Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3828. Odlok o pomilostitvi obtoženca – pomilostitev po uradni dolžnosti
3829. Odlok o pomilostitvi obsojenke – pomilostitev po uradni dolžnosti
3830. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3905. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti

Drugi akti

3906. Akt o spremembah Akta o ustanovitvi Javnega nepremičninskega sklada Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3831. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
3832. Pravilnik o pogojih, načinu in postopku vnosa in uvoza posameznih skupin zdravil za uporabo v veterinarski medicini
3833. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izdajanju strokovne literature
3834. Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor

USTAVNO SODIŠČE

3835. Odločba o delni razveljavitvi 98. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3907. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige

OBČINE

Celje

3836. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3837. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje
3838. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Celje
3839. Sklep o ugotovitvi vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2012

Črna na Koroškem

3840. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem
3841. Sklep o določitvi najemnine grobov na pokopališčih na območju Občine Črna na Koroškem (Črna na Koroškem, Javorje, Koprivna)

Črnomelj

3842. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2011

Dobrepolje

3843. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011
3844. Sklep o razrešitvi podžupana Občine Dobrepolje

Dravograd

3845. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
3846. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Dravograd
3847. Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave na območju Občine Dravograd
3848. Odlok o plakatiranju v Občini Dravograd
3849. Odlok o razveljavitvi Odloka o turistični taksi
3850. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2011 – Rebalans
3851. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dravograd
3852. Sklep o določitvi višine turistične takse v Občini Dravograd
3853. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2011

Gornji Petrovci

3854. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Gornji Petrovci
3855. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornji Petrovci
3856. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije

Ivančna Gorica

3857. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2011
3858. Sklep o številu in višini štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2011/2012
3859. Sklep o imenovanju Uredniškega odbora javnega glasila Občine Ivančna Gorica

Jesenice

3860. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2
3861. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
3862. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Jesenice

Kamnik

3863. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2011
3864. Odlok o razglasitvi Korbarjeve domačije v Tunjicah za kulturni spomenik lokalnega pomena
3865. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Kamnik
3866. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik v družbo po Zakonu o gospodarskih javnih službah

Kostanjevica na Krki

3867. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011

Kranj

3868. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
3869. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (uradno prečiščeno besedilo)

Kranjska Gora

3870. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kranjska Gora
3871. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2)

Krško

3872. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško
3873. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurij junija 2011
3874. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
3875. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
3876. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin

Kuzma

3877. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kuzma
3878. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Kuzma

Moravske Toplice

3879. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Moravske Toplice

Nova Gorica

3880. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica

Podčetrtek

3900. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2011
3901. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1228 – Sopote
3902. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1228 – Sopote
3903. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2012
3904. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2012

Puconci

3881. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Puconci

Rogašovci

3882. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci

Šempeter-Vrtojba

3883. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Zadrževalnik deževnih vod v Šempetru pri Gorici«
3884. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici
3885. Sklep o odsvojitvi poslovnega deleža Občine Šempeter - Vrtojba v družbi RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
3886. Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011

Škofja Loka

3887. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Škofljica

3888. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica
3889. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2012

Trebnje

3890. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja “Kanalizacija Dolenja Nemška vas”

Vipava

3891. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2011

Žalec

3892. Obvezna razlaga 31. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II
3893. Odlok občinskega podrobnega prostorskega načrta o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
3894. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2011

Žirovnica

3895. Odlok o javnem redu in miru v Občini Žirovnica
3896. Odlok o območju turistične poti »Pot kulturne dediščine«
3897. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica
3898. Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica
3899. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

3908. Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah borznoposredniških družb
3909. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja

PREKLICI

3910. Prenehanje uporabe Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost