Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

Ob-5308/11 , Stran 2640
Ob-5308/11
Na podlagi Statuta delniške družbe HIT LARIX d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo
28. redno skupščino
delniške družbe HIT LARIX d.d.,
ki bo dne 15. 12. 2011, ob 13. uri, v sejni sobi na sedežu družbe (dvorana Vršič), Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Dnevni red: 1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar. 2. Plačilo članom upravnega odbora. Predlog sklepa: Plačilo članom upravnega odbora Uprava odvisne družbe je na osnovi kriterijev iz 55. člena ZGD-1 razvrstila odvisno družbo Hit Larix d.d. po kriterijih velikosti kot majhno družbo. Na osnovi razvrstitve odvisne družbe po velikosti so opredeljena naslednja plačila: 1. Plačilo sejnine 1a) Člani upravnega odbora prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 150,00 EUR bruto. 1b) Člani komisije upravnega odbora prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji upravnega odbora. 1c) Sejnina za korespondenčno sejo upravnega odbora znaša 80% siceršnje sejnine. Skupni znesek sejnin, bodisi iz naslova sej upravnega odbora bodisi iz naslova sej komisij upravnega odbora, ne more preseči vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana upravnega odbora na letni ravni. 2. Plačilo za opravljanje funkcije 2a) Člani upravnega odbora, poleg sejnin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 5.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana glede na ugotovljeno dobro finančno stanje odvisne družbe. 2b) Predsednik upravnega odbora je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora. 2c) Namestnik predsednika upravnega odbora pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora. Člani upravnega odbora prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Plačilo za opravljanje funkcije člana upravnega odbora, ki ga sprejme skupščina odvisne družbe velja že za leto 2011. 2d) Člani upravnega odbora so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v upravnem odboru in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. 2e) Izvršni direktor, ki je istočasno tudi član upravnega odbora odvisne družbe, v kateri opravlja funkcijo izvršnega direktorja (enotirni sistem vodenja in upravljanja), ni upravičen do plačila sejnine iz točke 1 in do plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora iz točke 2a. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja od dneva sprejema na skupščini odvisne družbe. Z njim se razveljavi sklep številka 5 sprejet na 19. seji skupščini odvisne družbe z dne 7. 11. 2007. Glasovanje in udeležba na skupščini: Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in svojo udeležbo in morebitnega pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastila za zastopanje se ob prijavi dajo v hrambo družbi. Zahteve za dopolnitev dnevnega reda skupščine: Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica. Delničarski predlogi sklepov za objavo: Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica do obveščenosti: Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Gradivo: Celotno gradivo za sejo skupščine, je na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan od objave sklica, od 8. do 12. ure. Nova seja Če skupščina ob navedeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri v istem prostoru. Skupščina bo v tem primeru veljavno sklepala in odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala družbe.
HIT LARIX d.d.

AAA Zlata odličnost