Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

3894. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2011, stran 11802.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 64/08, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 9. redni seji dne 27. oktobra 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žalec za leto 2011 (Uradni list RS, št. 10/11) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                             v EUR
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
    Skupina/podskupina kontov        Proračun leta
                             2011
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     22.713.680
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           17.514.593
70   DAVČNI PRIHODKI               13.154.797
    700 Davki na dohodek in dobiček       11.257.227
    703 Davki na premoženje           1.353.550
    704 Domači davki na blago in storitve     544.020
71   NEDAVČNI PRIHODKI              4.359.796
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                  1.815.026
    711 Takse in pristojbine             7.000
    712 Globe in druge denarne kazni        38.200
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev                    22.965
    714 Drugi nedavčni prihodki         2.476.605
72   KAPITALSKI PRIHODKI              881.936
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev      881.936
73   PREJETE DONACIJE                49.350
    730 Prejete donacije iz domačih virov      15.000
    731 Prejete donacije iz tujih virov       34.350
74   TRANSFERNI PRIHODKI             4.267.801
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij          1.914.849
    741 Prejeta sredstva iz državnega
    proračuna iz sredstev proračuna
    Evropske unije                2.352.952
78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE          0
    787 Prejeta sredstva od drugih
    evropskih institucij                 0
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        26.465.844
40   TEKOČI ODHODKI                4.542.801
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     876.330
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                    140.700
    402 Izdatki za blago in storitve       2.690.684
    403 Plačila domačih obresti          202.300
    409 Rezerve                  632.787
41   TEKOČI TRANSFERI               9.066.698
    410 Subvencije                 684.961
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                4.350.887
    412 Transferi neprofitnim
    organizacijam in ustanovam          1.035.025
    413 Drugi tekoči domači transferi      2.995.825
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            12.266.732
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   12.266.732
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            589.613
    431 Investicijski transferi pravnim in
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki                   403.338
    432 Investicijski transferi          186.275
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)      –3.752.164
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)                  17.238
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          17.238
    751 Prodaja kapitalskih deležev          238
    752 Kupnine iz naslova privatizacije      17.000
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)               100
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                      100
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb                       100
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)     17.138
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)              4.300.000
50   ZADOLŽEVANJE                 4.300.000
    500 Domače zadolževanje           4.300.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             644.974
55   ODPLAČILA DOLGA                644.974
    550 Odplačila domačega dolga          644.974
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           –80.000
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        3.655.026
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)        3.752.164
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.
    12. 2010                   1.781.023
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žalec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti, ukrepi in državne pomoči.«
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se črta besedilo »prihodki po zakonu o rudarstvu«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-0002/2011
Žalec, dne 27. oktobra 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost