Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

3866. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik v družbo po Zakonu o gospodarskih javnih službah, stran 11736.

Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 9. seji dne 26. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik v družbo po Zakonu o gospodarskih javnih službah
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik v družbo po Zakonu o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 54/94, 45/02) se naslov odloka spremeni tako, da se glasi: »Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o.«.
2. člen
1. člen odloka se spremeni tako da se glasi: »S tem odlokom se uredi delovanje Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o..«
3. člen
Besedilo 7. člena se spremeni, tako da se glasi »Osnovni kapital družbe znaša 563.512,03 €«.
4. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V osnovnem kapitalu družbe je vsak družbenik udeležen z enim poslovnim deležem, kot sledi:
a) Občina Domžale 220.698,92 €, kar predstavlja 39,1649% celotnega kapitala
b) Občina Kamnik 185.396,59 €, kar predstavlja 32,9002% celotnega kapitala
c) Občina Mengeš 81.142,35 €, kar predstavlja 14,3994% celotnega kapitala
d) Občina Komenda 31.011,19 €, kar predstavlja 5,5032% celotnega kapitala
e) Občina Trzin 22.955,23 €, kar predstavlja 4,0736% celotnega kapitala
f) CČN (lastni deleži) 22.307,75 €, kar predstavlja 3,9587% celotnega kapitala.«
5. člen
V tretjem odstavku 9. člena se črta četrta alineja.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Skupščina izvaja samo ustanoviteljske pravice, in ne sme izvajati upravljavskih in nadzorstvenih funkcij.«
6. člen
Doda se nov 11.a člen z naslovom Nadzorni svet:
»Nadzorni svet nadzoruje vodenje družbe.
Nadzorni svet ima tri člane, katere voli skupščina. Član Nadzornega sveta je lahko oseba, ki ima vsaj visoko strokovno izobrazbo.
Nadzorni svet daje soglasje k tistim notranjim aktom družbe, katere določi Družbena pogodba.
Delo Nadzornega sveta ureja Družbena pogodba.«
7. člen
V 15. členu se beseda »skupščine« nadomesti z besedama »nadzornega sveta«.
8. člen
Ta odlok sprejmejo v enakem besedilu Občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda in Trzin in začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi.
Št. 007-9/2011
Kamnik, dne 26. oktobra 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost