Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014

Kazalo

1322. Zakon o spremembah Zakona o vojnih veteranih (ZVV-D), stran 3730.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o vojnih veteranih (ZVV-D)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o vojnih veteranih (ZVV-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. aprila 2014.
Št. 003-02-4/2014-14
Ljubljana, dne 5. maja 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O VOJNIH VETERANIH (ZVV-D)
1. člen
V Zakonu o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odločba US in 40/12 – ZUJF) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Vojni veteran oziroma vojna veteranka (v nadaljnjem besedilu: vojni veteran) je oseba, ki je v vojni ali vojaški agresiji na Republiko Slovenijo opravljala za obrambo Republike Slovenije vojaško dolžnost ali katero od drugih dolžnosti na področju obrambe in zaščite, oseba, ki je poklicno opravljala določene naloge s področja obrambe in zaščite oziroma s področja upravnih notranjih zadev, oseba, ki je v policijskih enotah opravljala naloge s področja varnosti Republike Slovenije, oseba, ki je sodelovala v pogajanjih s predstavniki takratne Jugoslovanske ljudske armade (v nadaljnjem besedilu: JLA), oseba, ki je v zbirnem centru za vojne ujetnike (v nadaljnjem besedilu: zbirni center) opravljala naloge, povezane z vojnimi ujetniki, oseba, ki je kot vodstveni delavec ali delavka (v nadaljnjem besedilu: delavec) carinske službe izvajala naloge po navodilih republiške koordinacijske skupine, in oseba, ki je bila na podlagi odločitve pristojnega organa ali poveljstva v skladu s predpisi neposredno vključena v oborožen odpor.
Društvu ali zvezi vojnih veteranov lahko ministrstvo, pristojno za obrambo, podeli status društva, ki deluje v javnem interesu. Ministrstvo podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na podlagi temeljnega akta in programa društva, ki zagotavlja dejavnost javnega pomena, zlasti na področju socialno-zdravstvenega skrbstva za članstvo, ohranjanje zgodovinskega izročila, skrbi za ohranjanje vojnih grobišč, mednarodne dejavnosti ter na podlagi širše družbene aktivnosti in porabe sredstev društva v določenem obdobju, iz katerih je razvidno, da delovanje društva presega interese njegovega članstva.
Z društvom ali zvezo vojnih veteranov s statusom društva v javnem interesu minister, pristojen za obrambo, sklene pogodbo o financiranju njihove dejavnosti iz sredstev državnega proračuna na podlagi izpolnjenih meril za financiranje dejavnosti iz državnega proračuna, ob upoštevanju zlasti programa društva ali zveze vojnih veteranov, ki zagotavlja dejavnost javnega pomena, števila članov – vojnih veteranov in premoženja, ki ga ima v lasti društvo ali zveza vojnih veteranov.
Natančnejša merila za financiranje dejavnosti društva ali zveze vojnih veteranov predpiše minister, pristojen za obrambo.«.
2. člen
V prvem odstavku 15. člena se za besedo »zavarovanja« črta vejica in besedilo »če prejema veteranski dodatek ali če izpolnjuje pogoje za pridobitev veteranskega dodatka«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Vojnemu veteranu, ki mu je na podlagi 231. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odločba US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 47/13 – ZOPRZUJF, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C in 101/13 – ZIPRS1415) zaradi preseganja osnove za veteranski dodatek 1. januarja 2013 prenehala pravica do plačila zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev, zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja, se z dnem uporabe spremembe 15. člena zakona ta pravica ponovno prizna.
O priznanju pravice do zdravstvenega varstva vojnemu veteranu iz prejšnjega odstavka odloči pristojna upravna enota v postopku, uvedenem po uradni dolžnosti.
4. člen
Minister, pristojen za obrambo, izda predpis iz četrtega odstavka 1. člena zakona do 31. 12. 2014.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sprememba 15. člena zakona se začne uporabljati 1. januarja leta, ki sledi letu, v katerem Statistični urad Republike Slovenije ugotovi, da je gospodarska rast presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda.
Sklep o ugotovitvi iz prejšnjega odstavka Vlada Republike Slovenije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 30. septembra leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda.
Št. 545-01/14-1/23
Ljubljana, dne 23. aprila 2014
EPA 1717-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti