Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

Ob-5328/11 , Stran 2635
Ob-5328/11
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09 in 49/10) Letnega programa prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja za leto 2011 in Posamičnega programa ravnanja stvarnega premoženja, Občina Pivka z dne 22. 3. 2011 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/721-01-00, faks: 05/721-01-02. 2. Opis predmeta prodaje: 2.1. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 46,27 m2, Dolnja Košana 9, 6256 Košana, parc. št. 5592/6, k.o. Košana, 2.2. Stanovanje in klet št. 13, v izmeri 57,96 m2, Dolnja Košana 7, 6256 Košana, parc. št. 5589/4, k.o. Košana, 2.3. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 36,59 m2, Dolnja Košana 8, 6256 Košana, parc. št. 5592/2 in 5594/2, k.o. Košana, 2.4. Stanovanje in shramba št. 1, v izmeri 62,04 m2, Vilharjeva ulica 21, 6257 Pivka, parc. št. 1206/11, k.o. Petelinje, 2.5 Stanovanje in shramba št. 9, v izmeri 53,03 m2, Kolodvorska cesta 14, 6257 Pivka, parc. št. 4219/3, k.o. Petelinje, 2.6. Stanovanje in shramba št. 1, v izmeri 93,40 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka, parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas, 2.7. Stanovanje in shramba št. 2, v izmeri 97,25 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka, parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas, 2.8. Stanovanje in shramba št. 3, v izmeri 82,30 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka, parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas, 2.9. Stanovanje in shramba št. 4, v izmeri 80,00 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka, parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas, 2.10. Stanovanje in shramba št. 19, v izmeri 80,62 m2, Vilharjeva ulica 11, 6257 Pivka, parc. št. 1206/12, k.o. Petelinje, 2.11. Stanovanje in shramba št. 21, v izmeri 31,75 m2, Vilharjeva ulica 19, 6257 Pivka, parc. št. 1206/13, k.o. Petelinje. Nepremičnine so proste vseh bremen. Pravno stanje nepremičnine pod točko 2.3, 2.6, 2.7, 2.8 in 2.9 je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo, v kateri se nahajajo stanovanja, ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb, ni vzpostavljena. 3. Nepremičnine se prodajo po načelu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik. 4. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba, najkasneje v roku 15 dni od poziva k sklenitvi pogodbe. Če izbrani ponudnik v tem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa, prodajalec pa zadrži njegovo kavcijo. 5. Izklicne cene za nepremičnine, ki so predmet prodaje: 5.1 Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 46,27 m2, Dolnja Košana 9, 6256 Košana, znaša 38.000 EUR. 5.2. Stanovanje in klet št. 13, v izmeri 57,96 m2, Dolnja Košana 7, 6256 Košana, znaša 47.000 EUR. 5.3. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 36,59 m2, Dolnja Košana 8, 6256 Košana, znaša 32.000 EUR. 5.4. Stanovanje in shramba št. 1, v izmeri 62,04 m2, Vilharjeva ulica 21, 6257 Pivka, znaša 55.000 EUR. 5.5 Stanovanje in shramba št. 9, v izmeri 53,03 m2, Kolodvorska cesta 14, 6257 Pivka, znaša 50.000 EUR. 2.6. Stanovanje in shramba št. 1, v izmeri 93,40 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka, znaša 65.100 EUR. 2.7. Stanovanje in shramba št. 2, v izmeri 97,25 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka, znaša 67.900 EUR. 2.8. Stanovanje in shramba št. 3, v izmeri 82,30 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka, znaša 57.600 EUR. 2.9. Stanovanje in shramba št. 4, v izmeri 80,00 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka, znaša 57.600 EUR. 5.10. Stanovanje in shramba št. 19, v izmeri 80,62 m2, Vilharjeva ulica 11, 6257 Pivka, znaša 72.000 EUR. 5. 11. Stanovanje in shramba št. 21, v izmeri 31,75 m2, Vilharjeva ulica 19, 6257 Pivka, znaša 30.000 EUR. Prodajalec je dolžan plačati predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške notarske overitve te pogodbe, vse ostale stroške (stroške prenosa lastninske pravice, itd.) plača kupec. 6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano za vplačano varščino) je 8 dni po podpisu prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka. Kupec je po podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost nepremičnin po ponujeni ceni. Plačilo celotne kupnine-vrednosti nepremičnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Po plačilu celotne kupnine se opravi zemljiškoknjižni prenos. 7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini 10% ponujene cene. Varščino se nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01100-0100009167, pri Banki Slovenije z navedbo: »plačilo varščine Dolnja Košana 9«, »plačilo varščine Dolnja Košana 8«, »plačilo varščine Dolnja Košana 7«, »plačilo varščine Vilharjeva 21«, »plačilo varščine Kolodvorska 14«, »plačilo varščine Pod Kerinom 1«, stanovanje št. 1, stanovanje št. 2, stanovanje št. 3 in stanovanje št. 4 »plačilo varščine Vilharjeva 11«, »plačilo varščine Vilharjeva 19«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb in sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa obdrži vplačano varščino. 8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente: – pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb, samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta; – fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, matično številko; – pravne osebe morajo navesti: naziv in sedež, davčno številko, matično številko in navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe; – ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne sme biti nižja od izklicne cene; – pisno izjavo ponudnika, da se strinja s pogoji javnega razpisa; – dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10% ponujene cene ter celotno številko transakcijskega računa in naziv banke za primer vračila varščine, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo. 9. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje ponudb. 10. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do srede, 7. 12. 2011 do 16. ure na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, z oznako: »Javno zbiranje ponudb stanovanja – Dolnja Košana 7, Dolnja Košana 8, Dolnja Košana 9, Vilharjeva ulica 21, Kolodvorska 14, Pod Kerinom 1, Vilharjeva ulica 11 in Vilharjeva ulica 19 – Ne odpiraj«. 11. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe v torek, dne 8. 12. 2011 ob 10. uri, v prostorih Občine Pivka. Odpiranje ponudb bo komisijsko. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni. Ne glede na navedeno, bodo pozvani ponudniki, ki so oddali nepopolno ponudbo k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse bistvene elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev. 12. Merilo za izbor: nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno. V primeru, če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bodo lahko z najugodnejšimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja. 13. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni. 14. Ogled nepremičnin in informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo v času uradnih ur, na tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba: Martina Kobal). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na internetnem naslovu: http://www.pivka.si.
Občina Pivka

AAA Zlata odličnost