Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

Ob-5358/11 , Stran 2628
Ob-5358/11
Na podlagi Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, Gozdarstvo GRČA d.d., Rožna ul. 39, 1330 Kočevje, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na
javno dražbo
za prodajo oblega lesa iglavcev in listavcev,
ki bo v četrtek, 24. 11. 2011, ob 8. uri, v prostorih Gozdarstva GRČA d.d., Rožna ul. 39, 1330 Kočevje, za prodajo naslednjega blaga: A – Hlodovina iglavcev v lubju, v skupni količini 99,75 m3; B – Ostala oblovina iglavcev v lubju, v skupni količini 80,00 m3; C – Hlodovina listavcev, v skupni količini 80,34 m3; D – Ostala oblovina listavcev, v skupni količini 150,00 m3; 1. Vsak kos hlodovine je označen s signirno ploščico. 2. Lokacija blaga, ki je na dražbi, je na skladišču PPE Kočevje, Novomeška c. 7, 1330 Kočevje. Po predhodnem dogovoru si lahko vsi interesenti ogledajo predmet dražbe in se seznanijo s podrobnejšimi informacijami (kontaktna oseba Črtomir Vilhar, 041/621-562). 3. Izklicna cena za 410,09 m3 okroglega lesa je 27.127,83 EUR in vsebuje 20% DDV. Blago se prodaja kot celota. 4. Celotna razpisna dokumentacija se dvigne proti plačilu 40,00 EUR na sedežu družbe, vsak dan, med 8. in 12. uro, pri Črtomirju Vilharju, tel. 041/621-562 in Rajmundu Kapšu, tel. 031/807-212, od dneva objave dalje. 5. Na dražbi lahko sodelujejo domače kot tuje pravne in fizične osebe. Prodajalec je zavezanec za DDV. Tuje pravne ali fizične osebe, ki uveljavljajo oprostitev DDV, morajo prodajalcu predložiti kopijo potrdila, da so zavezanci za DDV v svoji državi. 6. Javna dražba je pisna. Ponudbe je potrebno predložiti v zaprti in zapečateni kuverti s pripisom »Ne odpiraj – javna dražba za prodajo oblega lesa listavcev in iglavcev« na naslov: Gozdarstva GRČA d.d., Rožna ul. 39, 1330 Kočevje. 7. Rok za predložitev ponudb je najkasneje do 22. 11. 2011, do 12. ure. V ponudbi dražitelji navedejo ponujeno ceno ter kolikor so zavezanci za DDV, priložijo potrdilo. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev od dneva dražbe. V primeru, da se prijavi fizična oseba, predloži kopijo osebnega dokumenta oziroma za samostojne podjetnike priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev od dneva dražbe. 8. Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo plačati kavcijo v višini 20% od izklicne cene na TR, številka 02320-0015889381, pri NLB podružnica Kočevje ter dokazilo o vplačilu v originalu predložiti najkasneje do 22. 11. 2011 do 12. ure na Gozdarstvo GRČA d.d., Rožna ul. 39, 1330 Kočevje. 9. Pooblaščenci civilnih in pravnih oseb morajo pred dražbo predložiti pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju. Komisija prodajalca vse zastopnike ponudnikov oziroma njihove pooblaščence identificira na osnovi veljavnega osebnega dokumenta. 10. Komisija bo odpirala prispele ponudbe po vrstnem redu kot so prispele. V primeru, da dva ponudnika ponudita enako ceno, bo komisija prodajalca izvedla dodatno ustno dražbo. Javna dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovor proti dražbenemu postopku je možno podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. Odločitev komisije je dokončna in se lahko izpodbija na pristojnem sodišču. 11. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje v 15 dneh po izvedeni javni dražbi. 12. Prodaja blaga se izvede po sistemu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. 13. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v roku 10 dni po javni dražbi. Pogodbo najugodnejšemu ponudniku predloži komisija. Če pogodba iz razloga na strani ponudnika ni sklenjena v tem roku, prodajalec zadrži kavcijo. Najugodnejši ponudnik je dolžan ponujeno vrednost, zmanjšano za kavcijo, plačati najkasneje v roku 8 dni od dneva javne dražbe. Kolikor plačilo ni realizirano v navedenem roku, se kupoprodajna pogodba razdre in prodajalec zadrži kavcijo. Kupec lahko blago prevzame šele po plačilu celotne kupnine. 14. Komisija lahko postopek javne dražbe kadarkoli ustavi.
Gozdarstvo GRČA d.d.

AAA Zlata odličnost