Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

3845. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (uradno prečiščeno besedilo – UPB2), stran 11694.

Na podlagi 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08), je Občinski svet Občine Dravograd na 9. seji, dne 27. 10. 2011, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki obsega:
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 13/06),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 39/09),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 15/10),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 42/10) in
– Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 26/11).
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa območja, na katerih se v Občini Dravograd plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), zavezanca za plačilo, merila za določitev nadomestila ter merila za popolno ali delno oprostitev plačila nadomestila.
2. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik ali neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe oziroma drugega objekta (najemniki zemljišč ali objektov), ki je lahko fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik oziroma fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v ustrezni register ali v drugo predpisano evidenco.
V primeru solastništva je zavezanec za plačevanje nadomestila le tisti od solastnikov, ki je neposredni uporabnik stavbnega zemljišča oziroma tisti, za katerega se solastniki dogovorijo. V primeru, da do dogovora med solastniki o zavezancu ne pride, se nadomestilo odmeri vsakemu solastniku sorazmerno z njegovim lastniškim deležem. Odločba o odmeri nadomestila se praviloma izda večinskemu lastniku oziroma enemu od solastnikov, če jih je več v istem deležu oziroma na zahtevo solastnika tudi vsakemu solastniku posebej.
3. člen
Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba še nima določene gradbene parcele, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine.
Stanovanjska površina je čista tlorisna površina predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom. Kot poslovna površina se štejejo tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti. Za poslovne površine se po tem odloku štejejo tudi nepokrita skladišča, parkirišča, garaže, delavnice na prostem, gostinski vrtovi, gramoznice, peskokopi, glinokopi, površine za obratovanje bencinskih servisov in druge površine, namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti.
4. člen
Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
II. MERILA ZA PLAČEVANJE NADOMESTILA
5. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd se plačuje na celotnem območju Občine Dravograd v skladu z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Dravograd.
Za obdobje od 1. 1. 2011 do prenehanja veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami (Uradni list RS, št. 75/10) se za zemljišča, navedena v tej uredbi, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča zavezancem ne zaračunava.
6. člen
Za določitev nadomestila se upoštevajo:
1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost priključitve na te objekte in naprave.
2. Lega stavbnega zemljišča.
3. Vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega zemljišča.
7. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami individualne in kolektivne komunalne rabe in možnosti priključka na objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
+-----------+---------------------------------------+-----------+
| Zap. št. |Opremljenost              | Št. točk |
+-----------+---------------------------------------+-----------+
|   1   |Cesta v protiprašni izvedbi      |  25   |
+-----------+---------------------------------------+-----------+
|   2   |Cesta v makadamski izvedbi       |  10   |
+-----------+---------------------------------------+-----------+
|   3   |Javni vodovod             |  15   |
+-----------+---------------------------------------+-----------+
|   4   |Kanalizacija              |  20   |
+-----------+---------------------------------------+-----------+
|   5   |Elektrika               |  10   |
+-----------+---------------------------------------+-----------+
|   6   |Telefon                |  10   |
+-----------+---------------------------------------+-----------+
|   7   |Javna razsvetljava           |  15   |
+-----------+---------------------------------------+-----------+
|   8   |Vzdrževanje zelene površine      |  10   |
+-----------+---------------------------------------+-----------+
|   9   |Informacijski sistem          |  10   |
+-----------+---------------------------------------+-----------+
|  10   |Plinovod                |  10   |
+-----------+---------------------------------------+-----------+
Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka na vodovod in elektriko, če je sekundarno omrežje, na katero se je možno priključiti, oddaljeno toliko, da obstaja tudi dejanska možnost priključitve in koriščenja teh komunalnih objektov in naprav.
Pri telefonu, informacijskem sistemu in plinovodu se upošteva samo dejanska priključitev objekta na omrežje.
8. člen
Na podlagi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Dravograd se stavbna zemljišča razdelijo na tri območja:
1. območje obsega strnjen del naselja Dravograd;
2. območje obsega strnjen del naselij Šentjanž, Libeliče, Črneče, Trbonje, Gorče ter del Otiškega Vrha z industrijsko cono;
3. območje obsega vsa ostala stavbna zemljišča v občini Dravograd.
Geodetske karte s prikazom navedenih območij so sestavni del tega odloka. Na vpogled so pri občinski upravi Občine Dravograd.
9. člen
Glede na vrsto dejavnosti oziroma namene uporabe so stavbna zemljišča po tem odloku razvrščena na stavbna zemljišča za:
A – stanovanjske objekte;
B – poslovne dejavnosti (bančništvo, zavarovalništvo, elektrogospodarstvo, dejavnosti prometa in zvez);
C – poslovne dejavnosti (gostinstvo in turizem);
D – ostale poslovne dejavnosti;
E – nezazidana stavbna zemljišča na območju proizvodnih dejavnosti, ki so v lasti fizičnih oseb.
10. člen
Število točk za m2 stanovanjske ali poslovne površine se glede na vrsto dejavnosti in lego določi po naslednji tabeli:
+------------------+-----------+---------+-------------+--------+
|Lega zemljišča  |A     |B    |C      |D    |
+------------------+-----------+---------+-------------+--------+
|I. območje    |70     |2.500  |1.300    |800   |
+------------------+-----------+---------+-------------+--------+
|II. območje    |50     |1.800  |1.000    |300   |
+------------------+-----------+---------+-------------+--------+
|III. območje   |30     |1.000  |800     |200   |
+------------------+-----------+---------+-------------+--------+
11. člen
Število točk za nezazidana stavbna zemljišča se določi glede na vrsto dejavnosti in lego nezazidanega stavbnega zemljišča po naslednji tabeli:
+-------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Lega zemljišča   |A    |B    |C    |D    |E   |
+-------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|I. območje     |70   |1.400  |220   |220   |70   |
+-------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|II. območje    |50   |1.400  |130   |130   |50   |
+-------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|III. območje    |30   |1.400  |60   |60   |30   |
+-------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
11.a člen
Glede na vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe se za nezazidana stavbna zemljišča pod oznako A in E upošteva faktor 0,25.
Ob prodaji zemljišč pod oznako E so lastniki dolžni poravnati razliko do polne vrednosti zaračunanega prispevka NUSZ za vsa leta od prvega izračuna do prodaje zemljišča.
III. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
12. člen
Plačevanje nadomestila so v celotnem znesku oproščeni občani (fizične osebe), ki prejemajo varstveni dodatek ali stalno socialno pomoč.
Oprostitev oziroma delna oprostitev plačila nadomestila za pravne osebe je možna le v izjemnih primerih (elementarne nesreče, požar ...).
O oprostitvah plačila nadomestila odločajo strokovne službe Občine Dravograd na podlagi pisne vloge zavezanca za vsako leto posebej. Vlogo za oprostitev plačila nadomestila skupaj z dokazili vloži zavezanec praviloma do konca tekočega leta za prihodnje leto, vendar najkasneje do 31. 1. prihodnjega leta. Vloge prispele po navedenem roku ne bodo upoštevane.
13. člen
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se na podlagi zahteve za dobo pet let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe, ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške komunalnega urejanja stavbnega zemljišča. Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.
Zahtevek za oprostitev plačila nadomestila skupaj z dokazili vloži zavezanec pisno na naslov Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.
Zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Dravograd, ter humanitarna društva in organizacije, registrirane na območju Občine Dravograd, so oproščeni plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
IV. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
14. člen
Mesečna višina nadomestila po merilih iz 7., 8., 10. in 11. člena tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega objekta oziroma s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
15. člen
Za odmero, pobiranje, izterjavo, nadziranje in evidentiranje plačevanja nadomestila je pristojno Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Dravograd (v nadaljevanju: davčna služba).
Odmerjanje, obračunavanje, pobiranje, nadziranje in izterjava se opravlja v skladu z Zakonom o davčni službi in Zakonom o davčnem postopku.
16. člen
Zavezancu za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča odmeri nadomestilo davčna služba z odločbo.
17. člen
Višino vrednosti točke za izračun nadomestila določi Občinski svet Občine Dravograd s sklepom do konca leta za naslednje leto.
18. člen
Davčna služba odmeri nadomestilo zavezancu na podlagi podatkov, ki jih posredujejo strokovne službe Občine Dravograd.
Podatke o zavezancih in stavbnih zemljiščih pridobivajo strokovne službe iz uradnih evidenc.
19. člen
Zavezanci so dolžni do vključno 31. decembra tekočega leta Občini Dravograd sporočiti vsako spremembo zavezanca in spremembe ostalih podatkov, pomembnih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Zavezanci so tudi med letom dolžni na navedeni naslov sporočiti vse spremembe, ki vplivajo na določitev višine nadomestila in spremembo statusa zavezanca. Vse nastale spremembe se pri obračunu upoštevajo od 1. 1. v naslednjem letu.
V. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
Pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ne vloži prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin oziroma sprememb, se kaznuje z denarno kaznijo 1.000,00 EUR.
Z denarno kaznijo 150,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 150,00 EUR se kaznuje občan, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 13/06), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 39/09), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 15/10), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 42/10) in Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 26/11).
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2011
Dravograd, dne 27. oktobra 2011
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost