Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

3863. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2011, stran 11723.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 9. seji dne 26. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/11 in 52/11) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |      v €|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov           | Proračun leta|
|                        |   2011 2007|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |   21.813.694|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   20.369.537|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   17.859.052|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   15.550.952|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   1.912.100|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    396.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   2.510.485|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   1.424.506|
|   |premoženja               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     15.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |     70.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    128.770|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    872.209|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    144.850|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |     32.400|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    112.450|
|   |in neopredmetenih sredstev       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |     4.800|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     4.800|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   1.266.925|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   1.243.293|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |     23.632|
|   |proračuna iz sredstev proračuna     |        |
|   |Evropske unije             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |     27.582|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih     |     27.582|
|   |evropskih institucij          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   23.094.125|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   6.952.294|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   1.413.280|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    225.220|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   3.763.794|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   1.550.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   10.168.598|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |    259.582|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   6.241.558|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim       |   1.138.088|
|   |organizacijam in ustanovam       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   2.529.370|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   4.618.472|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   4.618.472|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   1.354.761|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Inv. transferi pravnim in      |    857.843|
|   |fiz.osebam,               |        |
|   |ki niso pror. uporabniki        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim  |    496.918|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma      |   –1.280.431|
|   |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|   |(750+751)                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    600.000|
|   |DELEŽEV (440+441)            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    600.000|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |    600.000|
|   |in naložb                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |    –600.000|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –1.880.431|
|   |RAČUNIH                 |        |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   1.280.431|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |   1.880.431|
|   |DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.«
2. člen
V 3. členu se doda nova točka, ki se glasi:
»9. koncesijska dajatev za posek lesa v državnih gozdovih«.
3. člen
V zadnjem odstavku 7. člena se znesek »1.450.000 €« nadomesti z zneskom »1.200.000 €«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 410-0175/2010
Kamnik, dne 26. oktobra 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost