Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009

Kazalo

Ob-5948/09 , Stran 2230
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 46/07 – odl. US, 103/07) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto podsekretar v Službi za skupne zadeve, Sektorju za pravne in kadrovske zadeve. I. Za zasedbo delovnega mesta morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem znanosti pravne smeri (druga stopnja); – najmanj šest let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – višja raven znanja angleškega jezika; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima kandidat opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Če kandidat strokovnega izpita iz upravnega postopka nima, ga bo moral opraviti najkasneje v treh mesecih od nastopa dela. II. Kot delovne izkušnje za zasedbo delovnih mest se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero kandidat kandidira. Zahtevane delovne izkušnje za zasedbo delovnega mesta podsekretar se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo. III. Delovno področje Podsekretar v Službi za skupne zadeve, Sektorju za pravne in kadrovske zadeve, opravlja naslednje naloge: – vodenje delovnega področja sektorja; – neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog z delovnega področja sklada; – vodenje projektnih skupin; – sodelovanje pri pripravi javnih razpisov in javnih pozivov za dodelitev sredstev sklada in pripravi razpisne dokumentacije; – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv v zvezi z javnimi razpisi in javnimi pozivi z delovnega področja sklada; – vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji; – opravljanje strokovnih, organizacijskih in koordinacijskih nalog s kadrovskega področja; – priprava splošnih aktov sklada; – izvajanje drugih najzahtevnejših strokovnih nalog s pravnega in kadrovskega področja. IV. Prijava mora vsebovati: – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – opis delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datumom sklenitve in prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu in opis del in nalog, ki jih je kandidat opravljal pri posameznem delodajalcu; – izjavo kandidata, da: a) je državljan Republike Slovenije; b) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije pridobitev podatkov iz tretje alineje iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. V. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana. VI. Nepopolne prijave ali prijave, iz katerih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. VII. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – za razpis – podsekretar – pravne in kadrovske zadeve« na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS, na oglasni deski Zavoda RS za zaposlovanje in spletni strani sklada, pri čemer rok za prijavo začne teči naslednji dan po zadnji objavi. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov tajništvo@sklad-kadri.si (v vrstico »Zadeva« elektronskega sporočila naj kandidat vpiše »Za razpis – podsekretar – pravne in kadrovske zadeve«), pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. VIII. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 60 dni po opravljeni izbiri. IX. Dodatne informacije o izvedbi razpisa lahko kandidati dobijo na tel. 434-10-81 (kontaktna oseba Sabina Kalaš). V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost