Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014

Kazalo

1348. Pravilnik o dovolilnicah za vožnjo vozil na območjih Občine Sežana, stran 3776.

Na podlagi 44. člena Odloka o občinskih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 51/12) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 24. 4. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o dovolilnicah za vožnjo vozil na območjih Občine Sežana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek izdaje dovolilnic za vožnjo vozil na območjih Občine Sežana, na katerih je na podlagi postavljene prometne signalizacije dovoljena vožnja z izdano dovolilnico, obliko in vsebino dovolilnic ter evidentiranje izdanih dovolilnic.
2. člen
Kot dokazila o upravičenosti uporabe dovolilnic iz 1. člena tega pravilnika se uporabljajo le obrazci, ki jih določa ta pravilnik.
II. POSTOPEK
3. člen
(1) Postopek izdaje dovolilnic vodi občinska uprava Občine Sežana na podlagi določb odloka, ki ureja občinske ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet, zakonodaje s področja cestnega prometa in tega pravilnika.
(2) V postopku izdaje dovolilnic se smiselno uporabljajo določila zakona o splošnem upravnem postopku.
4. člen
(1) Dovolilnica je dokument, ki izjemoma dovoljuje vožnjo na območju Občine Sežana, za katero se s prometno signalizacijo zahteva izdaja dovolilnic (v nadaljevanju: dovoljeno območje). Dovolilnica se izjemoma izda za vožnjo z vozilom do oziroma z zemljišča – parcele, ki se nahaja na dovoljenem območju, zaradi prevoza materiala – tovora, organiziranega ogleda območja, prevoza invalidnih oseb ipd.
(2) Dovolilnica za vožnjo vozila na dovoljenem območju se izda kot priloga odločbe občinske uprave na obrazcu. Obrazec je lahko tiskan z ustreznimi praznimi rubrikami ali se v celoti izpiše na osebnem računalniku. Na dovolilnico z grbom in žigom Občine Sežana se vpiše številka izdane odločbe, vrsta vozila, območje, za katerega se dovolilnica izda ter trajanje dovolilnice. Ta podatek vpiše javni uslužbenec z obstojnim kemičnim pisalom ali se za konkreten primer izpiše na osebnem računalniku.
(3) Dovolilnica se izda v obliki predpisanega obrazca, ki je sestavni del in priloga tega pravilnika in je lahko časovno neomejena, obdobna ali enkratna. O izdani dovolilnici se obvesti Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana (v nadaljevanju: Medobčinski inšpektorat in redarstvo).
5. člen
(1) Vlagatelj mora za pridobitev dovolilnice v vlogi navesti naslednje podatke:
– osebne podatke (ime in priimek/naziv pravne osebe, naslov in kontaktni telefon);
– podatke o lastništvu zemljišča – parcele na območju, za katerega se izdaja dovolilnica;
– podatke o vozilu;
– namen in predvideni čas vožnje na dovoljenem območju.
(2) Na zahtevo izdajatelja dovolilnice mora vlagatelj k vlogi za pridobitev dovolilnice priložiti naslednje dokumente in soglasja:
– kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, s katerim namerava voziti na dovoljenem območju;
– ustrezno soglasje lastnika zemljišča – parcele na dovoljenem območju (zaradi sečnje, pogozdovanja, kmetovanja, koriščenja kamnoloma ipd.);
– morebitne druge listine.
6. člen
(1) Za vlogo za pridobitev dovolilnice je vlagatelj dolžan plačati upravno takso po zakonu, ki ureja upravne takse.
(2) Kolikor je na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Sežana določena višina plačila za pridobitev dovolilnice, je vlagatelj dolžan plačati pridobitev dovolilnice na podlagi objavljenega cenika, sicer se dovolilnica pridobi brezplačno.
7. člen
V postopku izdaje dovolilnice, je na odločbo ali sklep občinske uprave dovoljena pritožba na župana, ki o pritožbi dokončno odloči.
8. člen
Občinska uprava vodi evidenco izdanih dovolilnic.
III. OBVEZNOSTI VOZNIKA IN UPRAVIČENCA UPORABE DOVOLILNICE
9. člen
(1) Voznik vozila mora imeti dovolilnico v času vožnje na dovoljenem območju pri sebi in jo na zahtevo pooblaščene uradne osebe pokazati.
(2) Upravičenec uporabe dovolilnice je dolžan izdajatelju prijaviti vsako odtujitev ali izgubo dovolilnice. Prijava mora biti vložena pisno in mora vsebovati izjavo o resničnosti prijave in se le kot taka obravnava kot vloga za pridobitev nove dovolilnice. Na podlagi take vloge in predhodnega preverjanja podatkov, se upravičencu lahko izda novo dovolilnico.
10. člen
Dovolilnica je prenosljiva pod pogojem, da gre za isto vrsto vozila in za isti namen vožnje, za katerega je bila dovolilnica izdana.
IV. NADZOR
11. člen
Preverjanje upravičenosti uporabe dovolilnice opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo. V primeru zlorabe in nepravilne uporabe dovolilnice Medobčinski inšpektorat in redarstvo zaseže dovolilnico in jo skupaj z obvestilom o ugotovitvah posreduje občinski upravi.
V. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Ta pravilnik ne velja za postopek izdaje parkirnih dovolilnic na podlagi Odloka o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v Občini Sežana.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2014-7
Sežana, dne 24. aprila 2014
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti