Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

3900. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2011, stran 11810.

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. ter 107. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 8. redni seji dne 2. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2011 (Uradni list RS, št. 108/10 in 52/11) se spremeni prvi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |                    |     V EUR|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov       | Proračun leta|
|    |                    |     2011|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   5.666.221|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   4.387.839|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |   3.026.766|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |   2.399.152|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |703 Davki na premoženje        |    255.964|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |    371.650|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |706 Drugi davki            |       –|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |   1.361.073|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |    166.950|
|    |premoženja               |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |     2.300|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |712 Denarne kazni           |     3.800|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |       –|
|    |storitev                |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |   1.188.023|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |    63.000|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |       –|
|    |sredstev                |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog     |       –|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |    63.000|
|    |nematerialnega premož.         |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |       –|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine     |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |   1.215.382|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |   1.215.382|
|    |javnofinančnih institucij       |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   6.385.498|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |   1.276.667|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    165.222|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |401 Prispevki delodajalca za socialno |    26.787|
|    |varnost                |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |    954.078|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |    67.580|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |409 Rezerve              |    63.000|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |   1.456.838|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |410 Subvencije             |    30.900|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |411 Transferi posameznikom in     |    802.280|
|    |gospodinjstvom             |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam|    144.738|
|    |in ustanovam              |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |    478.920|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino     |       –|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   3.607.993|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   3.607.993|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    44.000|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |430 Investicijski transferi      |    44.000|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)   |   –719.277|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     2.200|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|    |(750+751+752)             |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       |
|    |DELEŽEV (440+441+442)         |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |     2.200|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA (VII.-VIII.)    |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |       –|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |    177.700|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |       –|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |    177.700|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV       |   –894.777|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.)    |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|X.   |PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA       |    894.777|
+-------+---------------------------------------+--------------+
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011.
Št. 032-053/2011
Podčetrtek, dne 3. novembra 2011
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost