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    60.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |  1.695.800|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  10.447.946|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   256.400|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  6.358.420|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam |   975.300|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  2.857.826|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  9.651.526|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  9.651.526|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  1.600.154|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam,|   919.972|
|   |ki niso pror. uporabniki         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   680.182|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ |  –5.371.203|
|   |(I.-II.)                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   800.000|
|   |DELEŽEV (440+441)             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   800.000|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |   800.000|
|   |in finančnih naložb            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |   –800.000|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |  3.800.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  3.800.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  3.800.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   515.800|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   515.800|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   515.800|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|  –2.887.003|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  3.284.200|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  5.371.203|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |  2.887.003|
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.«
2. člen
V petem odstavku 7. člena se znesek 830.000 € nadomesti z zneskom 1.045.000 €.
3. člen
V 14. členu se znesek 2.800.000 € nadomesti z zneskom 3.800.000 €.
V 14. členu se doda nov odstavek:
»Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se v letu 2014 ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014 dalje.
Št. 410-0062/2013
Kamnik, dne 23. aprila 2014
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti