Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3106. Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije
3107. Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom

MINISTRSTVA

3084. Pravilnik o delovodskih in poslovodskih izpitih
3085. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen preskušanja zdravil pri izvajanju kontrole kakovosti zdravil
3086. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vračilu trošarine za komercialni namen
3087. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti
3088. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo
3089. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2009
3108. Pravilnik o označevanju in dajanju na trg mesa živali, katerih nujni zakol je bil opravljen zunaj klavnice
3109. Spremembe Seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) (9. sprememba)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3090. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
3110. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
3111. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
3112. Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz letnih poročil poslovnih subjektov
3113. Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije
3114. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2009

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3091. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj
3092. Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine

OBČINE

Bohinj

3093. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Radovljica za Občino Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske 2/86, 23/88, 9/89, 4/90) in srednjeročnega plana Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske 8/86, 15/87, 15/88, 9/89, 2/90, 4/90, 26/91, 1/93, 4/94, 37/94, 48/94, 79/94, 5/95- Uradni list RS, št. 19/97, 22/97, 68/98- Uradni vestnik Občine Bohinj 2/01, 4/01, 5/04, 1/05, 6/05)

Brezovica

3094. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako VP 10/2 – del

Brežice

3095. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno jedro Brežice, del kareja K-TI-6

Dobrepolje

3102. Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Grosuplje

3103. Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Hodoš

3096. Sklep o sprejemu Občinskega programa varnosti Občine Hodoš

Ivančna Gorica

3097. Javno naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za: – PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 Muljavsko polje
3104. Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Moravske Toplice

3098. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev izvedbe projektov na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav
3099. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Čista narava d.o.o.

Postojna

3105. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija p.o. Postojna v Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o., Postojna

Rogaška Slatina

3100. Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina in Občine Rogatec

Trebnje

3101. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Vrhpeč

POPRAVKI

3115. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica

PREKLICI

3116. Preklic Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža
3117. Preklic javnega naznanila o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za: – PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 Muljavsko polje

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti