Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

3848. Odlok o plakatiranju v Občini Dravograd, stran 11707.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 79/09 in 51/10), drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo), 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 Odl. US: U-I-295/07-8, 11/11 in 28/11 Odl. US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19), 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Dravograd (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/95) je Občinski svet Občine Dravograd na 9. seji dne 27. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o plakatiranju v Občini Dravograd
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok ureja načine in pogoje plakatiranja na javnih mestih na območju Občine Dravograd, nadzor nad izvajanjem odloka in sankcije v primeru kršitev določb odloka.
(2) Plakatiranje je izbirna lokalna gospodarska javna služba (v nadaljevanju: javna služba) in se lahko v Občini Dravograd izvaja le v skladu s tem odlokom.
2. člen
Ta odlok zajema naslednje dejavnosti plakatiranja:
– postavljanje in vzdrževanje oglasnih objektov in naprav za namene plakatiranja (v nadaljevanju: plakatna mesta),
– nameščanje in odstranjevanje plakatov, letakov, oglasnih panojev, transparentov in drugih oblik sporočil in oglasov na javnih mestih za plakatiranje (v nadaljevanju: plakati).
II. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE PLAKATIRANJA
3. člen
(1) Javno službo plakatiranja v Občini Dravograd izvaja pooblaščeni izvajalec – javno podjetje, na podlagi sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju (v nadaljevanju: pooblaščeni izvajalec).
(2) Župan lahko izbere pooblaščenega izvajalca tudi s koncesijskim aktom na podlagi javnega razpisa.
(3) Izvajalec plakatiranja je lahko tudi stalni uporabnik plakatiranja iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.
(4) Sami lahko plakate nameščajo tudi uporabniki iz drugega odstavka 8. člena tega odloka, vendar zanje v celoti veljajo vsa druga določila odloka.
III. PLAKATNA MESTA
4. člen
(1) Plakatna mesta so stalna in začasna.
(2) Stalno plakatno mesto je stalen prostor in oglasni objekt za nameščanje plakatov in drugih vrst posredovanja pisnih obvestil in sporočil (v nadaljevanju: plakatov), ki je namenjen širši javnosti in je usmerjen navzven v odprt javni prostor. Stalna plakatna mesta so reklamni stebri in table, na steno pritrjene vitrine, plakatna mesta na fasadah in elektronski (digitalni) zasloni.
(3) Začasno plakatno mesto je začasni premični objekt za plakatiranje. Začasna plakatna mesta so prenosni panoji in transparenti.
5. člen
(1) Vrste, oblike in lokacije javnih objektov in naprav za plakatiranje določi in potrdi Referat za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora Občine Dravograd, ki vodi tudi seznam javnih objektov za plakatiranje na območju Občine Dravograd. Seznam plakatnih mest se po potrebi spreminja in dopolnjuje.
(2) K vsakemu objektu, namenjenemu plakatiranju, mora biti urejen ustrezen dostop. Vsa plakatna mesta morajo biti označena z napisom, kot je to določeno v drugem odstavku 6. člena tega odloka.
(3) Določena plakatna mesta se lahko rezervirajo za potrebe Občine Dravograd in drugih stalnih uporabnikov in so kot taka vpisana v seznam plakatnih mest.
(4) Župan lahko za krajevne skupnosti Občine Dravograd določi drugačen način plakatiranja, ki je v skladu s krajevnimi običaji in ni v nasprotju s tem odlokom.
(5) Politične stranke, podjetja in društva lahko uporabljajo svoja plakatna mesta, kjer samostojno nameščajo plakate in transparente, vendar zanje v celoti veljajo vse druge določbe tega odloka.
IV. POGOJI ZA UPORABO PLAKATNIH MEST
6. člen
(1) Uporaba plakatnih mest je pod enakimi pogoji iz tega odloka dostopna vsem zainteresiranim uporabnikom.
(2) Največja dovoljena velikost plakatov, nameščenih na javnih plakatnih mestih je 50 x 70 cm (format B2).
(3) Pooblaščeni izvajalec trajno označi plakatna mesta z napisom »Plakatiranje izvaja _______________________ (naziv, naslov ter telefonska številka pooblaščenega izvajalca.)«
(4) Pooblaščeni izvajalec je na javnih mestih za plakatiranje dolžan ustrezno nameščati in odstranjevati plakate ter skrbeti za redno vzdrževanje objektov in za čistočo v okolici plakatnih mest.
(5) Kdor želi plakatirati na javnih plakatnih mestih, mora plakate oddati pooblaščenemu izvajalcu plakatiranja. Pooblaščeni izvajalec plakate ročno datira s trajnim pisalom in jih žigosa s svojim žigom v desnem spodnjem kotu, na podlagi predhodnega obračuna in plačila občinske takse ter stroškov namestitve in odstranitve v skladu s sprejetim cenikom.
(6) Stalni uporabniki iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka lahko plakate nameščajo sami in jih žigosajo s svojim žigom. Plakatiranje morajo izvajati v skladu s tem odlokom.
(7) Uporabnik mora plakatiranje naročiti vsaj tri delovne dni pred predvidenim plakatiranjem.
(8) Pooblaščeni izvajalec plakatiranja pri nameščanju plakatov ne sme prekrivati drugih plakatov, ki so namenjeni prihodnjim dogodkom, ne sme trgati drugih plakatov s plakatnih mest (razen, ko gre za dejanje tehničnega nadzora) in ne sme puščati praznega oglasnega prostora med že nameščenimi plakati in novim plakatom.
(9) Pooblaščeni izvajalec mora v roku dveh dni odstraniti vse raztrgane in onesnažene plakate ter plakate, katerih prireditev se je že zgodila, s plakatnih mest ter plakatno mesto očistiti.
(10) Uporabnik pooblaščenemu izvajalcu plakatiranja dostavi določeno število dodatnih plakatov za nadomestitev morebitnih potrganih in poškodovanih plakatov. Pooblaščeni izvajalec ne odgovarja za poškodbe plakatov zaradi vandalizma ali vremenskih pogojev.
(11) Stalni uporabnik poškodovane plakate nadomešča sam.
(12) 1. Z globo 500 EUR se kaznuje pooblaščeni izvajalec plakatiranja, če ne ravna skladno s tretjim, četrtim, osmim in devetim odstavkom tega člena.
2. Z globo 100 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe – pooblaščenega izvajalca, če so kršene določbe tretjega, četrtega, osmega in devetega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Prepovedano je poškodovanje plakatnih mest in na njih nameščenih plakatov.
(2) V primerih zaznave poškodovanja nameščenih plakatov, plakatiranja na plakatnih mestih, ki ni odobreno ter plakatiranja izven določenih plakatnih mest, pooblaščeni izvajalec o tem takoj obvesti občinskega inšpektorja.
8. člen
(1) Kolikor nastane v zvezi s plakatiranjem obveznost plačila takse po Odloku o občinskih taksah v Občini Dravograd, je zavezanec dolžan takso predhodno poravnati. Takso obračuna pooblaščeni izvajalec, taksa pa je prihodek občine. Pooblaščeni izvajalec vodi evidenco plakatiranja, ki jo štirikrat letno posreduje občini. Evidenca mora vsebovati naslednje podatke:
– zaporedno številko,
– datum prijave plakatiranja,
– naziv in naslov uporabnika,
– število plakatov,
– prireditev,
– obdobje plakatiranja,
– znesek plačane takse oziroma podatek o oprostitvi plačila.
(2) Plačila občinske takse za nameščanje plakatov na javnih plakatnih mestih so oproščena:
– vsa društva, ki imajo sedež na območju Občine Dravograd,
– humanitarne organizacije,
– kulturna in športna društva s sedežem izven Občine Dravograd, za propagiranje kulturnih, športnih in humanitarnih prireditev,
– javni zavodi in službe, ki se financirajo v celoti ali delno iz občinskega proračuna,
– politične stranke v času volilne kampanje ter
– krajevne skupnosti.
9. člen
Plakati, letaki ter druga sporočila in oglasi ne smejo vsebovati žaljivih vsebin ali vsebin s kakršnimikoli diskriminacijskimi pozivi. Osnovno sporočilo mora biti napisano v slovenskem jeziku. Neprimerne plakate, ki so v nasprotju s temi določili, lahko občinski organ z odločbo zavrne. Stranka ima pravico do pritožbe, pritožbeni organ pa mora o pritožbi odločiti najkasneje v dveh dneh po prejemu pravilno vložene pritožbe.
V. NAČIN IZVAJANJA PLAKATIRANJA ZA POTREBE VOLILNE KAMPANJE
10. člen
(1) Za potrebe volilne kampanje zagotovi občina osnovne pogoje za plakatiranje na javnih plakatnih mestih. V ta namen se postavijo posebna plakatna mesta in za vse organizatorje volilne kampanje določi način uporabe z navodilom, ki ga sprejme župan v skladu z veljavno zakonodajo. Nameščanje plakatov na teh plakatnih mestih je brezplačno in brez plačila komunalne takse.
(2) Organizatorji volilne kampanje lahko v času in za potrebe volilne kampanje uporabljajo tudi prenosne panoje za oglaševanje, za postavitev katerih morajo pridobiti soglasje lastnikov zemljišč, na katerih so postavljeni.
VI. PREPOVEDI PRI NAČINU IZVAJANJA PLAKATIRANJA
11. člen
(1) Po tem odloku je prepovedano:
– neodobreno plakatiranje na javnih mestih za plakatiranje;
– plakatiranje izven predpisanih mest za plakatiranje, npr. plakatiranje, lepljenje letakov, nalepk in pisanje grafitov neposredno na fasade, stene in okna, drevesa, ograje, stebre, zabojnike za komunalne odpadke, na prometne in neprometne znake, gradbiščne ograje, na prometno signalizacijo, na objekte elektrodistribucije in telekomunikacij, na drogove javne razsvetljave ter na druga mesta, ki niso izrecno namenjena za plakatiranje, razen z dovoljenjem pristojnega občinskega organa;
– trositi obvestila in letake po javnih in drugih površinah;
– metati letake iz letala ali drugih prevoznih sredstev, razen z dovoljenjem pristojnega občinskega organa;
– prekrivati, odstranjevati, trgati ali drugače uničevati plakate in druge objave, razen če gre za ukrepe tehničnega nadzora;
– pisati po plakatih ter samovoljno spreminjati njihovo vsebino in obliko, potem ko so javno nameščeni;
– nameščati plakate, letake ter druga sporočila in oglase, ki oglašujejo izdelke in storitve, katerih oglaševanje zakonsko ni dovoljeno.
(2) 1. Z globo 500 EUR se kaznuje uporabnik plakatiranja – pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena.
2. Z globo 200 EUR se kaznuje uporabnik plakatiranja – samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena.
3. Z globo 100 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki ravna v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena.
4. Z globo 50 EUR se kaznuje uporabnik plakatiranja – fizična oseba (posameznik), ki ravna v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena.
VII. NADZOR
12. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in izterjavo glob izvaja organ skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške.
(2) Tehnični nadzor nad plakatiranjem na javnih mestih za plakatiranje (odstranjevanje nepotrjenih, zastarelih in nepravilno nameščenih plakatov ipd.) opravlja pooblaščeni izvajalec plakatiranja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Občinska uprava v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka izdela dopolnjen seznam stalnih plakatnih mest in ga objavi na spletni strani www.dravograd.si.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o plakatiranju v Občini Dravograd (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/96).
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2011
Dravograd, dne 27. oktobra 2011
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost