Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009

Kazalo

Ob-5932/09 , Stran 2222
1. Podatki o naročniku/koncendentu: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel. 07/49-91-500, telefaks 07/49-90-052, obcina.brezice@brezice.si, www.brezice.si. 2. Podatki o objavi koncesijskih aktov: Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/09), Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/09) in Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 53/09). 3. Predmet javnega razpisa Naročnik/koncendent razpisuje podelitev koncesije po sklopih za opravljanje treh obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, in sicer za: 3.1. podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Brežice, 3.2. podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Brežice in 3.3. prijave za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Brežice. Koncesije se razpisujejo po sklopih za opravljanje treh ločenih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Za vsako obvezno občinsko gospodarsko javno službo varstva okolja (sklop) se izbere enega koncesionarja, s katerim se sklene koncesijska pogodba za obdobje 5 let. 4. Začetek in čas trajanja koncesij: vse koncesijske pogodbe bodo sklenjene za določen čas 5 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko obdobje za vsako od razpisanih koncesij začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Izbrani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje v 30 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijskih pogodb se lahko podaljša zgolj iz razlogov, določenih z zakonom. 5. Postopek izbire koncesionarja: koncedent bo izbral za opravljanje vsake razpisane gospodarske javne službe varstva okolja prijavo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z upravnimi odločbami, izdanimi v skladu z 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07 in 65/08). Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, vključno z razpisno dokumentacijo, je brezplačno dostopna pri kontaktni osebi naročnika. Zainteresirani prijavitelji naj kontakti osebni naročnika pošljejo pisno zahtevo za posredovanje dokumentacije, s pripisom delujočega e-naslova, na katerega bo ponudnikom poslana celotna razpisna dokumentacija. Ponudnik sam jamči za zadostno kapaciteto e-predala za sprejem dokumentacije in se zavezuje naročniku poslati potrdilo o prejemu poslane dokumentacije. 6. Pogoji ter način izpolnjevanja pogojev Kot prijavitelj lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa. Na razpisu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet razpisa. Pogoji so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji, ob tem, da mora prijavitelj priložiti prijavi dokumente, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev in so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Prijave morajo biti pripravljene v skladu z določili razpisne dokumentacije. Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt v obliki partnerske pogodbe. Realizacija partnerske pogodbe je pogojena z izborom skupine prijaviteljev na razpisu in sklenitvijo koncesijske pogodbe. Prijavitelj v okviru tega razpisa lahko sodeluje zgolj v eni prijavi za posamezni sklop, bodisi individualno, kot prijavitelj, kot partner v skupni prijavi ali kot podizvajalec. V primeru, če bo posamezni prijavitelj nastopal v dveh ali več prijavah za isti sklop, v zgoraj navedenih oblikah, bo naročnik vse prijave, v katerih bo navedeno podvajanje, izločil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nepopolne. Ostale zahteve vezane na predložitev partnerske pogodbe in/ali prijavo podizvajalcev, so opredeljene v razpisni dokumentaciji. 7. Merila za izbor koncesionarja Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije za izvajanje vsake razpisane obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oziroma za vsak sklop izbral enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna prijava. Merilo za sklop št. 1: Maksimalno število točk je 100. Izbrani bo prijavitelj, ki bo zbral najvišje število točk. a) 75 točk – prejme prijavitelj z najnižjo ceno vodarine (strošek izvajanja storitev javne službe, ki ga ponudnik jasno prikaže v predračunu), oblikovane v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo cene obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja (razvidno iz predračuna za sklop 1 in Tarifnega pravilnika za sklop št. 1). Ostali prijavitelji prejmejo sorazmerno število točk skladno s formulo: C1= 75 x Pm/P C1…. št. točk, ki jih doseže posamezni prijavitelj pod točko a Pm….najnižja skupna cena prijavitelja P….cena posameznega prijavitelja b) 15 točk – celovitost ponujenega izvajanja javne službe v okviru istega prijavitelja (razvidno iz obrazca Prijava, kjer prijavitelj označi za kateri sklop/e se prijavlja). Prijavitelj prejme 15 točk, če ponudi celovito izvajanje vseh treh razpisanih javnih služb in 5 točk, če ponudi celovito izvajanje dveh razpisanih javnih služb. c) 4 točke – dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisane javne službe (razvidno iz obrazca podatki o referenčnem delu in referenčnih potrdil prijavitelja). Prijavitelj, ki v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa opravil ali opravlja storitev za razpisano gospodarsko javno službo in kot dokazilo predloži referenčno potrdilo potrjeno s strani občin(e) ali druge pristojne institucije s katerimi ima sklenjeno koncesijsko pogodbo ali izvaja javno službo na koncesijski pogodbi primerljiv način, izpolnjuje osnovni pogoj glede referenc. Prijavitelj z več referenčnimi potrdili, prejme za vsako dodatno referenco (nad osnovnim enim) 1 točko, vendar največ do 4 točke skupno. Upoštevajo se zgolj reference o opravljanju gospodarske javne službe na območju, ki je po velikosti in številu prebivalcev enakovredno ali večje od območja Občine Brežice in so s strani naročnika, za katerega je prijavitelj opravljal ali opravlja javno službo, pozitivno ocenjene. d) 2 točki prejme prijavitelj, ki poda najdaljše obdobje v katerem ne bo predlagal zvišanja cen (razvidno iz predračuna). Ostali prijavitelji prejmejo sorazmerno število točk skladno s formulo: C2= 2 x Pn/Pk C2…. št. točk, ki jih doseže posamezni prijavitelj pod točko b Pn….najvišje število mesecev Pk….število mesecev posameznega prijavitelja e) 2 točki – prejme prijavitelj, ki izkaže najustreznejšo tehnično usposobljenost (razvidno iz Elaborata o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno operativnega vidika in razvojnega vidika). V elaboratu prijavitelj opiše tehnične zmogljivosti v času oddaje prijave. Naročnik si pridržuje pravico, da pred izdajo odločbe o izboru od najugodnejšega prijavitelja zahteva dokazilo o lastništvu, pogodbo o najemu ali drugo dokazilo o zagotovitvi (predpogodba, pogodba o ari ali drugo primerljiv pravni naslov) navedenih tehničnih zmogljivosti v času oddaje prijave. Merilo bo uporabljeno na način, da bo prijavitelj, ki ponudi najustreznejšo tehnično sposobnost z vidika neprekinjenega, nemotenega, do uporabnikov enakopravnega in gospodarnega zagotavljanja izvajanja gospodarske javne službe pridobil najvišje število točk, ostali prijavitelji pa sorazmerno manj. f) 2 točki – prejme prijavitelj, ki izkaže najustreznejšo kadrovsko usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe (razvidno iz Elaborata o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno operativnega vidika in razvojnega vidika). V elaboratu prijavitelj opiše kadrovsko usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe, ki presegajo minimalne zahteve javne službe, v času oddaje prijave. Naročnik si pridržuje pravico, da pred izdajo odločbe o izboru od najugodnejšega prijavitelja zahteva dokazilo o podatkih v prijavi (v času oddaje prijave). Pri navedenem merilu se bo upoštevala višja stopnja izobrazbe za zaposlene delavce, ki so navedeni pod pogoji za priznanje sposobnosti in funkcionalna znanja, ki presegajo minimalne zahteve javne službe. Merilo bo uporabljeno na naslednji način, da bo prijavitelj, ki ponudi najustreznejšo kadrovsko usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe, ki presegajo minimalne zahteve javne službe z vidika neprekinjenega, nemotenega, do uporabnikov enakopravnega in gospodarnega zagotavljanja javne službe pridobil najvišje število točk, ostali prijavitelji pa sorazmerno manj. Merilo za sklop št. 2: Maksimalno število točk je 100. Izbrani bo prijavitelj, ki bo zbral najvišje število točk. a) 75 točk – prejme prijavitelj z najnižjo ceno izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (strošek izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga ponudnik jasno prikaže v predračunu), oblikovane v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo cene obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. (razvidno iz Predračuna za sklop št. 2 in Tarifnega pravilnika za sklop št. 2). Ostali prijavitelji prejmejo sorazmerno število točk skladno s formulo: C1= 75 x Pm/P C1…. št. točk, ki jih doseže posamezni prijavitelj pod točko a Pm….najnižja skupna cena prijavitelja P….cena posameznega prijavitelja b) 15 točk – celovitost ponujenega izvajanja javne službe v okviru istega prijavitelja (razvidno iz obrazca Prijava, kjer prijavitelj označi za kateri sklop/e se prijavlja). Prijavitelj prejme 15 točk, če ponudi celovito izvajanje vseh treh razpisanih javnih služb in 5 točk, če ponudi celovito izvajanje dveh razpisanih javnih služb. c) 4 točke – dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisane javne službe (razvidno iz obrazca podatki o referenčnem delu in referenčnih potrdil prijavitelja). Prijavitelj, ki v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa opravil ali opravlja storitev za razpisano gospodarsko javno službo in kot dokazilo predloži referenčno potrdilo potrjeno s strani občin(e) ali druge pristojne institucije s katerimi ima sklenjeno koncesijsko pogodbo ali izvaja javno službo na koncesijski pogodbi primerljiv način, izpolnjuje osnovni pogoj glede referenc. Prijavitelj z več referenčnimi potrdili, prejme za vsako dodatno referenco (nad osnovnim enim) 1 točko, vendar največ do 4 točke skupno. Upoštevajo se zgolj reference o opravljanju gospodarske javne službe na območju, ki je po velikosti in številu prebivalcev enakovredno ali večje od območja Občine Brežice in so s strani naročnika, za katerega je prijavitelj opravljal ali opravlja javno službo, pozitivno ocenjene. d) 2 točki prejme prijavitelj, ki poda najdaljše obdobje v katerem ne bo predlagal zvišanja cen (razvidno iz obrazca Predračun). Ostali prijavitelji prejmejo sorazmerno število točk skladno s formulo: C2= 2 x Pn/Pk C2…. št. točk, ki jih doseže posamezni prijavitelj pod točko b Pn….najvišje število mesecev Pk….število mesecev posameznega prijavitelja e) 2 točki – prejme prijavitelj, ki izkaže najustreznejšo tehnično usposobljenost (razvidno iz Elaborata o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno operativnega vidika in razvojnega vidika). V elaboratu prijavitelj opiše tehnične zmogljivosti v času oddaje prijave. Naročnik si pridržuje pravico, da pred izdajo odločbe o izboru od najugodnejšega prijavitelja zahteva dokazilo o lastništvu, pogodbo o najemu ali drugo dokazilo o zagotovitvi (predpogodba, pogodba o ari ali drugo primerljiv pravni naslov) navedenih tehničnih zmogljivosti v času oddaje prijave. Merilo bo uporabljeno na način, da bo prijavitelj, ki ponudi najustreznejšo tehnično sposobnost z vidika neprekinjenega, nemotenega, do uporabnikov enakopravnega in gospodarnega zagotavljanja izvajanja gospodarske javne službe pridobil najvišje število točk, ostali prijavitelji pa sorazmerno manj. f) 2 točki – prejme prijavitelj, ki izkaže najustreznejšo kadrovsko usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe (razvidno iz Elaborata o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno operativnega vidika in razvojnega vidika). V elaboratu prijavitelj opiše kadrovsko usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe, ki presegajo minimalne zahteve javne službe, v času oddaje prijave. Naročnik si pridržuje pravico, da pred izdajo odločbe o izboru od najugodnejšega prijavitelja zahteva dokazilo o podatkih v prijavi (v času oddaje prijave). Pri navedenem merilu se bo upoštevala višja stopnja izobrazbe za zaposlene delavce, ki so navedeni pod pogoji za priznanje sposobnosti in funkcionalna znanja, ki presegajo minimalne zahteve javne službe. Merilo bo uporabljeno na naslednji način, da bo prijavitelj, ki ponudi najustreznejšo kadrovsko usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe, ki presegajo minimalne zahteve javne službe z vidika neprekinjenega, nemotenega, do uporabnikov enakopravnega in gospodarnega zagotavljanja javne službe pridobil najvišje število točk, ostali prijavitelji pa sorazmerno manj. Merilo za sklop št. 3: Maksimalno število točk je 100. Izbrani bo prijavitelj, ki bo zbral najvišje število točk. a) 75 točk – prejme prijavitelj z najnižjo ceno izvajanja storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (strošek izvajanja storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki ga ponudnik jasno prikaže v predračunu), oblikovane v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo cene obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (razvidno iz obrazca Predračun za sklop št. 3 in Tarifnega pravilnika za sklop 3). Ostali prijavitelji prejmejo sorazmerno število točk skladno s formulo: C1= 75 x Pm/P C1…. št. točk, ki jih doseže posamezni prijavitelj pod točko a Pm….najnižja skupna cena prijavitelja P….cena posameznega prijavitelja b) 15 točk – celovitost ponujenega izvajanja javne službe v okviru istega prijavitelja (razvidno iz obrazca Prijava, kjer prijavitelj označi za kateri sklop/e se prijavlja). Prijavitelj prejme 15 točk, če ponudi celovito izvajanje vseh treh razpisanih javnih služb in 5 točk, če ponudi celovito izvajanje dveh razpisanih javnih služb. c) 4 točke – dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisane javne službe (razvidno iz obrazca podatki o referenčnem delu in referenčnih potrdil prijavitelja). Prijavitelj, ki v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa opravil ali opravlja storitev za razpisano gospodarsko javno službo in kot dokazilo predloži referenčno potrdilo potrjeno s strani občin(e) ali druge pristojne institucije s katerimi ima sklenjeno koncesijsko pogodbo ali izvaja javno službo na koncesijski pogodbi primerljiv način, izpolnjuje osnovni pogoj glede referenc. Prijavitelj z več referenčnimi potrdili, prejme za vsako dodatno referenco (nad osnovnim enim) 1 točko, vendar največ do 4 točke skupno. Upoštevajo se zgolj reference o opravljanju gospodarske javne službe na območju, ki je po velikosti in številu prebivalcev enakovredno ali večje od območja Občine Brežice in so s strani naročnika, za katerega je prijavitelj opravljal ali opravlja javno službo, pozitivno ocenjene. d) 2 točki – prejme prijavitelj, ki poda najdaljše obdobje v katerem ne bo predlagal zvišanja cen (razvidno iz obrazca Predračun). Ostali prijavitelji prejmejo sorazmerno število točk skladno s formulo: C2= 2 x Pn/Pk C2…. št. točk, ki jih doseže posamezni prijavitelj pod točko b Pn….najvišje število mesecev Pk….število mesecev posameznega prijavitelja e) 2 točki – prejme prijavitelj, ki izkaže najustreznejšo tehnično usposobljenost (razvidno iz Elaborata o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno operativnega vidika in razvojnega vidika). V elaboratu prijavitelj opiše tehnične zmogljivosti v času oddaje prijave. Naročnik si pridržuje pravico, da pred izdajo odločbe o izboru od najugodnejšega prijavitelja zahteva dokazilo o lastništvu, pogodbo o najemu ali drugo dokazilo o zagotovitvi (predpogodba, pogodba o ari ali drugo primerljiv pravni naslov) navedenih tehničnih zmogljivosti v času oddaje prijave. Merilo bo uporabljeno na način, da bo prijavitelj, ki ponudi najustreznejšo tehnično sposobnost z vidika neprekinjenega, nemotenega, do uporabnikov enakopravnega in gospodarnega zagotavljanja izvajanja gospodarske javne službe pridobil najvišje število točk, ostali prijavitelji pa sorazmerno manj. f) 2 točki – prejme prijavitelj, ki izkaže najustreznejšo kadrovsko usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe (razvidno iz Elaborata o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno operativnega vidika in razvojnega vidika). V elaboratu prijavitelj opiše kadrovsko usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe, ki presegajo minimalne zahteve javne službe, v času oddaje prijave. Naročnik si pridržuje pravico, da pred izdajo odločbe o izboru od najugodnejšega prijavitelja zahteva dokazilo o podatkih v prijavi (v času oddaje prijave). Pri navedenem merilu se bo upoštevala višja stopnja izobrazbe za zaposlene delavce, ki so navedeni pod pogoji za priznanje sposobnosti in funkcionalna znanja, ki presegajo minimalne zahteve javne službe. Merilo bo uporabljeno na naslednji način, da bo prijavitelj, ki ponudi najustreznejšo kadrovsko usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe, ki presegajo minimalne zahteve javne službe z vidika neprekinjenega, nemotenega, do uporabnikov enakopravnega in gospodarnega zagotavljanja javne službe pridobil najvišje število točk, ostali prijavitelji pa sorazmerno manj. 8. Jezik v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo: prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. 9. Način zavarovanja resnosti prijave: prijavitelj mora prijavi za vsak posamezni sklop priložiti menico brez protesta in menično izjavo v višini 5.000 EUR. Veljavnost menice in menične izjave je 180 dni od roka za oddajo prijav. V primeru, če prijava zahtevane menice in menične izjave ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako prijavo kot nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja. 10. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije: zainteresirani prijavitelj naj kontakti osebni naročnika pošlje pisno zahtevo za posredovanje dokumentacije, s pripisom delujočega e-naslova, na katerega bo prijavitelju poslana celotna razpisna dokumentacija. Prijavitelj sam jamči za zadostno kapaciteto e-predala za sprejem dokumentacije in se zavezuje naročniku poslati potrdilo o prejemu poslane dokumentacije. 11. Kraj in rok za predložitev prijav Prijave mora biti zložena v mapi. Na začetku prijave mora biti priloženo kazalo. Prijavo mora prijavitelj zvezati z vrvico, ki mora biti dovolj dolga tako, da omogoča nemoteno obračanje listov v prijavi in na način, da brez vidnih poškodb ni mogoče dodajati ali odstranjevati posameznih listov v prijavi. Prijavitelji morajo pri pripravi prijave in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Obrazcev prijavitelj vsebinsko ne sme spreminjati v smeri, da bi se spremenila vsebina in pomen besedila na obrazcu (izpolnjevanje obrazcev na označenih mestih ne šteje za spremembo vsebine). Vsi obrazci in izjave morajo biti izpolnjeni skladno z zahtevami obrazca oziroma obrazcev. Zahtevani dokumenti morajo biti skladni s pogoji iz navodil in te razpisne dokumentacije. Prijave morajo do roka za oddajo prijav prispeti na naslov naročnika: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Končni rok za oddajo prijav je 5. 10. 2009 do 11. ure. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). Pred potekom roka za oddajo prijav lahko prijavitelj v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano prijavo. Po izteku roka za oddajo prijav, prijavitelji ne morejo več spreminjati ali umikati prijave. Vsaka sprememba ali umik prijave mora biti dostavljena na način določen v razpisni dokumentaciji. Na pošiljki mora biti jasno označeno, da gre za umik (prijavitelj na ovojnico napiše »UMIK PRIJAVE« in ime javnega naročila) ali spremembo prijave (prijavitelj na ovojnico napiše »SPREMEMBA PRIJAVE« in ime javnega naročila). V spremenjeni prijavi mora biti jasno navedeno kateri del prijave se spreminja in kateri del prijave ostaja nespremenjen. 12. Naslov, prostor, datum in ura javnega odpiranja prijav: javno odpiranje prijav bo potekalo na sedežu naročnika 5. 10. 2009 ob 13. uri. 13. Odgovorne osebe za dajanje informacij Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni obliki. Za dajanje informacij je pri naročniku/koncedentu odgovorna oseba Branka Moldovan Matjašič. Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi razpisa na portal javnih naročil Uradnega lista RS (www.enarocanje.si). Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je 10 dni pred rokom za oddajo prijav do 10. ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo prijav, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil. Vse morebitne spremembe, dopolnitve ali pojasnila razpisne dokumentacije ali njenih delov bodo objavljene na portalu javnih naročil, pri čemer te postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Prijavitelji so dolžni spremljati portal javnih naročil in se seznaniti z morebitnimi naknadnimi objavami. Prijavitelji naj upoštevajo, da je naveden naslov edini relevanten za postavljanje pisnih vprašanj, ki jih je naročnik dolžan upoštevati. Vsa ostala vprašanja, ki ne bodo postavljena skladno z zahtevami, naročnik ni dolžan obravnavati. 14. Postopek izbire V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja občinska uprava Občine Brežice z upravno odločbo. O izboru koncesionarja bo koncedent odločil in obvestil vse prijavitelje, ki so prijavili na razpis za podelitev posamezne obvezne občinske gospodarske javne službe. Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 28 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja. Naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega razpisa.

AAA Zlata odličnost