Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014

Kazalo

1331. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2013, stran 3746.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 ZJF-UPB4, 110/11, 101/13) in 15. člena Statuta Občine Horjul, (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 15. seji dne 17. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2013
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Horjul za leto 2013, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Horjul za leto 2013 je realiziran v naslednjih zneskih v EUR:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |Proračun leta|
|                         |     2013|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  2,344.797|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2,164.659|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1,755.798|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1,603.880|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   129.603|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |    22.315|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   408.861|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   165.567|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    1.441|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |    45.603|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    37.460|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   158.790|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    22.518|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    22.518|
|   |in neopred. dolg. sredstev        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   157.620|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   135.504|
|   |javno-finančnih institucij        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |    22.116|
|   |proračuna iz sredstev proračun EU     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  2,391.904|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   685.940|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   150.935|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev        |    22.890|
|   |za socialno varnost            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   482.115|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |    30.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   680.893|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    30.198|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   505.809|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |    43.557|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   101.329|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVETICIJSKI ODHODKI           |   945.457|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   945.457|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |    79.614|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi neprof. org., |    40.579|
|   |javnim podjetjem             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi pror.     |    39.035|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     |   –47.107|
+------+------------------------------------------+-------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.    |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja    |       |
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA              |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|   –47.107|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   –47.107|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV              |       |
|   |NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2013        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |  2,483.564|
+------+------------------------------------------+-------------+
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2013 2,484.969,63 EUR.
3. člen
Skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini 2,483.564,13 EUR se v celoti prenese v proračun leta 2014 in se uporabi za kritje neplačanih obveznosti iz leta 2013 in 2014.
Kot namenska sredstva se iz leta 2013 prenašajo sredstva požarne takse v višini 1.505,00 EUR, sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 17.942,19 EUR, sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 25.958,29 EUR in sredstva iz naslova vračil vlaganj v telekomunikacije v višini 12.084,62 EUR.
Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2013 znaša 0 EUR.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2013 ter njihova realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0001/2014-1
Horjul, dne 18. aprila 2014
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti