Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009

Kazalo

Ob-5939/09 , Stran 2234
I. Opis predmeta najema: Občina Bled prodaja zemljišče parc. št. 866/4 k.o. Bled – v skupni izmeri 95 m2. Nepremičnina, ki se prodaja, v naravi pretežno predstavlja zemljišče pod stavbo, ki je v lasti Diagnostičnega centra Bled. II. Zakonska podlaga za razpolaganje: prodaja se izvaja na podlagi določil Uredbe o stvarnem premoženju države in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07). III. Pogoji sodelovanja Komisija za izbiro najugodnejšega ponudnika bo upoštevala le tiste ponudbe, ki bodo izpolnili vse pogoje javnega razpisa. Da bo ponudba štela za popolno mora ponudnik predložiti: a) Obrazec ponudbe – izpolnjen, požigosan in podpisan s priloženim dokazilom o registraciji; b) Potrdilo o plačilu varščine. IV. Rok za oddajo ponudbe: ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje v osmih dneh od dne objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS na naslov Občine Bled pod oznako »Oddaja ponudbe za odkup zemljišča parc. št. 866/4 k.o. Bled – Ne odpiraj - ponudba«. Nepravočasne ponudbe se bodo vrnile ponudnikom neodprte. V. Merili za izbor Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ponujena neto vrednost ponujene kupnine za odkup nepremičnine. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnil vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo kupnino. VI. Plačilo varščine Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 3.000 €, ki se vplača na TRR proračuna št.: 01203-0100007903, sklic: 28 75027-7141998-71419963 ter ponudbi priložiti potrdilo o plačilu varščine. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina upoštevana kot del plačane kupnine. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 15. dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. VII. Odpiranje ponudb in obvestitev ponudnikov: odpiranje ponudb bo naslednji dan po preteku roka za pravočasno pripele ponudbe v prostorih Občine Bled in ni javno. Pravočasno prispele ponudbe bo komisija pregledala in ocenila skladno z razpisanimi merili. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Z namenom doseganja ugodnejše ponudbe so možna tudi pogajanja. VIII. Pridobivanje informacij: zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije v zvezi s prodajo na elektronsko pošto: aleksandra.zumer@bled.si ali barbara.jancic@bled.si. IX. Razno: občina si pridržuje pravico ustaviti postopek do sklenitve pravnega posla. Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti pogodbo najkasneje v roku 8 dni od prejema pisnega poziva k podpisu pogodbe.

AAA Zlata odličnost