Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

3874. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, stran 11758.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN in 57/11), 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10 in 37/11 odločba US RS) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 11. seji, dne 24. 10. 2011, sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok ureja način izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javna služba) dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v nadaljevanju: dejavnost sistemskega operaterja) v občini Krško.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi v tem odloku imajo enak pomen kot so definirani v predpisih, ki urejajo energetsko dejavnost ter varovanje okolja.
Za potrebe tega odloka se uporabljajo tudi naslednje definicije:
– Agencija za energijo: Javna Agencija Republike Slovenije za energijo,
– izvajalec: sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
– sistemski operater: je izvajalec javne službe dejavnosti sistemskega operaterja,
– uporabnik: pravna ali fizična oseba, ki iz distribucijskega omrežja odjema zemeljski plin,
– odjemalec: fizična ali pravna oseba, ki je na pogodbeni osnovi oskrbovana z zemeljskim plinom,
– trošila: so naprave, ki so priključene na plinsko instalacijo in trošijo plin,
– dostop do omrežja: je uporaba distribucijskega omrežja za odjem dogovorjene količine zemeljskega plina ob dogovorjenem času,
– infrastruktura: je energetska infrastruktura za distribucijo zemeljskega plina, ki jo sestavljajo distribucijska omrežja, objekti in naprave za distribucijo zemeljskega plina.
II. DEJAVNOST SISTEMSKEGA OPERATERJA TER IZVAJANJE DEJAVNOSTI SISTEMSKEGA OPERATERJA
1. Opredelitev javne službe in izvajanje
3. člen
(opredelitev javne službe)
Gospodarska javna služba dejavnost sistemskega operaterja obsega:
– zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo zemeljskega plina,
– izgradnjo, obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja,
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja,
– zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja,
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim operaterjem z omrežji, s katerimi je omrežje, ki ga upravlja, povezano,
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja,
– napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.
4. člen
(čas trajanja izvajanja javne službe)
Pravica izvajanja dejavnosti sistemskega operaterja se podeli za največ 29 let od sklenitve koncesijske pogodbe z dne 1. 2. 2000.
Po izteku pogodbenega roka iz 1. odstavka tega člena je koncesionar na zahtevo koncedenta dolžan izvajati dejavnost sistemskega operaterja v skladu s tem odlokom in pogodbo o koncesiji, vendar najdlje eno leto po izteku pogodbenega roka.
5. člen
(območje izvajanje javne službe)
Koncesija se podeli za celotno območje občine Krško.
2. Javna pooblastila
6. člen
(javna pooblastila)
Sistemski operater ima pri izvajanju lokalne gospodarske javne službe, poleg javnih pooblastil na podlagi zakona ter tistih, ki jih določa ta odlok, tudi naslednja javna pooblastila:
– daje smernice in mnenja na prostorske akte skladno s predpisi o urejanju prostora,
– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– izdaja sistemska obratovalna navodila, za katera mora predhodno dobiti soglasje Agenciji za energijo,
– izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja, za katera mora predhodno dobiti soglasje Agencije za energijo,
– daje soglasje k projektnim rešitvam skladno s predpisi o graditvi objektov za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na omrežje, s katerim upravlja sistemski operater.
O pritožbah zoper akte iz prvih treh alinej, izdane po javnem pooblastilu, odloča župan.
3. Financiranje javne službe
7. člen
(omrežnina)
Uporabniki omrežja so dolžni sistemskemu operaterju poravnati omrežnino.
Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo javno službo sistemskega operaterja, se financirajo iz omrežnine iz prvega odstavka tega člena.
Višino omrežnine določi sistemski operater v skladu z akti, ki jih na podlagi Energetskega zakona izda Agencija za energijo. Pred objavo omrežnine v Uradnem listu RS mora pridobiti soglasje Agencije za energijo in obvestiti koncedenta.
Sistemski operater zaračunava uporabnikom omrežnino, v skladu z zakonom, Aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in drugimi predpisi.
8. člen
(drugi prihodki sistemskega operaterja)
Sistemski operater pridobiva dohodke tudi od priključitev na omrežje in ostalih prihodkov, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti sistemskega operaterja.
4. Obveznosti sistemskega operaterja
9. člen
(pregled zmogljivosti)
Obveznost sistemskega operaterja je, da vsaj na vsaki dve (2) leti pripravi in objavi pregled, ki vsebuje:
– manjkajoče proizvodne in transportne zmogljivosti,
– potrebe po medsebojni povezavi z drugimi omrežji,
– napoved porabe zemeljskega plina za naslednjih 5 (pet) let.
10. člen
(sistemska obratovalna navodila)
Sistemski operater izda sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (v nadaljevanju: sistemska obratovalna navodila), ki urejajo obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
Sistemska obratovalna navodila predvsem obsegajo:
– tehnične in druge pogoje za obratovanje omrežij z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe s plinom,
– način zagotavljanja sistemskih storitev,
– postopke za obratovanja distribucijskih omrežij v kriznih stanjih,
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje;
– tehnične pogoje za medsebojne priključitve in delovanja omrežij različnih sistemskih operaterjev.
Pred objavo sistemskih obratovalnih navodil v Uradnem listu RS mora sistemski operater pridobiti soglasje Agencije za energijo.
Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje občine Krško so bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 18/11.
11. člen
(splošni pogoji)
Splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: splošni pogoji) pripravi in sprejme najkasneje v 6 mesecih po objavi tega odloka po javnem pooblastilu sistemski operater v skladu z metodologijo, ki jo določi Agencija za energijo. Sistemski operater mora pred objavo pridobiti soglasje Javne agencije Republike Slovenije za energijo v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (Uradni list RS, št. 22/10).
Splošni pogoji za dobavo in odjem plina morajo obsegati tudi:
– ukrepe varstva potrošnikov, ki se nanašajo na vsebino pogodbe med izvajalcem in uporabnikom/odjemalcem;
– postopke odločanja o pritožbah uporabnikov
– določitev ukrepov, ki jih mora izvesti sistemski operater pred ustavitvijo dobave iz razlogov, navedenih v šesti alineji prvega odstavka 76. člena Energetskega zakona,
– postopek in pogoje dostopa do distribucijskega omrežja,
– postopek in pogoje priključitve na distribucijsko omrežje.
Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje občine Krško so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 48/10.
12. člen
(program ukrepov)
Sistemski operater mora vzpostaviti program ukrepov za doseganje ciljev iz 31.b člena Energetskega zakona ter spremljati njihovo izvajanje. O programu in izvajanju mora letno poročati Agenciji za energijo in poročilo objaviti.
13. člen
(informiranje odjemalcev)
Sistemski operater mora najmanj enkrat letno informirati odjemalce o gibanjih in značilnostih porabe plina.
14. člen
(kataster omrežja in infrastrukture)
Sistemski operater je dolžan izdelati in voditi kataster omrežij in infrastrukture, ki jih upravlja, vključno z zbirko podatkov o uporabnikih ter oboje posredovati občini.
Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine Krško in se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, in usklajeno s standardi in normativi geografskega informacijskega sistema.
Kataster se vodi v obliki elektronske baze podatkov, ki mora biti občini neprekinjeno dostopna (»on-line«).
Koncesionar je dolžan posredovati informacije iz katastra osebam, ki za to izkažejo upravičeni interes, in sicer v obsegu izkazanega upravičenega interesa.
Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, je koncesionar prosilcem dolžan posredovati vse informacije iz katastra, razen tistih informacij, za katere isti zakon določa, da prosilcem ne smejo biti posredovane. Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na prosilca, je koncesionar slednjemu dolžan posredovati brezplačno, za posredovanje ostalih informacij javnega značaja pa je koncesionar prosilcem upravičen zaračunati stroške skladno z uredbo, ki ureja posredovanje informacij javnega značaja.
5. Distribucijsko omrežje
15. člen
(definicija distribucijskega omrežja)
Distribucijsko omrežje je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju, določenim s strani lokalne skupnosti kot območje izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, po katerem se izvaja distribucija do vseh končnih odjemalcev zemeljskega plina.
Distribucijsko omrežje sestavljajo primarni in sekundarni plinovodi, priključni plinovodi, merilne in merilno regulacijske postaje, odorirne naprave, naprave za katodno zaščito, naprave za daljinski prenos podatkov ter drugi objekti in naprave, ki so namenjene oskrbi uporabnikov z zemeljskim plinom. Distribucijsko omrežje gradi, upravlja in vzdržuje sistemski operater.
Priključni plinovod je plinovod za dovod zemeljskega plina od glavnega plinovoda do izstopnega mesta z vključno glavno plinsko zaporno pipo na koncu priključnega plinovoda za posamezno zgradbo.
16. člen
(vzdrževanje in gradnja distribucijskega omrežja)
Sistemski operater je dolžan vzdrževati in graditi distribucijsko omrežje s katerim izvaja javno službo tako, da ves čas ohranja njegovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno usposobljenost in varnost delovanja, v skladu z zakonom in z obveznostmi določenimi v koncesijski pogodbi.
17. člen
(priključitev na distribucijsko omrežje)
Sistemski operater mora na primeren način obvestiti potencialne uporabnike o možnosti priključitve na distribucijsko omrežje.
Priključitev na distribucijsko omrežje se opravi na način in pod pogoji, določenimi z Energetskim zakonom, s tem odlokom, s splošnimi pogoji in s sistemskimi obratovalnimi navodili.
Priključitev uporabnika na omrežje lahko izvede le sistemski operater.
18. člen
(vloga za priključitev)
Sistemski operater mora na podlagi popolne pisne vloge izdati odločbo o soglasju za priključitev uporabnika na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v roku, določenem s prepisi, ki urejajo splošni upravni postopek. Pogoji za izdajo soglasja ter za zavrnitev izdaje soglasja za priključitev so določeni v splošnih pogojih.
O pritožbi zoper izdajo odločbe odloča Agencija za energijo.
19. člen
(pogodba o priključitvi)
Po dokončnosti odločbe o soglasju je sistemski operater dolžan priključiti uporabnika omrežja na distribucijsko omrežje, če priključek izpolnjuje tehnične in druge pogoje, določene s sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji.
Pred priključitvijo skleneta sistemski operater in uporabnik omrežja pogodbo o priključitvi, s katero uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo, premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom, vzdrževanjem priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in priključitev.
Ceno priključka izračuna sistemski operater na osnovi cen materiala, potrebnega dela in drugih stroškov.
Sistemski operater zagotavlja vzdrževanje priključnega plinovoda v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili.
20. člen
(pogodba o dostopu)
Sistemski operater in uporabnik skleneta pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja, skladno z Energetskim zakonom, sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji, v kateri se dogovorita o uporabi distribucijskega omrežja za odjem ali oddajo dogovorjene količine plina ob dogovorjenem času.
S pogodbo o dostopu pridobi upravičenec do dostopa za določen čas zagotovljen dostop do distribucijskega omrežja za določeno prenosno zmogljivost in smer prenosa.
Uporaba dostopa do distribucijskega omrežja je odvisna od obstoječih zmogljivosti dostopa do distribucijskega omrežja, predvsem glede rekonstrukcij ali dograditev obstoječega priključka ali odjemnega mesta.
6. Organizacijska zasnova izvajanja javne službe
21. člen
(oblika izvajanja lokalne gospodarske javne službe)
Za izvajanje javne službe se podeli koncesijo.
V koncesijskem aktu ali koncesijski pogodbi se določi tudi naslednje:
– da mora sistemski operater, pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi ali koncesijskem aktu, zgraditi infrastrukturo, ki je potrebna za delovanje distribucijskega omrežja,
– da pri gradnji infrastrukture občina lahko sodeluje kot soinvestitor,
– da ostane infrastruktura v lasti izvajalca ali občine, oziroma se prenese na občino ob prenehanju koncesijskega razmerja.
Izvajalec pridobi izključno pravico izvajanja javne službe na območju, določenem v 5. členu v zvezi s 23. členom tega odloka. Na podlagi te izključne pravice ima sistemski operater pravico in dolžnost priključiti na distribucijsko omrežje vsakega uporabnika oziroma odjemalca, ki izpolnjuje vse pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje, določene s predpisi in splošnimi akti, razen v primeru premajhne zmogljivosti distribucijskega omrežja.
22. člen
(postopek izbire izvajalca)
Dne 26. 11. 1999 je Občina Krško z odločbo št. 311-1/97 podelila koncesijo družbi Adriaplin d.o.o. Ljubljana.
Izbira izvajalca je bila opravljena na podlagi odločitve Občinskega sveta Občine Krško, da se podeli koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe izgradnje in upravljanja plinovodnega omrežja ter za oskrbo porabnikov z omrežnim plinom iz plinovodnega omrežja. Postopek za izbiro koncesionarja je bil izveden na podlagi Odloka o podelitvi koncesije za distribucijo omrežnega plina (Uradni list RS, št. 41/99) ter javnega razpisa za podelitev koncesije za distribucijo omrežnega plina (Uradni list RS, št. 44-45/99).
23. člen
(prostorska zasnova izvajanja javne službe)
Koncesija se podeli za celotno ozemlje občine in se določi z odlokom o podelitvi koncesije (koncesijski akt) občinskega sveta.
Podrobneje določi pogoje koncesije v skladu s tem odlokom koncesijski akt in v skladu z njim koncesijska pogodba.
24. člen
(obveznost priključitve na distribucijsko omrežje)
Na oskrbovalnih območjih je priključitev in uporaba obvezna za obstoječe stavbe, v katerih je potrebna vgraditev oziroma obratovanje toplotnih energetskih naprav skupne moči preko 50 KW.
Za nove stavbe in za obstoječe stavbe, ki se jih dograjuje na oskrbovanem območju, nastane obveznost priključitve na javno plinovodno omrežje ob dograditvi oziroma ob začetku uporabe stavbe.
Za obstoječe stavbe, ki jih je v smislu določil prvega odstavka tega člena obvezno priključiti na distribucijsko plinovodno omrežje, je končni rok priključitve 3 leta po izdaji uporabnega dovoljenja za del omrežja, na katero se mora uporabnik priključiti.
Za stavbe, v katerih je potrebna vgraditev ali obratovanje toplotnih energetskih naprav skupne moči do 50 KW, nastane obveznost priključitve le, če je to predvideno s prostorskimi izvedbenimi akti ali s programi sanacije stanja okolja, ki jih sprejme Občinski svet občine Krško.
Obveznost priključitve se ne nanaša na stavbe, za katere je urejena oziroma je s projekti predvidena uporaba obnovljivih virov energije (voda, sonce, veter), ki po veljavnih standardih in normativih ne povzročajo onesnaževanje okolja preko dovoljenih meja.
Postavljanje sistema z jeklenkami, sistema z malimi rezervoarji ali kontejnerji pri potrošnikih je dovoljeno, če naprave ne služijo za distribucijo omrežnega plina za komercialne namene večim uporabnikom, vendar le kot rezerva, skladno s Pravilnikom o utekočinjenem naftnem plinu (UNP) (Uradni list RS, št. 22/91).
Občina se lahko odloči za obvezno priključitev na distribucijsko omrežje tudi v primeru, da to stori z namenom varovanja okolja, zaradi gostote naselitve ali drugih okoljskih pogojev, ki jih določa zakon.
25. člen
(upravljavski in organizacijski ukrepi)
Sistemski operater mora zagotoviti izvajanje upravljavskih in organizacijskih ukrepov iz 31.b člena Energetskega zakona, razen v primeru, če ima sistemski operater manj kot 100.000 priključenih odjemalcev.
26. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov javnih služb)
Uporabnik in/ali odjemalec, kolikor odjema plin in/ali je uporabnik distribucijskega omrežja, mora imeti z izvajalcem javne službe sklenjeno pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja.
27. člen
(nadzor nad izvajanjem službe)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo s predpisi določeni organi, predvsem energetski inšpektorji ter Agencija za energijo ter občinska inšpekcijska služba.
III. PREHODNA DOLOČBA
28. člen
(sprememba predpisov)
Izvajalec, ki je postal izvajalec na podlagi predpisov pred sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (Uradni list RS, št. 51/04) in koncedent, z aneksom k obstoječi koncesijski pogodbi ali z novo koncesijsko pogodbo uredita področja, ki jih predpisi, ki so bili sprejeti po podpisu koncesijske pogodbe, urejajo na novo. Uskladitev obstoječe koncesijske pogodbe ne pomeni sklenitve nove koncesijske pogodbe.
Sprememba koncesijske pogodbe ne sme kakorkoli posegati oz. spreminjati:
– čas trajanja izvajanja javne službe (4. člen),
– območja izvajanja javne službe (5. člen) in
– stopnje tveganja, ki ga je koncesionar sprejel z koncesijsko pogodbo z dne 1. 2. 2000.
Pogodbe o oskrbi, sklenjene s tarifnimi odjemalci, ostanejo po sprejemu tega odloka v veljavi. Izvajalec v takšnem primeru samo zaradi razloga sprejetja tega odloka, ni dolžan sklepati novih pogodb o oskrbi.
IV. KONČNI DOLOČBI
29. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe distribucije omrežnega plina (Uradni list št. 41/99).
30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-2/2011-O607
Krško, dne 24. oktobra 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost