Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

Ob-5334/11 , Stran 2632
Ob-5334/11
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – uradno prečiščeno besedilo (MUV, št. 12/2009), sklepa št. 27, 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor, z dne 27. 10. 2011, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor (v nadaljevanju: JP GSZ d.o.o.) za Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje: 1. Zemljišča, parc. št. 618/5, v izmeri 4.202 m2, parc. št. 619/6, v izmeri 2.013 m2, parc. št. 619/7, v izmeri 171 m2, parc. št. 619/8, v izmeri 4.667 m2, parc. št. 619/9, v izmeri 2.573 m2 in parc. št. 620/7, v izmeri 6.476 m2, vse k.o. Razvanje, so v lasti Mestne občine Maribor in v naravi ležijo ob cesti Ledina na območju Razvanja. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča so nepremičnine opredeljene kot stavbna zemljišča in so v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu za del prostorsko planske enote Ta 14P (MUV, št. 30/02) predvidene za gradnjo objektov za poslovne dejavnosti. Zemljišča se prodajajo najmanj po izhodiščni ceni, ki znaša 2.211.220,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja, za kar bo izdana posebna odločba. 2. Zemljišče, parc. št. 2272/13, v izmeri 281 m2, k.o. Studenci, je v lasti Mestne občine Maribor in v naravi leži ob lastniškem zemljišču, parc. št. 2269/76, iste k.o. ter tvori z njim zaokroženo celoto. V skladu z Odlokom o lokacijskem načrtu za del območja PPE St 9-S – območje med Dravograjsko cesto, podaljškom Ceste proletarskih brigad, razpršeno gradnjo ob Studenški ulici in predvideno cesto »B« ter stanovanjsko zazidavo ob Jenkovi ulici, je na tem zemljišču predvidena ureditev parkirišč za potrebe poslovnega objekta, ki bo grajen na zemljišču, parc. št. 2269/76. Zemljišče se prodaja najmanj po izhodiščni ceni, ki znaša 36.811,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja, za kar bo izdana posebna odločba. 3. Zemljišči, parc. št. 2269/78, v izmeri 640 m2 in parc. št. 2269/88, v izmeri 3.723 m2, obe k.o. Studenci, sta v lasti Mestne občine Maribor in v naravi ležita ob Dravograjski cesti. V skladu z Odlokom o lokacijskem načrtu za del območja PPE St 9-S – območje med Dravograjsko cesto, podaljškom Ceste proletarskih brigad, razpršeno gradnjo ob Studenški ulici in predvideno cesto »B« ter stanovanjsko zazidavo ob Jenkovi ulici, je na teh zemljiščih predvidena gradnja bencinske črpalke in objekt namenjen trgovski in poslovni dejavnosti. Kupec zemljišč je dolžan zgraditi cesto »B« v skladu z Odlokom o lokacijskem načrtu za del območja PPE St 9-S – območje med Dravograjsko cesto, podaljškom Ceste proletarskih brigad, razpršeno gradnjo ob Studenški ulici in predvideno cesto »B« ter stanovanjsko zazidavo ob Jenkovi ulici in mora pred izdajo gradbenega dovoljenja skleniti z JP GSZ d.o.o. / MOM pogodbo o opremljanju v skladu z 78. členom ZPNačrt-om. Zemljišči se prodajata najmanj po izhodiščni ceni, ki znaša 650.087,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja, za kar bo izdana posebna odločba. 2. Pogoji javnega zbiranja ponudb: Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ter samostojni podjetniki. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje listine: – pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpisu ustanovitve subjekta, ki ne sme biti starejši od 30 dni oziroma elektronski izpis iz Ajpes-a in številke TRR, – fizične osebe morajo priložiti fotokopijo osebnega dokumenta in številko TRR, – samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme biti starejši od 30 dni in številke TRR, – pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo priložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javnega zbiranja ponudb, – potrdilo o vplačani 10% varščini. Ponudniki vplačajo varščino v višini 10% od objavljene izhodiščne cene, na transakcijski račun JP GSZ d.o.o., 04515-0000651184, odprt pri NKBM d.d. najkasneje do 25. 11. 2011: in sicer pod tč. 1, v višini 221.122,00 EUR, pod tč. 2, v višini 3.681,10 EUR, pod tč. 3, v višini 65.008,70 EUR, – tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično identifikacijsko številko oziroma EMŠO, – v pisni zavezujoči ponudbi je potrebno navesti ponujeno ceno za zemljišče – ponudnik mora navesti višjo ali vsaj objavljeno izhodiščno ceno za posamezni sklop zemljišč, – posebno izjavo ponudnika, da se strinja s pogoji javnega zbiranja ponudb in merilom za izbor ponudnika, – in posebno izjavo ponudnika, da ponudba velja do 30. 12. 2011. 3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudbe v zaprti ovojnici, s pripisom: »Ponudba na nakup zemljišča – z navedeno zaporedno številko in oznako – Ne odpiraj«, morajo prispeti oziroma biti oddane na sedežu JP GSZ d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, najkasneje do 28. 11. 2011, do 9. ure. 4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer dne 28. 11. 2011 ob 11. uri, na sedežu JP GSZ d.o.o.. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako najvišjo ceno, bo Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč izvedla med ponudniki pogajanja. 5. Omejitev v postopku razpolaganja: prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov. 6. Sklenitev pogodbe Uspeli ponudnik mora z JP GSZ d.o.o. skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika. Kupec mora poravnati kupnino v 15 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za nično, brez izvedbe posebnega postopka. Če uspeli ponudnik po svoji krivdi ne izpolni obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru varščina zapade v korist prodajalca. Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo podan zemljiškoknjižni predlog. V primeru, da najugodnejši ponudnik odstopi od ponudbe oziroma ne sklene pogodbe, lahko prodajalec sklene pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom brez javnega zbiranja ponudb. 7. Varščina: varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo v 8 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika brezobrestno vrnjena. 8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in stroške JP GSZ d.o.o. v zvezi s postopkom prodaje in sicer v višini 1,5% od izhodiščne cene oziroma največ 3.000,00 EUR z vključenim DDV. 9. Ustavitev postopka: JP GSZ d.o.o. / MOM lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi. Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 02/220-14-22, 220-14-23, 220-15-54, ali info@jp-gsz-mb.si.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.

AAA Zlata odličnost